Rozwój leków z wartością dodaną

Udoskonalamy istniejące terapie

W realizację projektów badawczo-rozwojowych w Adamed zaangażowane są działy: zarządzania projektami, preformulacji, analityki, formulacji i technologii, syntezy organicznej oraz departament rejestracji i bezpieczeństwa farmakoterapii, a także dział rozwoju klinicznego.

 

Z początkiem 2018 roku Adamed rozpoczął realizację projektów w nowym obszarze produkcji pilotażowej R&D (Pilot Plant). W nowoczesnych laboratoriach badawczych pracują wykwalifikowani, doświadczeni i posiadający wszechstronną wiedzę specjaliści w dziedzinie chemii, farmacji oraz biotechnologii, większość z tytułem naukowym doktora. Ukierunkowany na ciągły rozwój i doskonalenie zespół osiąga sukcesy realizując wiele skomplikowanych projektów z wartością dodaną.

Dział Zarządzania Projektami
Dział Analityki
Dział Preformulacji
Dział Formulacji i Technologii
Dział Syntezy Organicznej
Obszar Produkcji Pilotażowej R&D w Pabianicach
Departament Rejestracji i Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii
Dział Rozwoju Klinicznego
Dział Zarządzania Projektami

Dział Zarządzania Projektami R&D realizuje zadania związane ze wszystkimi fazami cyklu życia projektu: począwszy od analizy wykonawczej, poprzez prenominację projektu i późniejszy jego rozwój, aż do efektywnego osiągnięcia założonego celu, którym jest wdrożenie nowego produktu. Rozwijane w Adamed preparaty posiadają istotną wartość dodaną, odpowiadając na ciągle zmieniające się potrzeby pacjentów, czym wyróżniają się na tle innych produktów dostępnych na rynku.

Dział Analityki

Dział Analityki jest jednostką o charakterze badawczym, której głównym zadaniem jest realizacja projektów innowacyjnych i produktów gotowych z wartością dodaną w zakresie rozwoju i walidacji nowych metod analitycznych dla końcowych postaci leków, półproduktów, substancji czynnych oraz materiałów wyjściowych.

Zadania Działu Analityki dostosowane są do rozwoju nowoczesnych technologii produktów leczniczych. Dział wykonuje oznaczenia fizykochemiczne, prowadzi badania stabilności, opracowuje metody analityczne i parametry specyfikacyjne dla produktów leczniczych.

Dział Preformulacji

Dział Preformulacji zajmuje się badaniem właściwości fizycznych substancji czynnej, substancji pomocniczych i produktów gotowych - niezbędnych do naukowo umotywowanego projektowania dalszych prac formulacyjnych. 

Dział dysponuje różnorodnymi metodami badawczymi: skaningową mikroskopią elektronową, mikroskopią optyczna w połączeniu z analizą obrazu, konfokalną mikroskopią ramanowską, XRPD, DSC, TGA, DVS (Dynamiczna sorpcja par), IR, analizą tekstury oraz analizą powierzchni właściwej BET i gęstości rzeczywistej. 

Dział Formulacji i Technologii

Dział Formulacji i Technologii jest obszarem realizacji technologicznych prac rozwojowych w celu wyboru optymalnych kompozycji i technik produkcji stałych i płynnych postaci leku. Strefa laboratoryjna jest nowoczesnym obszarem wyposażonym w linie do mieszania, granulacji suchej, mokrej i w złożu fluidalnym, ekstruzji, peletyzacji, tabletkowania, powlekania i kapsułkowania.

Dział Syntezy Organicznej

Dział Syntezy Organicznej uczestniczy w kluczowych projektach wspierających działalność Adamed. Istotną częścią działalności Działu Syntezy Organicznej jest realizacja projektów rozwoju substancji czynnych (API), w których opracowywane są nowe, atrakcyjne ekonomicznie ścieżki syntezy. Dział Syntezy Organicznej uczestniczy także w projektach rozwoju leków realizowanych w Adamed jako wsparcie działów Analityki oraz Formulacji i Technologii dostarczając zarówno najwyższej jakości substancje czynne, a także wzorce zanieczyszczeń do API. 

Obszar Produkcji Pilotażowej R&D w Pabianicach

Uroczyste otwarcie Obszaru Produkcji Pilotażowej R&D (Pilot Plant) nastąpiło 18 kwietnia 2018 r. Inwestycja ta otrzymała dofinansowanie ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. Wsparcie przyznane przez Ministerstwo Rozwoju pozwoliło na wdrożenie wysoce innowacyjnych technologii takich, jak ekstruzja na gorąco (HME), tabletkowanie dwuwarstwowe oraz granulacja fluidalna.

Departament Rejestracji i Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii

Departament Rejestracji i Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (Pharmacoviligance) odpowiada kompleksowo za proces dopuszczania do obrotu, utrzymania ważności i aktualności zatwierdzonej dokumentacji rejestracyjnej dla wszystkich kategorii produktów (produkty lecznicze kosmetyki, suplementy diety, wyroby medyczne) oraz za funkcjonowanie systemu związanego z wykrywaniem, oceną, zrozumieniem i zapobieganiem niepożądanym działaniom, lub innym problemom, które są związane z produktami leczniczymi.

Dział Rozwoju Klinicznego

Dział Rozwoju Klinicznego składa się z Zespołu Badań Farmakokinetycznych
oraz Zespołu Badań Fazowych. Ten pierwszy zajmuje się realizacją badań fazy wczesnej ukierunkowanych głównie na ocenę farmakokinetyczną i badania równoważności biologicznej leków. Zespół Badań Fazowych prowadzi badania kliniczne w określonych wskazaniach terapeutycznych oraz badania kliniczne nieinterwencyjne.