Informacje dla akcjonariuszy

Podstawowe informacje dla akcjonariuszy

 

1. DANE REJESTROWE SPÓŁKI

Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pieńkowie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000116926, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS

Adres: ul. Mariana Adamkiewicza 6A, Pieńków, 05-152 Czosnów NIP: 731-17-51-025 REGON: 472293752

 

2. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Wysokość kapitału zakładowego: 718 430 000 zł

Kapitał w całości wpłacony

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

 

Ogłoszenia

2020 r.

Niniejszym na podstawie art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Spółka informuje o podjęciu w dniu 13 sierpnia 2020 r. przez Radę Nadzorczą uchwały powołującej panią Magdalenę Tomaszewską, do składu Zarządu z dniem 2 września 2020r. i powierzeniu jej funkcji Członka Zarządu, zgodnie z § 15 Statutu Spółki.


 

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Niniejszym, działając w imieniu spółki Adamed Pharma S.A., z siedzibą w Pieńkowie, ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie , XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000116926, kapitał zakładowy wpłacony w wysokości 718 430 000,00 zł, NIP 731-17-51-025, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywam akcjonariuszy Adamed Pharma S.A. do złożenia w spółce dokumentów akcji, w terminie do 1 marca 2021.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie Pekao wskazane uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 2020r. Dokumenty akcji można składać w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. od 9:00 do 16:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Jednocześnie informujemy, że moc obowiązująca dokumentów akcji spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy (tj. do dnia 1 marca 2026r.).