Informacje dla akcjonariuszy

Podstawowe informacje dla akcjonariuszy

 

1. DANE REJESTROWE SPÓŁKI

Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Pieńkowie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000116926, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS

Adres: ul. Mariana Adamkiewicza 6A, Pieńków, 05-152 Czosnów NIP: 731-17-51-025 REGON: 472293752

 

2. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Wysokość kapitału zakładowego: 718 430 000 zł

Kapitał w całości wpłacony

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

 

Ogłoszenia

2023 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd Spółki informuje o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2023 r. na godzinę 10:00, w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej przy ul. Świętokrzyskiej 18, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; 
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022;
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022;
 7. Podział zysku netto wypracowanego w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022;
 8. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022;
 9. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022;
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Adamed Pharma S.A. w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022;
 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Adamed Pharma S.A. za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022.
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2022

Niniejszym na podstawie art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Spółka informuje o powołaniu pani Anny Marii Terleckiej do składu Zarządu Spółki z dniem 29 marca 2022 roku.

 


Zarząd Spółki informuje o zwołaniu na dzień  22 czerwca 2022 r. na godzinę 11:00, w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej przy ul. Świętokrzyskiej 18, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021;
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021;
 7. Podział zysku netto wypracowanego w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021;
 8. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021;
 9. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021;
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Adamed Pharma S.A. w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021;
 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Adamed Pharma S.A. za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania funduszu specjalnego utworzonego z odpisów z zysków w latach ubiegłych z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników i przeznaczenie zgromadzonych na tym funduszu środków na kapitał zapasowy.
 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2021 r.

Niniejszym na podstawie art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Spółka informuje o rezygnacji pana Marcina Celejewskiego z funkcji Członka Zarządu z dniem 31 grudnia 2021 roku

 


Ogłoszenie o połączeniu Spółek

Zarząd Spółki Adamed Pharma S.A. z siedzibą w Pieńkowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS: 000116926, działając na podstawie art. 508, w związku z art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.), ogłasza, że dnia 6 września 2021 r. Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, wpisał do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego połączenie Adamed Pharma S.A. jako spółki przejmującej ze swoją zależną spółką - Silvermedia Qlogix Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowickiej 6, 30 – 415 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000797630, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000, jako spółką przejmowaną. Dzień wpisu połączenia ww. spółek do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z art. 493 § 2 ksh stanowi Dzień Połączenia.

Połączenie nastąpiło przez przeniesienie całego majątku Silvermedia Qlogix Sp. z o.o. na Adamed Pharma S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej.

 


 

Zarząd spółki Adamed Pharma S.A. z siedzibą w Pieńkowie jako Spółka Przejmująca, działając na podstawie art. 500 § 2 1 Kodeksu spółek handlowych zawiadamia o uzgodnieniu i przyjęciu w dniu 30 maja 2021 roku Planu Połączenia ze swoją jednoosobową spółką zależną - Silvermedia Qlogix Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wadowickiej 6, 30 – 415 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000797630, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000, NIP: 6793187952, REGON: 384013864 („Spółka Przejmowana”).

Połączenie nastąpi w trybie uproszczonym, bez podejmowania uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Adamed Pharma S.A., w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej, zgodnie z ustaleniami przyjętymi w Planie Połączenia uzgodnionym w dniu 31 maja 2021r., opublikowanym poniżej.


Spółka, na podstawie art. 505 §1 Kodeksu spółek handlowych informuje akcjonariuszy, że w dniach od 31 maja 2021r. w godzinach 9:00 – 17:00, można zapoznać się w siedzibie Spółki, z następującymi dokumentami:

 1. Planem Połączenia uzgodnionym przez łączące się spółki w dniu 31 maja 2021R., wraz z załącznikami;
 2. Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządów Spółki za 3 ostatnie lata obrotowe, wraz z opinią i raportem biegłego a Spółki Przejmowanej za okres jej działalności;
 3. Projektem uchwały Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek;

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na numer 693 910 877.

 


 

Niniejszym na podstawie art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Spółka informuje o rezygnacji pani Magdaleny Tomaszewskiej z funkcji Członka Zarządu z dniem 31 marca 2021 roku.

 

2020 r.

Zarząd Spółki informuje, że wystosował do akcjonariuszy Adamed Pharma Spółka Akcyjna, w dniu 30 grudnia 2020 roku czwarte wezwanie o obowiązku złożenia dokumentów akcji, o treści jak w poprzednim wezwaniu.

 


 

Zarząd Spółki informuje, że z dniem 1 grudnia 2020 skład Rady Nadzorczej jest następujący: Małgorzata Adamkiewicz, Maciej Adamkiewicz, Karolina Adamkiewicz, Michał Adamkiewicz, Rafał Adamkiewicz.

 


 

Zarząd Spółki informuje, że z dniem 1 grudnia 2020 do składu Zarządu powołani zostali nowy Członkowie Zarządu: pani Sylwia Berdzik-Kalarus i pan Marcin Celejewski.

 


 

Zarząd Spółki informuje, że z dniem 30 listopada 2020 pani Małgorzata Adamkiewicz złożyła rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu.

 


 

Zarząd Spółki informuje, że z dniem 30 listopada 2020 pan Maciej Adamkiewicz złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu.

 


 

Zarząd Spółki informuje, że wystosował do akcjonariuszy Adamed Pharma Spółka Akcyjna, w dniu 30 listopada 2020 roku trzecie wezwanie o obowiązku złożenia dokumentów akcji, o treści jak w poprzednim wezwaniu.

 


 

W dniu 17 listopada 2020 Sądu Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców w zakresie uchylenia dotychczasowego Statutu i zastąpienia go nowym brzmieniem, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 października 2020r.

 


 

Zarząd Spółki informuje, że wystosował do akcjonariuszy Adamed Pharma Spółka Akcyjna, w dniu 30 października 2020 roku drugie wezwanie o obowiązku złożenia dokumentów akcji, o treści jak w poprzednim wezwaniu.

 


 

Niniejszym na podstawie art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Spółka informuje o podjęciu w dniu 13 sierpnia 2020 r. przez Radę Nadzorczą uchwały powołującej panią Magdalenę Tomaszewską, do składu Zarządu z dniem 2 września 2020r. i powierzeniu jej funkcji Członka Zarządu, zgodnie z § 15 Statutu Spółki.

 


 

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Niniejszym, działając w imieniu spółki Adamed Pharma S.A., z siedzibą w Pieńkowie, ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie , XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000116926, kapitał zakładowy wpłacony w wysokości 718 430 000,00 zł, NIP 731-17-51-025, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywam akcjonariuszy Adamed Pharma S.A. do złożenia w spółce dokumentów akcji, w terminie do 1 marca 2021.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie Pekao wskazane uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 2020r. Dokumenty akcji można składać w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. od 9:00 do 16:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Jednocześnie informujemy, że moc obowiązująca dokumentów akcji spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy (tj. do dnia 1 marca 2026r.).