Rozwój leków oryginalnych

Poszukujemy nowych leków w onkologii i neuropsychiatrii

W ramach prac nad lekami oryginalnymi jesteśmy aktywni w dwóch różnych obszarach terapeutycznych, onkologii i neuropsychiatrii. Dynamiczną realizację przedsięwzięć, tak złożonych, jak rozwój nowych cząsteczek, umożliwia nam nasz multidyscyplinarny zespół ekspertów oraz zaawansowane zaplecze technologiczne, do którego ma on zapewniony dostęp.
 

Nasze laboratoria to zwinne połączenie technologii niezbędnych do wyselekcjonowania i przetestowanie kandydata na lek oraz przetransferowanie go do etapu rozwoju klinicznego. Posiadamy know-how w zakresie syntezy i analityki związków chemicznych oraz cząsteczek biologicznych, w zakresie biochemii i biofizyki, biologii komórki, biologii tkanek, farmakokinetyki i farmakodynamiki, toksykologii i fizjologii. W naszych projektach badawczych stosujemy zaawansowane narzędzia matematyczne, analizy i modelowania in silico.

Nasza aktualna aktywność to liczne projekty w czterech wielkich programach badawczych i trzy cząsteczki typu „drugcandidate”. Pierwsza z nich to selektywny inhibitor MDM2, wykazujący aktywność przeciwnowotworową w mięsakach, chłoniakach oraz białaczkach. Druga to podwójnie specyficzny ligand celujący w receptory serotoninowe 5-HT6 i 5-HT2A. Molekuła ta ma w przyszłości znaleźć zastosowanie w terapii zaburzeń psychotycznych i poznawczych w otępieniu. Trzecią cząsteczką jest rekombinowane białko fuzyjne o aktywności proapoptotycznej i antyangiogennej, kandydat na lek w terapiach guzów litych przewodu pokarmowego.

Pracownicy i Zespoły Departamentu Innowacji

Pracownia Modelowania i Analizy Danych
Pracownia Biotechnologii
Pracownia Proteomiki
Pracownia Biologii Komórki
Zespół ds. Zwierząt Laboratoryjnych
Zespół Rozwoju Przedklinicznego
Zespół CNS
Pracownia Modelowania i Analizy Danych

Pracownia dysponuje infrastrukturą i oprogramowaniem umożliwiającym modelowanie, wizualizację i analizy porównawcze struktur przestrzennych będących molekularnymi miejscami uchwytu dla nowoopracowywanych leków, cząsteczek efektorowych i ich wzajemnych oddziaływań. Zespół posiada również ekspertyzę w zakresie wysokoprzepustowych analiz związków chemicznych oraz sekwencji białkowych. Ponadto w pracowni rozwijane są autorskie algorytmy badawcze oraz oprogramowanie bazodanowe służące do gromadzenia, analizy i przetwarzania pozyskanych w drodze eksperymentu wyników. 

Pracownia Biotechnologii

Pracownia Biotechnologii zajmuje się rozwojem procesów produkcji białek w ramach innowacyjnych programów badawczych realizowanych przez Adamed Pharma. Do zadań wykonywanych w Pracowni Biotechnologii należy optymalizacja następujących etapów wytwarzania białka: projektowanie konstruktów DNA kodujących docelowe cząsteczki, selekcja szczepów bakteryjnych oraz wektorów ekspresyjnych, dobór najlepszych warunków ekspresji oraz skalowanie procesu wytwarzania.

Pracownia Proteomiki

Głównymi obszarami działania Pracowni sąprojektowanie i wdrażanie metod oczyszczania rekombinowanych białek o potencjale terapeutycznym, analityka białek oraz biokoniugatów i ich dokładna charakterystyka. Istotnym obszarem odpowiedzialności Pracowni Proteomiki jest zaangażowanie w badania molekularnych mechanizmów działania i farmakologii cząsteczek w celu przygotowania ich do zaawansowanych etapów rozwoju jako kandydatów na leki. 

Pracownia Biologii Komórki

Hodowle komórek eukariotycznych stały się rutynowym narzędziem wykorzystywanym w protokołach biotechnologicznych i toksykologicznych. Komórki hodowane w odpowiednich warunkach umożliwiają przeprowadzanie badań przesiewowych nowopowstałych molekuł, istotnie zmniejszając liczbę testów na zwierzętach. Na wczesnym etapie rozwoju leku odpowiednio zaplanowane doświadczenia z wykorzystaniem linii komórkowych pozwalają odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących mechanizmu działania, wstępnej aktywności toksycznej czy interakcji z innymi substancjami.

Zespół ds. Zwierząt Laboratoryjnych

Zespół ds. Zwierząt Laboratoryjnych odpowiada za przeprowadzanie prac badawczych mających na celu pozyskanie wiedzy umożliwiającej rozwój kandydatów na leki. Zespół działa zgodnie z krajowymi i europejskimi wytycznymi i dba o utrzymanie wysokich standardów etycznych, higienicznych oraz metodologicznych w wiwarium dla gryzoni. Dbałość o dobrostan zwierząt w myśl zasady 3R i ścisła współpraca z Działem Badawczym, Zespołem Rozwoju Przedklinicznego, a także eksperckimi jednostkami zewnętrznymi pozwalają na precyzyjne wykonywanie badań zapewniające uzyskiwanie wysokiej jakości wyników.

Zespół Rozwoju Przedklinicznego

Zespół Rozwoju Przedklinicznego (ZRP) stanowi centrum koordynacji działań w zakresie szeroko rozumianych badań przedklinicznych wyselekcjonowanych już kandydatów na leki. Umiejętności i zgromadzone w Zespole doświadczenie pozwalają na sprawną ocenę gotowości cząsteczek do badań klinicznych I fazy (FIH – ang. First in Man) oraz stanowią znaczące wsparcie dla projektów produktów gotowych z wartością dodaną, pozwalając na rejestry nowych leków firmy Adamed na rynku rodzimym i zagranicą.

Zespół CNS

Zespół CNS odpowiada za całokształt prac badawczych realizowanych przez Departament Innowacyjny w obszarze schorzeń ośrodkowego układu nerwowego (ang. central nervous system, CNS). Do zadań zespołu należy wybór wskazań oraz celów biologicznych, projektowanie nowych cząsteczek chemicznych o potencjale terapeutycznym oraz ich szeroka charakterystyka farmakologiczna in vitro i in vivo.

Struktura

Nasze kompetencje