Rozwój leków oryginalnych

Poszukujemy nowych leków w onkologii, neuropsychiatrii, diabetologii i wirusologii

W ramach prac nad lekami oryginalnymi jesteśmy aktywni w czterech obszarach terapeutycznych: diabetologii, onkologii, neuropsychiatrii i wirusologii. Dynamiczną realizację przedsięwzięć, tak złożonych, jak rozwój nowych cząsteczek, umożliwia nam nasz multidyscyplinarny zespół ekspertów, pracujących w nowoczesnych laboratoriach, wyposażonych w zaawansowane zaplecze technologiczne.

 

Nasze laboratoria umożliwiają zwinne zastosowanie technologii niezbędnych do wyselekcjonowania i przetestowania kandydata na lek oraz przetransferowania go do etapu rozwoju klinicznego. Posiadamy know-how w zakresie: a) wytwarzania związków drobnocząsteczkowych metodami syntezy chemicznej, jak również cząsteczek biologicznych metodami chemicznymi i biotechnologicznymi; b) ich analityki, zarówno metodami chemicznymi, biochemicznymi, jak i biofizycznymi, c) badania funkcjonalności i efektywności tych cząsteczek metodami biologii komórki, czy biologii tkanek, a także d) określenia potencjału tych cząsteczek do przejścia do dalszych faz rozwoju, poprzez określenie ich profilu bezpieczeństwa w badaniach toksykologicznych jak również parametrów farmakokinetycznych i farmakodynamicznych. W naszych projektach badawczych stosujemy również zaawansowane narzędzia matematyczne, zarówno do analizy danych, jak i modelowania in silico, zarówno na etapie projektowania jak i optymalizacji cząsteczek o potencjale terapeutycznym.

Nasza aktualna aktywność to projekty skupione wokół sześciu programów badawczych, z których wyselekcjonowaliśmy trzy cząsteczki typu „drug candidate”, będące na etapie transferu do badań klinicznych. Pierwsza z nich to wylicencjonowany do Acadia Pharmaceuticals małocząsteczkowy ligand, kandydat na lek w leczeniu zaburzeń psychicznych. Druga to selektywny inhibitor oddziaływania białek MDM2 i p53, wykazujący aktywność przeciwnowotworową w mięsakach, chłoniakach oraz białaczkach. Trzecią cząsteczką jest rekombinowane białko fuzyjne o aktywności proapoptotycznej i antyangiogennej, kandydat na lek w terapiach guzów litych przewodu pokarmowego. W pozostałych programach badawczych jesteśmy na etapie selekcji cząsteczek i ich optymalizacji. W pierwszym programie są to cząsteczki o działaniu przeciwnowotworowym, a w drugim cząsteczki, które docelowo mają mieć zastosowanie w leczeniu chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca typu 2 oraz otyłość, w trzecim są to szybko działające molekuły rozwijane w kierunku leków przeciwdepresyjnych.

Pracownicy i Zespoły Departamentu Innowacji

Pracownia Modelowania i Analizy Danych
Pracownia Biotechnologii
Pracownia Proteomiki
Pracownia Biologii Komórki
Zespół ds. Zwierząt Laboratoryjnych
Zespół Rozwoju Przedklinicznego
Zespół CNS
Pracownia Modelowania i Analizy Danych

Pracownia dysponuje infrastrukturą i oprogramowaniem umożliwiającym modelowanie, wizualizację i analizy porównawcze struktur przestrzennych będących molekularnymi miejscami uchwytu dla nowoopracowywanych leków, cząsteczek efektorowych i ich wzajemnych oddziaływań. Zespół posiada również ekspertyzę w zakresie wysokoprzepustowych analiz związków chemicznych oraz sekwencji białkowych. Ponadto w pracowni rozwijane są autorskie algorytmy badawcze oraz oprogramowanie bazodanowe służące do gromadzenia, analizy i przetwarzania pozyskanych w drodze eksperymentu wyników. 

Pracownia Biotechnologii

Pracownia Biotechnologii zajmuje się rozwojem procesów produkcji białek w ramach innowacyjnych programów badawczych realizowanych przez Adamed Pharma. Do zadań wykonywanych w Pracowni Biotechnologii należy optymalizacja następujących etapów wytwarzania białka: projektowanie konstruktów DNA kodujących docelowe cząsteczki, selekcja szczepów bakteryjnych oraz wektorów ekspresyjnych, dobór najlepszych warunków ekspresji oraz skalowanie procesu wytwarzania.

Pracownia Proteomiki

Głównymi obszarami działania Pracowni sąprojektowanie i wdrażanie metod oczyszczania rekombinowanych białek o potencjale terapeutycznym, analityka białek oraz biokoniugatów i ich dokładna charakterystyka. Istotnym obszarem odpowiedzialności Pracowni Proteomiki jest zaangażowanie w badania molekularnych mechanizmów działania i farmakologii cząsteczek w celu przygotowania ich do zaawansowanych etapów rozwoju jako kandydatów na leki. 

Pracownia Biologii Komórki

Hodowle komórek eukariotycznych stały się rutynowym narzędziem wykorzystywanym w protokołach biotechnologicznych i toksykologicznych. Komórki hodowane w odpowiednich warunkach umożliwiają przeprowadzanie badań przesiewowych nowopowstałych molekuł, istotnie zmniejszając liczbę testów na zwierzętach. Na wczesnym etapie rozwoju leku odpowiednio zaplanowane doświadczenia z wykorzystaniem linii komórkowych pozwalają odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących mechanizmu działania, wstępnej aktywności toksycznej czy interakcji z innymi substancjami.

Zespół ds. Zwierząt Laboratoryjnych

Zespół ds. Zwierząt Laboratoryjnych odpowiada za przeprowadzanie prac badawczych mających na celu pozyskanie wiedzy umożliwiającej rozwój kandydatów na leki. Zespół działa zgodnie z krajowymi i europejskimi wytycznymi i dba o utrzymanie wysokich standardów etycznych, higienicznych oraz metodologicznych w wiwarium dla gryzoni. Dbałość o dobrostan zwierząt w myśl zasady 3R i ścisła współpraca z Działem Badawczym, Zespołem Rozwoju Przedklinicznego, a także eksperckimi jednostkami zewnętrznymi pozwalają na precyzyjne wykonywanie badań zapewniające uzyskiwanie wysokiej jakości wyników.

Zespół Rozwoju Przedklinicznego

Zespół Rozwoju Przedklinicznego (ZRP) stanowi centrum koordynacji działań w zakresie szeroko rozumianych badań przedklinicznych wyselekcjonowanych już kandydatów na leki. Umiejętności i zgromadzone w Zespole doświadczenie pozwalają na sprawną ocenę gotowości cząsteczek do badań klinicznych I fazy (FIH – ang. First in Man) oraz stanowią znaczące wsparcie dla projektów produktów gotowych z wartością dodaną, pozwalając na rejestry nowych leków firmy Adamed na rynku rodzimym i zagranicą.

Zespół CNS

Zespół CNS odpowiada za całokształt prac badawczych realizowanych przez Departament Innowacyjny w obszarze schorzeń ośrodkowego układu nerwowego (ang. central nervous system, CNS). Do zadań zespołu należy wybór wskazań oraz celów biologicznych, projektowanie nowych cząsteczek chemicznych o potencjale terapeutycznym oraz ich szeroka charakterystyka farmakologiczna in vitro i in vivo.

Struktura

Nasze kompetencje