ZAPYTANIE OFERTOWE RFP 021565 – BADANIE INHIBICJI hERG W WARUNKACH IN VITRO

W związku z dofinansowaniem przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektu "Rozwój kliniczny innowacyjnego związku przeciwnowotworowego, działającego w oparciu o mechanizm aktywacji białka p53" (nr MAZOWSZE/0012/19) realizowanego w ramach programu "Ścieżka dla Mazowsza", działając na podstawie §10 umowy o dofinansowanie, Adamed Pharma S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie poniżej zdefiniowanej usługi.

Sponsorem badania (Zamawiającym) jest firma Adamed Pharma S.A. 

Przedmiot przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania inhibicji hERG w warunkach GLP.

 1. Na zamówienie składa się wykonanie poniższych zadań:
  1. Ręczne badanie za pomocą techniki PatchClampw komórkach HEK293 lub CHO-K1
  2. Przynajmniej 4 stężenia badanych substancji pozwalające wyznaczyć wartość IC50 w przynajmniej 5 komórkach
  3. Przynajmniej 2 stężenia kontroli pozytywnej w przynajmniej 3 komórkach
  4. Zbadanie formulacji w przynajmniej 3 komórkach
  5. Eksperymenty w fizjologicznej (37*C) lub pokojowej temperaturze
  6. Badania i analiza ilościowa próbek dawek w formulacjach zgodnie z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP) które będą spełniać wymogi wytycznej ICH S7b
  7. Raport z przeprowadzonych powyżej badań w wersji papierowej i elektronicznej zawierający przynajmniej informację dotyczącą obliczonej wartości IC50 dla badanych substancji (jeśli możliwe) i % zahamowania hERG
  8. Rozwój I walidacja metody LC-MS/MS wraz z raportem
 2. Miejsce dostarczenia: Adamed Pharma SA, Pieńków, Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów.
 3. Zezwala się na wprowadzenie przez Zamawiającego drobnych zmian w zamówieniu dotyczących zakresu eksperymentu, jednakże nie przekraczających ram tego zapytania ofertowego.
 4. Wszystkie powyższe zadania powinny zostać wyszczególnione w ofercie zgodnie z Załącznikiem nr 1.
 5. Termin realizacji: do 30 września 2022.

Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Dostawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
   W celu spełnienia tego warunku Dostawca zobowiązany jest do przesłania wraz z ofertą podpisanego Oświadczenia o braku powiązań (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).
 2. Ta oferta skierowana jest do podmiotów:
  posiadających co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań inhibicji hERG oraz posiadających odpowiednie wyposażenie pozwalające na przeprowadzenie ww. analiz. Wymagania te powinny być potwierdzone w formie oświadczenia lub referencji lub CV członków zespołu projektowego.
 3. Oferent musi przedstawić podpisane oświadczenie o poufności (Załącznik nr 3) z Zamawiającym. Jeśli oferent wcześniej podpisał umowę o poufności z Zamawiającym może przedstawić tą umowę.

Termin i sposób przygotowania ofert

 1. Każda korespondencja powinna zawierać w tytule wiadomości numer postępowania: RFP 021565- Nazwa firmy

  Termin składania Ofert to 31-03-2022 godz. 23:59 CET. Termin może ulec zmianie, o czym wszyscy Dostawcy zostaną poinformowani.

  Pytania można składać na Platformie Zakupowej Adamed SAP AribaSourcing pod adresem https://supplier.ariba.com lub przesłać mailem: aleksandra.stojak(at)adamed.com w postaci wypełnionego Załącznika nr 4.

  Późne ich zadanie z pkt widzenia terminu zakończenia postępowania może spowodować brak czasu na udzielenie wymaganej odpowiedzi.

  W celu zapewnienia równego dostępu do informacji wszystkim Oferentom biorącym udział w postępowaniu, pytania i odpowiedzi (z ukryciem autora pytań) przesłane zostaną do wszystkich Oferentów

 2. Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 4. Oferta powinna być sporządzona w pliku arkusza kalkulacyjnego, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego: Załącznik_1_RFP_021565-Kosztorys [NazwaFirmy].xlsx. Oferty  bez wypełnionego Załącznika nr 1 nie będą rozpatrywane. 

 5. Ofertę wraz z wymaganymi Załącznikami można złożyć w Platformie Zakupowej Adamed SAP AribaSourcing pod adresem https://supplier.ariba.com lub mailem: aleksandra.stojak(at)adamed.com.  

 6. Dodatkowo Oferent może przygotować również dokument oferty w swoim formacie. 

 7. Dostęp do Platformy Zakupowej Dostawca uzyskuje poprzez proces rejestracji i weryfikacji istnienia firmy. W tym celu należy uzupełnić podstawowe informacje takie jak: kraj, NIP, kod pocztowy, dane kontaktowe, itp. 

 8. Oferta Dostawcy winna być sporządzona w języku polskim lub angielskim, w sposób czytelny, elektronicznie. 

 9. Oferta powinna zawierać minimum następujące informacje: nazwę, adres i NIP Dostawcy, numer zapytania ofertowego, datę oferty, cenę (PLN/EUR/USD/GBP), termin realizacji (w dniach) i warunki płatności.  

 10. Jeśli ceny w ofercie będą wyrażone w EUR, zostaną one przeliczane przy zastosowaniu kursu  4,4536 PLN/EUR, zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów. 

  Jeśli ceny w ofercie będą wyrażone w innej walucie niż PLN lub EUR, zostaną one przeliczane przy zastosowaniu średniego kursu NBP z dnia publikacji przetargu.

 11. Zamawiający dołącza do zapytania wypełnioną i podpisaną listę kontrolną (Załącznik nr 5), która pozwoli potwierdzić czy wszystkie wymagane dokumenty zostały dostarczone. 

 12. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. 

 13. Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo: 

  1. wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert, 

  2. zmienić ofertę – powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”.  

Kryteria wyboru i sposób oceny złożonych ofert:

 1. Zamawiający ma prawo odrzucenia oferty złożonej przez Dostawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub jeżeli oferta jest niezgodna z niniejszym zapytaniem.
 2. Kryteria wyboru ofert:
  1. Cena netto (PLN/EUR/USD/GBP), waga kryterium - 60% całościowej oceny.
  2. Termin realizacji badań (deklarowany czas potrzebny na realizację, wyrażony w dniach - 40% całościowej oceny. Czas realizacji powinien zostać obliczony od czasu dostarczenia badanej substancji do zakończenia całości badań.

   W przypadku podania różnych terminów lub przedziałów czasowych, za Termin realizacji zostanie uznany najdłuższy deklarowany

 3. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o wyżej wymienione kryteriumi ustaloną punktację:
  Kryterium Waga [%] Sposób oceny zgodnie ze wzorem
  Cena 60% cena netto oferty najniższej / cena netto oferty badanej x 100 x 60% = ilość punktów
  Termin realizacji badań [dni] 40%

  najkrótszy czas realizacji zlecenia / termin realizacji do zakończenia badań x 100 x 40% = ilość punktów 

 4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową liczbę punktów.
 5. Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. W przypadku uzyskania równej punktacji dla co najmniej dwóch ofert Zamawiający spośród ofert z równą najwyższą końcową ilością punktów dokona wyboru oferty bardziej korzystnej, gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko. W tym celu Zamawiający ma prawo wezwać Oferentów, których oferty uzyskały najwyższą końcową ilość punktów o uzupełnienie oferty poprzez podanie wskazanych przez Zamawiającego informacji dotyczących oddziaływania przedmiotu oferty na środowisko. Termin na uzupełnienie oferty zostanie określony przez Zamawiającego, jednak nie może być on krótszy niż 3 dni robocze od otrzymania wezwania.

Wybór Wykonawcy i sposób ogłaszania:

 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 2. Informację o wynikach postępowania Zamawiający umieści na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  a także wyśle do każdego Oferenta, który złożył swoją ofertę.

Postanowienia ogólne

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 2. W przypadku unieważnienia postępowania o zamówienie wykonawcom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.  

 3. Złożenie wniosku o rejestrację w postepowaniu lub oferty jest równoznaczne z przyjęciem bez zastrzeżeń wszystkich warunków postępowania.  

 4. Odstąpienie przez Zamawiającego od zawarcia umowy w przypadku zawiadomienia wykonawcy o wyborze jego oferty nie może być podstawą roszczeń poniesionych kosztów udziału w postępowaniu.  

 5. W toku dokonywania oceny złożonych wniosków Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich dokumentów.   

 6. Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich wymaganych elementów, Zamawiający może  w uzasadnionych przypadkach wezwać Wykonawcę do jego uzupełnienia. 

 7. Zamawiający rezerwuje prawo do nagrywania dźwięku podczas spotkań technicznych z dostawcami. Przesłanie oferty będzie traktowane jako udzielenie zgody na nagrywanie spotkań. 

 8. Zamawiający dopuszcza negocjacje warunków umowy z Wykonawcą, w ograniczonym zakresie. 

 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ofert z Wykonawcą, którego oferta ma największą liczbę punktów, zwłaszcza gdy cena oferowana przez Wykonawcę przekracza budżet przeznaczony przez instytucję zamawiającą do wykonania zamówienia. Negocjacje mogą mieć kilka kolejnych rund z możliwością zaproszenia oferenta do złożenia zaktualizowanej oferty po każdej rundzie negocjacji. 

 10. Warunki zmiany umowy:
  Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku ziszczenia się konieczności zmiany wskazanego w ofercie/umówionego zakresu robót wynikającej z: 

  1. koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, 

  2. konieczności lub techniczno-ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, 

  3. konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych, 

  4. ograniczeń finansowych po stronie Zamawiającego powodujących konieczność ograniczenia zakresu prac ujętych w ofercie, 

  5. koniecznych lub uzasadnionych zmian terminu i warunków dostawy przedmiotu zamówienia powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, 

   Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą będą dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

Współpraca i komunikacja w trakcie przygotowywania odpowiedzi

 1. Wszelkie pytania należy składać za pomocą Platformy Zakupowej SAP AribaSourcing lub  mailem: aleksandra.stojak(at)adamed.com (Załącznik nr 4)
 2. Wszelkie odpowiedzi będą udzielane Wykonawcom za pomocą Platformy Zakupowej SAP AribaSourcing
 3. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami w poniedziałek-piątek w godzinach 08:00-16:00 jest: Aleksandra Stojak [aleksandra.stojak(at)adamed.com].

 

Załącznik 1 - (pobierz)

Załącznik 2 - (pobierz)

Załącznik 3 - (pobierz)

Załącznik 4 - (pobierz)

Załącznik 5 - (pobierz)