Zapytanie ofertowe RFP - 025130 - BADANIE AKTYWNOŚCI PRZECIWNOWOTWOROWEJ IN VIVO Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁU POBRANEGO OD DAWCÓW - Aktualizacja nr 2 poprzez: zmianę terminu składania ofert, zmianę przewidywanego terminu zamówienia, dodanie pytań i odpowiedzi w załączniku nr 5

W związku z realizacją projektu „Badanie kliniczne pierwszej fazy (Ia/Ib) fuzyjnego białka o dualnym mechanizmie przeciwnowotworowym”, finansowanego ze środków budżetu Państwa od Agencji Badań Medycznych (nr 2022/ABM/05/00006-00), działając na podstawie §8 umowy o dofinansowanie, Adamed Pharma S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie poniżej zdefiniowanego przedmiotu zamówienia.

Sponsorem badań (Zamawiającym) jest firma Adamed Pharma S.A.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

 • Utworzenie modelu badawczego u myszy z obniżoną odpornością (szczepy NOG lub NSG) poprzez wszczepienie hematopetycznych komórek macierzystych (HSC) hCD34+ (pobranych od różnych ludzkich dawców) i rozwinięcie stabilnej, wieloliniowej odporności (limfocyty T, limfocyty B, komórki NK, monocyty/makrofagi) oraz poprzez wszczepienie ludzkiej linii komórek nowotworowych SW620 lub SK-OV-3 (lub innej ludzkiej linii komórek nowotworowych, dostępnej i opracowanej do tworzenia modelu przez wykonawcę oraz spełniającej wymogi dotyczących wskazania)
 • Badanie aktywności przeciwnowotworowej wobec utworzonego modelu poprzez podania dożylne dostarczonych molekuł (6 podań co 3 dni) – łącznie 48 myszy w eksperymencie podzielonych na 4 grupy – 12 myszy na grupę (z 4 różnymi dawcami hematopetycznych komórek macierzystych hCD34+)
 • Pomiar masy ciała (co 3 dni), pomiar objętości guzów (co 2 dni) podczas podań oraz kliniczna obserwacja zwierząt (rejestracja nietypowych zachowań, śmiertelności, jeśli wystąpią) – do finalnego  pomiaru  guzów, masy ciała i uśmiercenia  zwierząt
 • Potwierdzenie obecności komórek odpornościowych u myszy po wszczepieniu HSC – przed startem eksperymentu (np. dostarczenie certyfikatu od dostawcy zwierząt – jeśli wszczepianie odbywało się poza laboratoriami wykonawcy)  oraz na koniec eksperymentu (w pobranej krwi)
 • Pobranie krwi od zwierząt na koniec eksperymentu oraz, opcjonalnie pobranie krwi w trakcie eksperymentu (maksymalnie 2 razy). Przesłanie próbek na wskazany adres (Polska)
 • Opcjonalnie: wykonanie nekropsji
 • Opcjonalnie: pobranie guzów podczas zakończenia eksperymentu i oznaczenie obecności komórek TIL oraz TAM (z zastosowaniem np. barwienia IHC)
 • Opcjonalnie: dodatkowa grupa kontrolna zwierząt w badaniu aktywności przeciwnowotworowej (24 myszy) bez wszczepionych hematopoetycznych komórek macierzystych hCD34+ i z wszczepioną ludzką linią komórek nowotworowych (schemat eskperymentu i dawkowań jak powyżej)
 • Końcowy raport zawierający metody eksperymentu, wyniki, analizę statystyczną, wykresy oraz wnioski

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, tj. na wybrane jedno, kilka lub wszystkie powyżej wskazane badania.

Badania realizowane będą w przedziale czasowym  Lipiec 2024 - Listopad 2024

Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
   W celu spełnienia tego warunku Oferent zobowiązany jest do przesłania wraz z ofertą podpisanego oświadczenia o braku powiązań (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
 2. Zamówienie nie może być skierowane do podmiotów:
  1. których mowa w art. 7 ust. 1 wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanych na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. poz. 835);
  2. których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. poz. 835);
  3. których jednostką dominującą lub jednostką zależna w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 i 39 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. poz. 835)”.
   W celu spełnienia tego warunku Oferent zobowiązany jest do przesłania wraz z ofertą podpisanego oświadczenia sankcyjnego (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego). 
 3. Zapytanie jest skierowane do podmiotów posiadających wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych projektów, a także mających zdolność do wykonania zlecenia, tj.:posiadanie co najmniej 2-letnie doświadczenia w zakresie oferowanych usług (modele myszy humanizowanych).
  • zatrudnianienie wykwalifikowanych kluczowych pracowników. W szczególności zespół projektowy, którego pracownicy mają doświadczenie w:
   • Przedklinicznych badaniach w obszarze onkologii,
   • modelach in vivo, modelach myszy humanizowanych
  • Podmiot powinien oferować klientowi możliwość konsultacji wybranych modeli
  • Podmiot powinien móc przedstawić walidację wzrostu wybranych linii komórkowych i jakości otrzymanych w procesie humanizacji myszy
  • Obiekt musi posiadać wszystkie zasoby niezbędne do świadczenia usług, musi stosować system zarządzania i kontroli jakości, aby zapewnić zgodność ze wszystkimi wymaganiami regulacyjnymi, na przykład akredytacja AAALAC wydana przez Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care (AAALAC) International Council. Kopia certyfikatu powinna być dostarczona przez Wykonawcę.

Doświadczenie oraz zdolność do wykonania usługi powinno zostać wykazane poprzez załączenie oświadczenia o spełnieniu tych kryteriów stanowiący Załącznik nr 3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Oferenta o przedłożenie dodatkowych dokumentów, wyjaśnień, poświadczających informacje zawarte w oświadczeniu (Załącznik nr 3).

Termin i sposób przygotowania ofert:

Każda korespondencja powinna zawierać w tytule wiadomości numer postępowania:
RFP 025130 –- Badanie aktywności przeciwnowotworowej in vivo z wykorzystaniem materiału pobranego od dawców - Nazwa firmy.

 1. Oferty należy składać w terminie do 14.06.2024 do godz. 23:59. Termin może ulec zmianie, o czym wszyscy Dostawcy zostaną poinformowani.
 2. Ofertę wraz z wymaganymi Załącznikami można złożyć na Platformie Zakupowej Adamed SAP Ariba Network pod adresem https://supplier.ariba.com.
 3. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim.
 5. Ceny w ofercie powinny być cenami netto w PLN, EUR, USD lub GBP
 6.  Jeśli ceny w ofercie będą wyrażone w innej walucie niż PLN to zostaną one przeliczane przy zastosowaniu średniego kursu NBP z dnia publikacji przetargu. Jeśli w dniu publikacji tego ogłoszenia o zamówieniu nie zostanie opublikowana tabela średnich kursów NBP; zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
 7. Oferta powinna zawierać minimum następujące informacje: nazwę, nr NIP oraz adres Oferenta, numer zapytania ofertowego, cenę netto, walutę, warunki płatności (termin płatności liczony w dniach) oraz niezbędne Załączniki.
 8. Kosztorys powinien być sporządzony w pliku arkusza kalkulacyjnego, stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego: Załącznik_4_RFP_025130_Kosztorys. Dodatkowo Oferent może przygotować ofertę w swoim formacie. Oferty bez wypełnionego Załącznika nr 4 nie będą rozpatrywane.
 9. Termin związania ofertą wynosi nie mniej niż 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 10. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 11. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Kryteria wyboru i sposób oceny złożonych ofert:

 

 1. Zamawiający ma prawo odrzucenia oferty złożonej przez Oferenta niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lub jeśli oferta jest niezgodna zniniejszym zapytaniem.
 2. Kryteria wyboru ofert:
  1. Cena netto przedstawiona jako koszt wykonania poszczególnych części pakietu usług (waga kryterium – 100% całościowej oceny), zawierająca wszystkie koszty świadczonej usługi 

  Kryterium Waga [%] Sposób oceny zgodnie ze wzorem
  Cena 100% cena netto oferty najniższej / cena netto oferty badanej x 100 x waga% = ilość punktów
 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.
 4. Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. W przypadku uzyskania równej punktacji dla co najmniej dwóch ofert decydującym kryterium będzie cena netto przygotowania pakietu dokumentacji.

Wybór Wykonawcy i sposób ogłaszania:

 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 2. Informację o wynikach postępowania Zamawiający umieści na stronie https://adamed.com/rozwoj-i-innowacje/zapytania-ofertowe-i-przetargi, a także wyśle wiadomość z Platformy SAP Ariba do każdego Oferenta, który złożył swoją ofertę.

Dodatkowe informacje dotyczące udziału w postępowaniu

 1. Zapytanie Ofertowe jest dostępne na Platformie Zakupowej Grupy Adamed na stronie: https://supplier.ariba.com oraz na stronie internetowej Adamed Pharma S.A.: https://adamed.com/rozwoj-i-innowacje/zapytania-ofertowe-i-przetargi.
 2. Login oraz hasło potrzebne do zalogowania się do Platformy Zakupowej zostaną przekazane Dostawcom przez Operatora drogą e-mailową.
 3. Wymagania techniczne. W celu bezproblemowej pracy z Platformą Zakupową https://supplier.ariba.com użytkownik powinien posiadać co najmniej następujące możliwości techniczne:
  • komputer PC lub MAC z procesorem 1GHz lub szybszym i minimum 512 MB RAM,
  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1Mb/s,
  • przeglądarka internetowa w najnowszej wersji. IE 9.0+ lub Mozilla Firefox 24+ lub Chrome 26+ lub Safari 5+,
 4. Postępowanie zostanie powtórzone jedynie w wypadku niemożliwości jego przeprowadzenia z winy Operatora lub Zamawiającego. Problemy techniczne po stronie Dostawców nie będą miały wpływu na bieg postępowania.
 5. Przed przystąpieniem do postępowania zaleca się zapoznanie z instrukcją obsługi Platformy Zakupowej dołączonej do niniejszego postępowania.
 6. Terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz konfiguracja każdego z etapów postępowania będzie przedstawiona w Platformie Zakupowej i może ulegać zmianie o czym wszyscy zainteresowani Wykonawcy będą niezwłocznie powiadamiani drogą e-mailową przez system
 7. Podczas postępowania wykonawca może skorzystać z pomocy technicznej pod numerem telefonu: +48 539 737 818 lub w aplikacji w zakładce Pomoc.

Postanowienia ogólne

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 2. W przypadku unieważnienia postępowania o zamówienie wykonawcom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.
 3. Złożenie wniosku o rejestrację w postepowaniu lub oferty jest równoznaczne z przyjęciem bez zastrzeżeń wszystkich warunków postępowania. 
 4. Odstąpienie przez Zamawiającego od zawarcia umowy w przypadku zawiadomienia wykonawcy o wyborze jego oferty nie może być podstawą roszczeń poniesionych kosztów udziału w postępowaniu.
 5. W toku dokonywania oceny złożonych wniosków Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich dokumentów.
 6. Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich wymaganych elementów, Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach wezwać Wykonawcę do jego uzupełnienia.
 7. Zamawiający rezerwuje prawo do nagrywania dźwięku podczas spotkań technicznych z dostawcami. Przesłanie oferty będzie traktowane jako udzielenie zgody na nagrywanie spotkań.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny ze wszystkimi Oferentami.
 9. Zamawiający w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotu postępowania zawrze umowę z wybranym Usługodawcą.
 10. Możliwe jest składanie uzupełniających zamówień wybranemu Oferentowi wyłącznie, jeśli są one zgodne z głównym celem niniejszej umowy, o wartości nie przekraczającej 50% wartości niniejszego zamówienia.
 11. Warunki zmiany umowy:
  ​Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku ziszczenia się konieczności zmiany wskazanego w ofercie/umówionego zakresu zamówienia wynikającej z:
  1. koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia,
  2. konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z przesłanek merytorycznych,
  3. ograniczeń finansowych po stronie Zamawiającego powodujących konieczność ograniczenia zakresu prac ujętych w ofercie,
  4. koniecznych zmian w założeniach projektu wynikających z konsultacji jego zakresu z agencją regulacyjną i/lub odnośnymi władzami
   Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą będą dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Współpraca i komunikacja w trakcie przygotowania odpowiedzi

 1. Wszelkie pytania należy składać za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: aleksandra.stojak@adamed.com, korzystając z arkusza Excel – Załącznik nr 5
 2. Lista wymaganych dokumentów znajduje się w Załączniku nr 6
 3. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami w poniedziałek-piątek w godzinach 08:00-16:00 jest: Aleksandra Stojak [aleksandra.stojak@adamed.com]

 

Załącznik nr 1 (pobierz)

Załącznik nr 2 (pobierz)

Załącznik nr 3 (pobierz)

Załącznik nr 4 (pobierz)

Załącznik nr 5 (pobierz)

Załącznik nr 6 (pobierz)

Rejestracja na Portalu Ariba Network (pobierz)

Tworzenie oferty na Portalu SAP Ariba Network (pobierz)

INSTRUKCJA - najczęstsze problemy dostawców, przykłady i rozwiązania (pobierz)