CSR

Nowy raport społecznej odpowiedzialności biznesu

27 lutego 2019

Odpowiedzialne podejście do rozwoju biznesu jest jednym z najważniejszych czynników, któremu Adamed zawdzięcza pozycję lidera. Obecnie to jedna z czołowych firm farmaceutyczno-biotechnologiczna, która prężnie działa w kraju oraz na rynkach zagranicznych. W 2015 r. podjęła się także wyzwania, jakim jest raportowanie pozafinansowe i od tej pory dzieli się swoimi dobrymi praktykami z rynkiem.

Działania z obszaru odpowiedzialności społecznej biznesu, realizowane przez Adamed, wspierają Zrównoważone Cele Rozwoju ONZ, będącego agendą uzgodnioną przez państwa członkowskie oraz biznes. Wśród ustalonych 17 celów szczególne znaczenie dla Adamedu mają:

  • cel 3. – dobre zdrowie i jakość życia,
  • cel 4. – dobra jakość edukacji,
  • cel 8. – wzrost gospodarczy i godna praca,
  • cel 9. – innowacyjność, przemysł, infrastruktura,
  • cel 12. – odpowiedzialna konsumpcja i produkcja.

Trzecia już edycja raportu społecznej odpowiedzialności Adamedu prezentuje działania realizowane w roku 2017, a skupiające się głównie wokół takich obszarów jak: pacjenci i Współpracownicy, rynek, środowisko oraz wsparcie nauki.

W 2017 roku Adamed kontynuował szereg inicjatyw mających znaczenie dla krajowej gospodarki oraz poziomu jej innowacyjności. Z tytułu podatków i składek ZUS firma odprowadziła do budżetu państwa prawie 100 milionów zł, a kolejne 425 milionów trafiło do polskich partnerów handlowych.

Był to także kolejny rok realizacji projektów ADAMED SmartUP oraz Adamed dla Seniora, rozwoju centrum R&D i współpracy z najlepszymi instytucjami naukowymi w Polsce, odpowiadających na wyzwania współczesnej medycyny. Adamed wspierał też organizacyjnie i materialnie wiele lokalnych inicjatyw społecznych.

Podsumowanie wszystkich tych działań znajduje się w najnowszym raporcie.

Nowsze
Nagrody i wyróżnienia
28 lutego 2019
Starsze
Wydarzenia
11 lutego 2019