Zapytanie ofertowe RFP 21842 DPI KOMORY KLIMATYCZNE

W związku z realizacją projektu „Rozwój infrastruktury Adamed Pharma dedykowanej zwiększeniu zdolności Spółki do realizacji projektów w obszarze produktów inhalacyjnych” (dalej: Projekt), Adamed Pharma S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie poniżej zdefiniowanego przedmiotu zamówienia.

Przedmiot przetargu:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komór klimatycznych, która będzie realizowana w okresie realizacji Projektu - do dnia 30 czerwca 2023 r., na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz wZałączniku nr 3 (URS).
 2. Miejsce dostawy: Adamed Pharma S.A., Pabianice, Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice, Polska

Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Dostawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. W celu spełnienia tego warunku Dostawca zobowiązany jest do przesłania wraz z ofertą podpisanego Oświadczenia o braku powiązań (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
 3. Oferta skierowana jest do podmiotów posiadających minimum 3 letnie doświadczenie w realizacji co najmniej 3 dostaw komór klimatycznych przeznaczonych do prowadzenia prac wytwórczych produktów leczniczych zdobyte w latach 2017-2021.
  Doświadczenie należy wykazać poprzez przedłożenie wraz z ofertą: podpisanego oświadczenia Dostawcy o posiadaniu takiego doświadczenia wraz ze wskazaniem co najmniej 3 dostaw komór klimatycznych przeznaczonych do prowadzenia prac wytwórczych produktów leczniczych (w tym nazw klientów na rzecz których dokonał takich dostaw).

Sposób składania ofert

 1. Termin składania Oferty upływa 29.04.2022 r. Termin może ulec zmianie, o czym wszyscy Dostawcy zostaną poinformowani drogą mailową.
  Termin składania pytań do zapytania: odpowiedzi będą udzielane do końca procedury.
  Spóźnione składanie pytań z punktu widzenia terminu zakończenia postępowania może skutkować brakiem czasu na udzielenie wymaganej odpowiedzi.
  W celu zapewnienia równego dostępu do informacji wszystkim Oferentom uczestniczącym w postępowaniu, pytania i odpowiedzi (z ukryciem pytań autora) będą kierowane do wszystkich Oferentów.
 2. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim.
 4. Oferta powinna być podzielona na 2 części merytoryczną i komercyjną oraz zawierać minimum następujące informacje: nazwę i adres Dostawcy, numer zapytania ofertowego, cenę urządzenia, termin realizacji od momentu złożenia zamówienia do dnia tzw. FAT – Factory Acceptance Test/Test fabryczny, termin płatności.
 5. Część merytoryczna oferty powinna zawierać kwestie techniczne, w tym szczegółowy opis poszczególnych elementów będących przedmiotem oferty, warunki gwarancji, usługi serwisowe oraz specyfikację techniczną urządzenia
  1. Wymagania techniczne Zamawiającego zostały potwierdzone w Załącznik_3_21842 DPI KOMORY KLIMATYCZNE - URS do niniejszego zapytania ofertowego. Dostawca powinien oznaczyć stan spełnienia danego wymagania (TAK lub NIE) w przeznaczonej do tego kolumnie oraz może dodać komentarz.
  2. Do dalszej oceny będą brane pod uwagę wyłącznie oferty, które spełniają wszystkie wagi wymagań oznaczone w Załączniku nr 3 opisem: „Krytyczne/Critical”. Oferty bez wypełnionego Załącznik_3_21842 DPI KOMORY KLIMATYCZNE - URS nie będą rozpatrywane.
 6. Część komercyjna oferty powinna zawierać wycenę (netto) poszczególnych elementów oferty oraz wszystkie warunki komercyjne.
  1. Powinna również zostać sporządzona w pliku arkusza kalkulacyjnego, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego: Załącznik_2_21842 DPI KOMORY KLIMATYCZNE - Oferta-NazwaFirmy. Oferty bez wypełnionego Załącznika nr 2 nie będą rozpatrywane. Dodatkowo Dostawca może przygotować ofertę w swoim formacie.
 7. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na adres e-mail:lukasz.szumowicz(at)adamed.com lub na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
 8. Jeśli ceny w ofercie będą wyrażone w EUR to zostaną one przeliczane przy zastosowaniu kursu  4,4536PLN/EUR, zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.
  W przypadku pozostałych walut przyjęty zostanie średni kurs NBP z dnia ogłoszenia zapytania ofertowego.
 9. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 10. Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
  1. wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert,
  2. zmienić ofertę – powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”.

Kryteria wyboru i metody oceny złożonych ofert:

 1. Zamawiający ma prawo odrzucenia oferty złożonej przez Dostawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, lub jeżeli oferta jest niekompletna lub niezgodna z niniejszym zapytaniem.
 2. Kryteria wyboru:
  1. Cena netto (PLN/EUR), waga kryterium - 60% całościowej oceny.
  2. Termin realizacji dostawy (deklarowany czas potrzebny na dostawę, wyrażony w dniach; termin dostawy jest liczony od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego do dnia tzw. FAT – Factory Acceptance Test/Test fabryczny) - 40% całościowej oceny
 3. Zamawiający ocenia oferty na podstawie wyniku skumulowanej liczby punktów obliczonej na podstawie powyższych kryteriów i punktacji:
  Kryteria Kryterium wagowe [%] Metoda oceny zgodnie ze wzorem
  Cena 60% cena netto oferty najniższej/cena netto oferty badanej x 100 x waga% = ilość punktów
  Termin realizacji dostawy 40% najkrótszy czas/czas oferty badanej x 100 x waga% = ilość punktów
 4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową liczbę punktów.
 5. Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. W przypadku uzyskania równej punktacji dla co najmniej dwóch ofert Zamawiający spośród ofert z równą najwyższą końcową ilością punktów dokona wyboru oferty bardziej korzystnej, gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko. W tym celu Zamawiający ma prawo wezwać Oferentów, których oferty uzyskały najwyższą końcową ilość punktów o uzupełnienie oferty poprzez podanie wskazanych przez Zamawiającego informacji dotyczących oddziaływania przedmiotu oferty na środowisko. Termin na uzupełnienie oferty zostanie określony przez Zamawiającego, jednak nie może być on krótszy niż 3 dni robocze od otrzymania wezwania.

Wybór Dostawcy i sposób ogłoszenia:

 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 2. Informację o wynikach postępowania Zamawiający wyśle do każdego Oferenta, który złożył swoją ofertę.
 3. Zamawiający poinformuje o wynikach niniejszego zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego, w Bazie konkurencyjności Funduszy Europejskich  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  i prześle do każdego Dostawcy, który złożył swoją ofertę.

Dodatkowe informacje o udziale w przetargu:

 1. Zamawiający w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotu postępowania zawrze umowę z wybranym Wykonawcą. Celem postępowania jest ustalenie warunków dotyczących zamówień, jakie mogą być realizowane przez Dostawcę w okresie obowiązywania umowy, w szczególności cen, czasu dostawy oraz zakresu zamawianych przedmiotów. Na podstawie umowy Zamawiający nie zobowiązuje się do zakupu określonej liczby produktów od wybranego Dostawcy. Zamawiający dokona zakupu produktów od wybranego Dostawcy jedynie w sytuacji, gdy w okresie obowiązywania umowy powstanie u Zamawiającego potrzeba ich nabycia.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia do umowy z Wykonawcą warunku zawieszającego skuteczność umowy do dnia następującego po dniu złożenia przez Zamawiającego wniosku o dofinansowanie zakupu produktów objętych niniejszym postępowaniem.
 3. Oferowane w ramach postępowania urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie przeterminowane oraz oryginalnym urządzeniem producenta.
 4. W sytuacji, gdyby w specyfikacji użyta została nazwa konkretnego urządzenia (marki) Zamawiający w odniesieniu do tych pozycji dopuszcza składanie ofert zawierających urządzenie (markę) równoważną. Przez urządzenie (markę) „równoważną” należy rozumieć urządzenie o właściwościach nie gorszych niż wskazane w Zapytaniu Ofertowym. Dostawca w celu potwierdzenia jakości urządzeń (marek) równoważnych załączy do oferty stosowne dokumenty (specyfikację jakościową, świadectwo kontroli jakości, certyfikat analizy lub inne równoważne dokumenty), z których w sposób niebudzący wątpliwości wynika, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych. Wszelkie ryzyko związane z udowodnieniem „równoważności” spoczywa na Dostawca. Dostawca jest zobowiązany wykazać, iż oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 5. Dostawa przedmiotu zamówienia zrealizowana będzie na koszt Dostawcy do siedziby Zamawiającego, w imieniu, którego zamówienia składać będą wyznaczone przez Zamawiającego osoby. Potwierdzeniem wykonania zamówienie będzie podpisany bez uwag przez obie strony protokół SAT.
 6. Nabywca wymaga innych ważnych parametrów oferty:
  1. Ważność oferty: minimum 6 miesięcy od dnia przesłania oferty;
  2. Gwarancja ceny: minimum 6 miesięcy od daty zawarciaumowy.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu u Dostawcy przed zawarciem umowy lub w trakcie jej obowiązywania.
 8. Dostawca ponosi wszystkie ewentualne koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Postanowienia ogólne

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Dostawcy nie przysługuje żądanie zwrotu jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Dostawcę związanych z udziałem w postępowaniu.
 3. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem bez zastrzeżeń wszystkich warunków postępowania.
 4. Odstąpienie przez Zamawiającego od zawarcia umowy po powiadomieniu Wykonawcy o wyborze oferty nie może być podstawą do roszczeń z tytułu poniesionych kosztów udziału w postępowaniu oraz innych kosztów poniesionych do tego etapu przez Wykonawcę.
 5. W procesie oceny Ofert Zamawiający może zwrócić się do Dostawców o informacje dotyczące treści ich dokumentów.
 6. Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich wymaganych elementów, Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach wezwać Wykonawcę do jego uzupełnienia.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nagrywania dźwięku podczas spotkań technicznych z dostawcami. Złożenie oferty będzie traktowane jako wyrażenie zgody na nagranie spotkania.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta posiada największą liczbę punktów, w przypadku gdy cena oferowana przez Wykonawcę przekracza kwotę zamierzoną przez Zamawiającego na realizację zamówienia.
 9. Zmiana warunków zamówienia:
  Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku ziszczenia się konieczności zmiany wskazanego w ofercie/umówionego zakresu zamówienia wynikającej z:
  1. Konieczność zmian konstrukcji produktów wynikająca ze zmiany pomieszczenia w którym produkt miał być zainstalowany,
  2. Koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia,
  3. Konieczności lub techniczno-ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i produktów równoważnych,
  4. Konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych,
  5. Ograniczeń finansowych po stronie Zamawiającego powodujących konieczność ograniczenia zakresu prac ujętych w ofercie,
  6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą będą dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Współpraca i komunikacja w trakcie przygotowywania odpowiedzi

 1. Wszelkie pytania należy przesyłać pocztą elektroniczną.
 2. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami (poniedziałek-piątek w godzinach 08:00-16:30) jest Łukasz Szumowicz [lukasz.szumowicz (at) adamed.com].

 

Załącznik 1 (pobierz)

Załącznik 2 (pobierz)

Załącznik 3 (pobierz)