Zapytanie ofertowe RFP 024651 – FUNKCJA PROJEKTANTA DLA PROJEKTU: LABORATORIUM BIOTECHNOLOGICZNE KAJETANY W ADAMED PHARMA Aktualizacja nr 1 - wydłużenie czasu trwania postępowania

W związku z realizacją projektu „Development of novel mRNA/VLP-based vaccines against emerging zoonotic viral diseases”, finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych (nr. 2021/ABM/05/00001-00) w ramach Konkursu: Rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA, działając na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2) umowy o dofinansowanie, Adamed Pharma S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie poniżej zdefiniowanego przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zapytania:

Celem Projektu jest uruchomienie laboratorium biotechnologicznego w wybudowanym obiekcie mieszczącym się w Kajetanach ul. Klonowa 46J, 05-830 Nadarzyn na podstawie:

URS – załącznik zostanie udostępniony po przesłaniu podpisanej umowy o poufności

Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Dostawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa),
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
   W celu spełnienia tego warunku Dostawca zobowiązany jest do przesłania wraz z ofertą podpisanego oświadczenia o braku powiązań (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
 2. Wymagania dotyczące sytuacji finansowej:
  1. posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej równowartości 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion PLN);
  2. przedstawienie informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej za ostatnie 2 lata obrotowe; w przypadku spółek, które nie zakończyły audytu ostatniego roku obrotowego – podanie informacji o ostatnim kwartale, dla którego podano wyniki działalności;
  3. niezaleganie z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
  4. brak postaw do wszczęcia postępowania upadłościowego.

   W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe warunki muszą spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy przy czym wymagania z punktu b. - d. musi spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
   Potwierdzenie spełnienia powyższych warunków (od a. do d.) nastąpi na podstawie oświadczenia oferenta.
 3. Wymagania dotyczące doświadczenia:
  Oferent zobowiązany jest wykazać się należytym wykonaniem (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
  co najmniej 3 (trzech) usług z zakresu realizacji prac projektowych (projektów: budowlanych, wykonawczych lub przetargowych) budowy, rozbudowy lub przebudowy budynków przemysłowych z uwzględnieniem optymalizacji w wykorzystaniu istniejącej infrastruktury o wielkości co najmniej 1000 m2 powierzchni projektowanej.
  w tym:
  • co najmniej 1 (jednej) usługi z zakresu realizacji prac projektowych (projektów: koncepcyjnych, budowlanych, wykonawczych lub przetargowych) budowy, rozbudowy lub przebudowy zakładu produkcyjnego przemysłu farmaceutycznego lub laboratorium farmaceutycznego o wielkości co najmniej 1000 m2
   oraz
  • co najmniej 1 (jednej) usługi z zakresu realizacji prac projektowych (w tym projektów: technologicznych) budowy, rozbudowy lub przebudowy obszaru farmaceutycznego biotechnologicznego o wielkości co najmniej 1000 m2
   Potwierdzenie spełnienia powyższych warunków nastąpi poprzez przedstawienie pozytywnych opinii lub referencji od klientów, które należy dołączyć do oferty.
 4. Zamówienie nie może być skierowane do podmiotów:
  1. których mowa w art. 7 ust. 1 wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanych na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. poz. 835);
  2. których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. poz. 835);
  3. których jednostką dominującą lub jednostką zależna w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 i 39 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. poz. 835)”.
   W celu spełnienia tego warunku Dostawca zobowiązany jest do przesłania wraz z ofertą podpisanego oświadczenia sankcyjnego (Załącznik nr 7) do niniejszego zapytania ofertowego).   Do oferty należy dołączyć wykaz kluczowych projektantów wszystkich branż, którzy będą uczestniczyć w pracach projektowych wraz ze wskazaniem ich doświadczenia zawodowego, szczególnie uwzględniając projekty laboratoriów, zakładów farmaceutycznych, szpitali (Lista kluczowego personelu wraz ze wskazaniem doświadczenia zawodowego) (Załącznik nr 8)

Przedmiot zamówienia:

Celem niniejszego zamówienia jest pozyskanie Projektanta z kompetencjami z zakresu projektowania przebudów pomieszczeń laboratoryjnych – szczegóły w zał. 3, który zostanie udostępniony po podpisaniu umowy poufności (CDA), która została dołączona do niniejszego Zapytania Ofertowego (Załącznik nr 5).

Zamawiający w szczególności oczekuje wsparcia w dwóch zasadniczych etapach:

 1. W etapie przygotowania, na co składać się będą:
  • weryfikacja posiadanej dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) obrazującej poprzednią (nieaktualną) koncepcję budynku pod kątem możliwości wykorzystania jej w kontekście realizowanego przedsięwzięcia,
  • analiza oraz rekomendacje w zakresie optymalizacji (kosztu i ergonomii rozwiązań) opracowanych do tej pory rozwiązań projektowych, w szczególności:
   • optymalizacji rozwiązań wzmocnienia konstrukcji
   • optymalizacji rozwiązań dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów ppoż
  • weryfikacja wyników audytu technicznego instalacji i systemów obiektu i analiz możliwości wykorzystania i dostosowania infrastruktury do nowej koncepcji
  • wdrożenie optymalizacji poprzez zmiany opracowanego i odebranego przez Zamawiającego projektu budowlanego (i w konsekwencji pełnienia funkcji projektanta w rozumieniu prawa budowlanego) z ewentualnym pozyskaniem zamiennych uzgodnień i decyzji (w tym zamiennej decyzji o Pozwoleniu na Budowę), w szczególności uzgodnień z zakresu ppoż, ochrony środowiska i BHP,
  • wykonanie dokumentacji projektowej (projekty koncepcyjne, budowlane i przetargowe) zgodnie z nową koncepcją Zamawiającego,
  • przygotowanie specyfikacji i opisu przedmiotu zamówienia dla wyłonienia generalnego wykonawcy robót budowlanych, przy czym zakłada się model kontraktowania w 3 paczkach oparty o dokumentację projektową, dostarczaną przez stronę Zamawiającego,
  • ustanowienie narzędzia zarządzania dokumentacją projektową (pozwalającą na akceptacje bądź wniesienie uwag użytkownikom Zamawiającego do przekazywanej dokumentacji).
 2. W etapie realizacyjnym Zamawiający będzie oczekiwał:
  • sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane,

PRODUKTY SPORZĄDZANE PRZEZ WYKONAWCĘ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

 1. Na etapie przygotowania
  1. Raporty z weryfikacji przekazanej dokumentacji projektowej (obrazujących poprzednią koncepcję Zamawiającego), audytu technicznego budynku, który zawierał będzie sposób wykorzystania istniejącego infrastruktury, a w przypadku braku takiej możliwości – jasno i zrozumiale uzasadniał przyczyny.
  2. Raport z analizy dokumentu URS i nowej koncepcji Zamawiającego pod kątem kompletności, a w przypadku braków – uzupełnienie ich o niezbędne elementy.
  3. Ekspertyza budowlana budynku, ze szczególnym uwzględnieniem modelu obliczeniowego konstrukcji, uwzgledniającą dostarczone przez Zamawiającego dane z badań urządzeniem „feroscan”. Zamawiający oczekuje, że projektant przygotuje analizy kilkuwariantowe, które pozwolą na wybór optymalnej technologii wzmocnienia.
  4. Analiza ekspertyzy ppoż. obiektu oraz uzyskanego odstępstwa od warunków ppoż. Wykonanie dokumentów optymalizujących oraz ponowne uzyskanie odstępstwa.  
  5. Inwentaryzacje obiektu
  6. Zoptymalizowany pod kątem technologicznym Projekt budowlany dla wszystkich branż.
  7. Projekt technologiczny.
  8. Projekty instalacji służących ochronie środowiska (w  szczególności: projekty instalacji fotowoltaicznej)
  9. Nie jest intencją Zamawiającego dokonanie takich zmian, które wymuszałyby uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę. Jeżeli jednak zajdzie taka konieczność, Projektant przygotuje komplet materiałów do złożenia wniosku o zamienne pozwolenie na budowę oraz będzie prowadził działania dla uzyskania takiego pozwolenia.
  10. Wkład techniczny do materiałów przetargowych na dostawy wyposażenia (w tym mebli laboratoryjnych) oraz urządzeń będących wyposażeniem laboratoriów.
  11. Projekty przetargowe uwzględniające podział realizacji na 3 paczki:
   1. Dostosowanie budynku do dalszej zabudowy (w szczególności: naprawa konstrukcji, wydzielenie stref ppoż, elementy budynku podlegające modernizacji, zagospodarowanie terenu).
   2. Realizacja właściwa technicznego wyposażenia budynku i zabudowy laboratoriów (poziom “0”) w tym projekty wszystkich instalacji w całym budynku. .
   3. Fit out pomieszczeń biurowych (Zamawiający posiada projekty wykonawcze do adaptacji do zamawianych projektów budowlanych).
  12. Kosztorys inwestorski.
  13. Inne, wyżej niewymienione dokumenty, a konieczne do wyboru Wykonawców obiektu,  realizacji robót budowlanych (między innymi: plan terenu i zaplecza budowy, wstępny harmonogram prac), oraz niezbędne do użytkowania obiektu.  
  14. Ponadto Projektant będzie zobowiązany m.in. do:
   1. udziału w postępowaniach administracyjnych w ramach składanych wniosków  o wydanie decyzji administracyjnych oraz udzielania wyjaśnień na każde żądanie organu, do momentu uzyskania ostateczności lub uprawomocnienia decyzji,
   2. przygotowywania odpowiedzi na pytania generalnych wykonawców występujących w przetargu i ewentualne modyfikacje opracowanych dokumentów (w uzgodnieniu
   3. z Zamawiającym), jeśli konieczność modyfikacji wynikać będzie z pytań zadawanych w trakcie przetargu,
   4. wykonywania innych typowych czynności z Zamawiającym i podmiotami trzecimi w celu realizacji Projektu zgodnie z założeniami.
   5. wykonania raportów miesięcznych z postępu prac.
   6. udziału w cotygodniowych koordynacjach z zamawiającym.
 2. Na etapie realizacji (Inwestor zakłada, że uruchomienie obiektu odbędzie się w listopad 2025)
  1. Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane,
  2. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie

ZASADY OGÓLNE

 1. Projektant będzie zaufanym doradcą Zamawiającego i wspierać będzie decyzje organizacyjne, techniczne i ekonomiczne Zamawiającego związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji, uwzględniając tryb finansowania inwestycji.
 2. Projektant działać będzie na rzecz Zamawiającego proponując rozwiązania projektowego do akceptacji Zamawiającego.
 3. Przekazywanie dokumentacji  przez projektanta  do weryfikacji przez Inwestora będzie odbywało się w sposób elektroniczny.

INFORMACJE O OBIEKCIE

Modernizowany obiekt to niski, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek, zbudowany na planie litery “L”, przykryty płaskim dachem. Dotychczas pomieszczenia zlokalizowane na parterze przeznaczone były na zespół laboratoryjno-produkcyjny, magazyny i strefę wejściową z holem głównym. Na pierwszej kondygnacji znajdowała się część biurowo-administracyjna, socjalna i pomieszczenia techniczne. Układ komunikacyjny budynku stanowią korytarze, 3 klatki schodowe (1 w obrębie holu głównego i 2 w głębi budynku) a także jedna winda osobowa. Budynek posiada szkieletowy układ konstrukcyjny.

Dane o obiekcie:

Wymiary budynku

 • Długość: 66,73 m
 • Szerokość: 48,48 m
 • Wysokość: ~10,70 m

Liczba kondygnacji

 • Nadziemnych: 2
 • Podziemnych: 0

Powierzchnia

 • Całkowita: 3 913,08 m2

Kubatura

 • Kubatura: 21 678 m3

INFORMACJE O PROJEKCIE

Zamawiający planuje wybudowanie obszaru laboratoryjno-biurowego z uwzględnieniem zmian budowlanych, logistycznych i technologicznych w Budynku w Kajetanach, przeznaczonego do rozwoju biotechnologicznych substancji aktywnych. 

Aktualizacja

# Dokument Projekt koncepcyjny Projekt pozwolenia na budowę Projekt przetargowy
I. DOKUMENTACJA OGÓLNA  

1.

Oszacowanie kosztów inwestycji (kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary) dla poszczególnych branż.

±30% - ±10%

2.

Początkowy harmonogram inwestycji  X - Realizacja w pełnym zakresie umożliwiająca wybór wykonawców inwestycji
3. Ogólny harmonogram inwestycji - X
4.   - X
5.   - X
6.   - X
7.   X X
II. TECHNOLOGIA PROCESOWA
  Dokumenty tekstowe
8.

Opis procesu

X -
9. Lista wyposażenia X -
  Rysunki
10.

Strefy funkcjonalne / obszary niebezpieczne

X -
11. Rozmieszczenie głównych urządzeń X -
12. Strefy czystości X -
13. Przepływy (personel, materiały, odpady) X -
14. Strefy ciśnienia X -
III. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (dla działki Inwestora)
  Dokumenty tekstowe
15.

Opis strony:

 • Zakres projektu (działki inwestora)
 • Granice działki, usytuowanie, obrys i układ istniejącej i projektowanej zabudowy,
 • Tereny zielone
 • Opis elementów infrastruktury i sieci wewnątrz zakładowych na działce Inwestora
- X
  Rysunki
16.

Plan zagospodarowania terenu

X Aktualizacja
17. System dróg, plan sytuacyjno-wysokościowy terenu, - X
18.

Instalacje zewnętrzne / sieci - układy - związane z przedmiotowymi budynkami:

 • Wodociąg, kanalizacja sanitarna, ścieki technologiczne i kanalizacja deszczowa
 • Oświetlenie zewnętrzne
 • Zasilanie elektryczne
 • gazowe
- X
IV. ARCHITEKTURA
  Dokumenty tekstowe
19.

Opis architektoniczny:

 • Przeznaczenie i opis budynków,
 • Charakterystyczne parametry budynków
 • Wykończenie pomieszczeń i zewnętrzne wykończenie budynków
 • Ochrona przeciwpożarowa budynków
 • Tabela  stref budynków
X Aktualizacja
20. Lista pomieszczeń wraz z parametrami architektonicznymi i wykończeniem pomieszczeń X Aktualizacja
  Rysunki
21.

Układy na wszystkich poziomach

- X
22. Układ dachu - X
23. Sekcje budynku - X
24. Elewacje - X
25. Ochrona przeciwpożarowa budynku -strefy - X
26. Lista - drzwi i okna (do wymiany) - X
V. PROJEKTY KONSTRUKCYJNE
  Dokumenty tekstowe
27.

Opis konstrukcji

- X
28. Obliczenia konstrukcji obiektu - X
  Rysunki
29. Rysunki, rzuty, widoki, przekroje obiektu - X
VI. WENTYLACJA
  Dokumenty tekstowe
30.

Opis systemu HVAC:

 • Parametry charakterystyczne
 • Opis systemów nawiewu i wywiewu powietrza
X Aktualizacja
31. Lista pomieszczeń z parametrami HVAC - X
  Rysunki
32.

Schemat systemu wentylacji

- X
33. Lokalizacja głównych urządzeń wentylacyjnych na planach X
34. Strefy AHU - X
35. Układy systemów wentylacyjnych - X
36. System wentylacji - sekcje budynku - X
VII. INSTALACJE SANITARNE
  Dokumenty tekstowe
37.

Opis systemów użyteczności publicznej:

 • Woda bieżąca
 • System kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • Instalacja ogrzewania i chłodzenia
 • Gaz
 • Media czyste
X Aktualizacja
38. Bilans zużycia mediów - X
39. Lista zużycia mediów - X
  Rysunki
40.

Układy z lokalizacją głównego sprzętu

- X
41. Schematy instalacji - X
42. Sekcja instalacji   X
VIII. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
  Dokumenty tekstowe
43.

Opis instalacji elektrycznej, oświetlenia i rozdziału mocy,

X Aktualizacja
44. Lista odbiorców energii, bilans - X
  Rysunki
45.

Schemat blokowy zasilacza

- X
46. Schematy i widoki rozdzielnic głównych niskiego napięcia - X
47. Lokalizacja głównych urządzeń (trafostacji, rozdzielni elektrycznych itp.) - X
48. Układy - instalacje - X
IX. SYSTEMY AUTOMATYKI, BMS, NISKOPRĄDOWE IT, KONTROLA DOSTĘPU, CCTV, ANTYWŁAMANIOWY, PPOŻ (PO PRZEANALIZOWANIU MOŻLIWOSCI WYKORZYSTANIA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY)  
49.

Opis systemów wraz z URS tych systemów

X Aktualizacja
50. Plany instalacji - X
51. Lista użytkowników energii elektrycznej - X
52. System numeracji punktów - X
53. Lista punktów pomiarowych i kontrolnych - X
54. Struktura zasilania systemu - schemat blokowy - X
55. Struktura sterowania systemem - schemat blokowy - X
56. Schematy struktury zasilania dla użytkowników energii elektrycznej - X
57. Szafki elektryczne - schematy i widoki - X
58. P&ID - BMS / wentylacja - X

 

Termin i sposób przygotowania ofert:

 1. Termin składania ofert to 26.02.2024 jest widoczny w systemie. Termin może ulec zmianie, o czym wszyscy Dostawcy zostaną poinformowani poprzez e-mail z systemu SAP Ariba Sourcing.
  Szczegółowe niejawne informacje zostaną przekazane wyłącznie po podpisaniu przez Oferenta umowy o zachowaniu poufności (CDA), która została załączona do niniejszego zapytania ofertowego (Załącznik nr 5).
  Zamawiający oczekuje od Dostawców, przed złożeniem oferty, dokonania wizji lokalnej modernizowanego obiektu. Wizje lokalne można umawiać przez cały okres trwania postępowania. Osobą kontaktową jest Łukasz Cichacki tel. +48 608 562 025 e-mail: lukasz.cichacki@adamed.com Dariusz Pawelec, tel. 697 063 969, e-mail dariusz.pawelec@adamed.com.pl
 2. Termin składania pytań do zapytania ofertowego: Odpowiedzi na zadane pytania będą udzielane do końca trwania postępowania.
  Późne zadanie pytań z punktu widzenia terminu zakończenia postępowania może spowodować brak czasu na udzielenie wymaganej odpowiedzi.
  W celu zapewnienia równego dostępu do informacji wszystkim Oferentom biorącym udział w postępowaniu, pytania i odpowiedzi (z ukryciem autora pytań) udostępnione zostaną z pośrednictwem systemy SAP Ariba Sourcing.
 3. Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 5. Oferta powinna zawierać minimum następujące informacje: nazwę i adres Dostawcy, numer zapytania ofertowego, cenę, termin realizacji od momentu podpisania umowy, termin płatności.
 6. Oferta powinna być odpowiedzią na wymagania merytoryczne Zamawiającego, które zostały określone w Załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego. Oferta powinna zawierać wycenę (netto) poszczególnych elementów oferty oraz wszystkie warunki komercyjne. Powinna również zostać sporządzona w pliku arkusza kalkulacyjnego, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego: Załącznik_2-RFP_024651_OfertaNazwaFirmy. Oferty bez wypełnionego Załącznika nr 2 nie będą rozpatrywane.
 7. Złożenie oferty oznacza, że dostawca zapoznał się z całą dokumentacją przetargową, w tym z zapisami Złącznika nr 3, i akceptuje ją bez uwag.
 8. Ofertę wraz z wymaganymi Załącznikami należy złożyć w Platformie Zakupowej SAP Ariba Sourcing pod adresem https://supplier.ariba.com lub mailem na adres: karol.celinski@adamed.com. W celu złożenia oferty należy wypełnić i zapisać elektroniczny formularz.
  Dodatkowo Oferent może przygotować również ofertę w swoim formacie.
 9. Dostęp do Platformy Zakupowej Dostawca uzyskuje poprzez proces rejestracji i weryfikacji istnienia firmy. W tym celu należy uzupełnić podstawowe informacje takie jak: kraj, NIP, kod pocztowy, dane kontaktowe, itp.
 10. Jeśli ceny w ofercie będą wyrażone w EUR to zostaną one przeliczane przy zastosowaniu kursu 4,6371  PLN/EUR, zgodnie z OBWIESZCZENIU PREZESA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 11. z dnia 3 grudnia 2023 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów: średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub kon-kursów, ustalony na podstawie kwot określonych w komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie równowartości progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE i 2009/81/WE (Dz. Urz. UE C, C/2023/902 z 16.11.2023).
 12. Jeśli ceny w ofercie będą wyrażone w inne walucie niż PLN lub EUR to zostaną one przeliczane przy zastosowaniu średniego kursu NBP z dniu publikacji przetargu.
 13. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 14. Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
  13.1. wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert,
  13.2. zmienić ofertę – powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”.

Kryteria wyboru i sposób oceny złożonych ofert:

 1. Zamawiający ma prawo odrzucenia oferty złożonej przez Dostawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lub jeśli oferta jest niezgodna zniniejszym zapytaniem.
 2. Kryterium wyboru ofert:
  1. Cena netto (PLN/EUR), waga kryterium - 70% całościowej oceny

  2. Termin realizacji (deklarowany czas potrzebny na realizację, wyrażony w dniach) - 30% całościowej oceny. Dostawca powinien określić w tabeli w Załączniku nr 2 planowany czas dla każdego etapu prac z wyłączeniem etapu 6. Przez realizację rozumie się wykonanie kompletnego projektu wykonawczego.

 3. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o w/w kryterium i ustaloną punktację:

   

  Kryterium Waga [%] Sposób oceny zgodnie ze wzorem
  Cena netto 70% cena netto oferty najniższej / cena netto oferty badanej x 100 x waga% = ilość punktów
  Termin realizacji 30% najkrótszy czas / czas oferty badanej x 100 x waga% = ilość punktów

   

 4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.
 5. Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. W przypadku uzyskania równej punktacji dla co najmniej dwóch ofert Zamawiający spośród ofert z równą najwyższą końcową ilością punktów dokona wyboru oferty bardziej korzystnej, gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko. W tym celu Zamawiający ma prawo wezwać Oferentów, których oferty uzyskały najwyższą końcową ilość punktów o uzupełnienie oferty poprzez podanie wskazanych przez Zamawiającego informacji dotyczących oddziaływania przedmiotu oferty na środowisko. Termin na uzupełnienie oferty zostanie określony przez Zamawiającego, jednak nie może być on krótszy niż 3 dni robocze od otrzymania wezwania.

Wybór Wykonawcy i sposób ogłaszania:

 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. 
 2. Informację o wynikach postępowania Zamawiający umieści na stronie https://www.adamed.com/rozwoj-i-innowacje/zapytania-ofertowe-i-przetargi, a także wyśle wiadomość z Platformy SAP Ariba do każdego Oferenta, który złożył swoją ofertę.

Dodatkowe informacje

 1. Zapytanie Ofertowe jest dostępne na Platformie Zakupowej Grupy Adamed na stronie: https://supplier.ariba.com oraz na stronie internetowej Adamed Pharma S.A.: https://www.adamed.com/.
 2. Login oraz hasło potrzebne do zalogowania się do Platformy Zakupowej zostaną przekazane Dostawcom przez Operatora drogą e-mailową.
 3. Wymagania techniczne. W celu bezproblemowej pracy z Platformą Zakupową https://supplier.ariba.com użytkownik powinien posiadać co najmniej następujące możliwości techniczne:
  • komputer PC lub MAC z procesorem 1GHz lub szybszym i minimum 512 MB RAM,
  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1Mb/s,
  • przeglądarka internetowa w najnowszej wersji. IE 9.0+ lub Mozilla Firefox 24+ lub Chrome 26+lub Safari 5+,
 4. Postępowanie zostanie powtórzone jedynie w wypadku niemożliwości jego przeprowadzenia z winy Operatora lub Zamawiającego. Problemy techniczne po stronie Dostawców nie będą miały wpływu na bieg postępowania.
 5. Przed przystąpieniem do postępowania zaleca się zapoznanie z instrukcją obsługi Platformy Zakupowej dołączonej do niniejszego postępowania – Załącznik nr 6.
 6. Terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz konfiguracja każdego z etapów postępowania będzie przedstawiona w Platformie Zakupowej i może ulegać zmianie o czym wszyscy zainteresowani Wykonawcy będą niezwłocznie powiadamiani drogą e-mailową przez system.
 7. Podczas postępowania wykonawca może skorzystać z pomocy technicznej pod numerem telefonu: +48 539 737 818 lub w aplikacji w zakładce Pomoc.

Postanowienia ogólne

 1. Zamawiający wymaga innych ważnych parametrów oferty:
  (a) Terminu ważności oferty: minimum do 31.05.2024 r.  
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 3. W przypadku unieważnienia postępowania o zamówienie wykonawcom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.
 4. Złożenie wniosku o rejestrację w postepowaniu lub oferty jest równoznaczne z przyjęciem bez zastrzeżeń wszystkich warunków postępowania.
 5. Odstąpienie przez Zamawiającego od zawarcia umowy w przypadku zawiadomienia wykonawcy o wyborze jego oferty nie może być podstawą roszczeń poniesionych kosztów udziału w postępowaniu.
 6. W toku dokonywania oceny złożonych wniosków Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich dokumentów.
 7. Jeżeli oferta nie zawiera wszystkich wymaganych elementów, Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach wezwać Wykonawcę do jego uzupełnienia.
 8. Zamawiający rezerwuje prawo do nagrywania dźwięku podczas spotkań technicznych z dostawcami. Przesłanie oferty będzie traktowane jako udzielenie zgody na nagrywanie spotkań.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków oferty ze wszystkimi Oferentami.
 10. Zamawiający w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotu postępowania zawrze umowę z wybranym Oferentem. Załącznik nr 4 prezentuje wstępny wzór umowy (który zostanie udostępniony po podpisaniu umowy poufności (CDA - Załącznik nr 5). Docelowy kształt umowy zostanie określony między Stronami, po wyborze najkorzystniejszej oferty, przy czym przedmiot zapytania (określony niniejszym Zapytaniem ofertowym i załącznikami, a także warunki oferty dostawcy (po ewentualnych negocjacjach przewidzianych w pkt 9 Postanowień ogólnych) pozostaną bez zmian.
 11. Możliwe jest składanie uzupełniających zamówień wybranemu Oferentowi wyłącznie, jeśli są one zgodne z głównym celem zawartej z nim umowy, o wartości nie przekraczającej 50% wartości niniejszego zamówienia
 12. Warunki zmiany umowy:
  ​Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku ziszczenia się konieczności zmiany wskazanego w ofercie/umówionego zakresu usługi wynikającej z:
 • koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia,
 • konieczności lub techniczno-ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych w planowanej inwestycji,
 • konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych,
 • ograniczeń finansowych po stronie Zamawiającego powodujących konieczność ograniczenia zakresu prac ujętych w ofercie,
 • Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą będą dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.
 • Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą będą dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Współpraca i komunikacja w trakcie przygotowania odpowiedzi

 1. Wszelkie pytania należy składać za pomocą Platformy Zakupowej Adamed SAP Ariba Sourcing zgodnie z dołączoną instrukcją.
 2. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami w poniedziałek-piątek w godzinach 08:00-16:00 jest: Karol Celiński karol.celinski@adamed.com.

 

 

Załącznik nr 1 (pobierz)

Załącznik nr 2 (pobierz)

Załącznik nr 5 (pobierz)

Załącznik nr 6 (pobierz)

Załącznik nr 7 (pobierz)

Załącznik nr 8 (pobierz)