ZAPYTANIE OFERTOWE RFP 023201 – 2022/ABM/04/00011/0012/0013 – PRZETARG NA REFERENTY z CoA RESPI - Aktualizacja nr 2

W związku z realizacją projektów:

 1. Projekt “Rozwój, kliniczne potwierdzenie biorównoważności i wdrożenie złożonego leku trójskładnikowego leku wziewnego nowej generacji w systematycznej terapii POChP”, nr umowy 2022/ABM/04/00011 – 00 
 2. Projekt “Rozwój, kliniczne potwierdzenie biorównoważności i wdrożenie złożonego leku wziewnego nowej generacji w systematycznej terapii POChP”, nr umowy 2022/ABM/04/00012 – 00   
 3. Projekt “Rozwój, kliniczne potwierdzenie biorównoważności i wdrożenie złożonego leku wziewnego nowej generacji w systematycznej terapii chorób układu oddechowego Astmy i POChP”, nr umowy 2022/ABM/04/00013 – 00

finansowanego ze środków budżetu Państwa od Agencji Badań Medycznych), działając na podstawie § 8 umowy o dofinansowanie, Adamed Pharma S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie poniżej zdefiniowanego przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa produktów referencyjnych zgodnie z warunkami opisanymi w Zapytaniu Ofertowym,

Szczegółowa lista przedmiotów została przedstawiona w Załączniku nr 4. Sponsorem badania (Zamawiającym) jest firma Adamed Pharma S.A. 

Na zamówienie, którego realizację przewiduje się wstępnie do 31.03.2023 r, składa się:

 • 120 opakowań Relvar 92/22 (Relvar Ellipta, proszek do inhalacji, podzielony, 92 mikrogramy + 22 mikrogramy , 30 dawek w opakowaniu Relvar Ellipta 92micrograms / dose / 22micrograms / dose dry powder inhaler (GlaxoSmithKline) 30 dose in pack)
 • 120 opakowań Relvar 92/22 seria druga/(inna niż pierwsza) second  series (other than first one) (Relvar Ellipta, proszek do inhalacji, podzielony, 92 mikrogramy + 22 mikrogramy , 30 dawek, Relvar Ellipta 92micrograms / dose / 22micrograms / dose dry powder inhaler (GlaxoSmithKline  Ltd) 30 dose)
 • 120 opakowań Anoro tylko jedna seria/only one series (Anoro Ellipta proszek do inhalacji; 55mikrogramy + 22 mikrogramy, 30 dawek Anoro Ellipta 55micrograms /  22micrograms / dose dry powder inhaler (GlaxoSmithKline )30 dose in pack)
 • 120 opakowań Trelegy tylko jedna seria/ only one series (Trelegy  Ellipta, proszek do inhalacji;92mikrogramy+  55 mikrogramy + 22 mikrogramy Trelegy  Ellipta 92micrograms/  55micrograms / 22micrograms /  dose  dry powder inhaler (GlaxoSmithKline ) 30 dose in pack)

Miejsce dostarczenia otrzymanych produktów:

Adamed Pharma S.A. (Pabianice)
ul. Piłsudskiego 5
95-200 Pabianice

2.  Oferowane w ramach postępowania produkty muszą być fabrycznie nowymi, nie przeterminowanymi (Termin ważności nie krótszy niż Q1.2024) oraz oryginalnymi produktami producenta.

3. Dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą na koszt Dostawcy do siedziby Zamawiającego, w imieniu, którego zamówienia składać będą wyznaczone przez Zamawiającego osoby. Nie jest wymagane podpisywanie potwierdzenia dostarczenia zamówienia. Osoba będzie dokonywać potwierdzenia odbioru elektronicznie w Platformie Zakupowej Adamed.

Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Dostawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

   ​​W celu spełnienia tego warunku Dostawca zobowiązany jest do przesłania wraz z ofertą podpisanego oświadczenia o braku powiązań (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
 2. Zamówienie nie może być skierowane do podmiotów:

  1. których mowa w art. 7 ust. 1 wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanych na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. poz. 835);

  2. których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. poz. 835);

  3. których jednostką dominującą lub jednostką zależna w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 i 39 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. poz. 835)”.

   ​W celu spełnienia tego warunku Dostawca zobowiązany jest do przesłania wraz z ofertą podpisanego oświadczenia sankcyjnego (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego). 

 3. Ta oferta jest skierowana do podmiotów:  

 • Posiadających ważny CoA (Certyfikat Analizy) z rynku EU
 • Posiadających termin ważności produktów nie krótszy niż Q1 2024. Produkty muszą być fabrycznie nowe oraz muszą być oryginalnymi produktami producenta.
 • Zapewniających transport w warunkach kontrolowanych zgodnie z ulotką produktów z data loggerem.

  Wymagania te powinny być potwierdzone w formie przedstawionych kopii (potwierdzonych za zgodność z oryginałem) certyfikatu i oświadczeń, stanowiących obligatoryjne załączniki do Oferty. Zamawiający odrzuci Oferty (jako niespełniające wymogów udziału w postępowaniu), do których nie zostaną załączone powyższe dokumenty.

  Możliwe jest składanie uzupełniających zamówień wybranemu Oferentowi wyłącznie, jeśli są one zgodne z głównym celem niniejszej umowy, o wartości nie przekraczającej 50% wartości niniejszego zamówienia. 

Termin i sposób przygotowania ofert:

 1. Każda korespondencja powinna zawierać w tytule wiadomości numer postępowania:
  RFP_023201– 2022/ABM/04/00011/0012/0013- Przetarg na referenty z CoA RESPI_Nazwa firmy
  Nazwa Firmy

  Termin składania Ofert to 9 luty 2023 godz. 23:59 CET.
  Pytania należy składać korzystając z arkusza Załącznik_3 Pytania_RFP 023201_Pytania_[NazwaFirmy]. Odpowiedzi na zadane pytania będą udzielane do końca trwania postępowania. Późne zadanie pytań z punktu widzenia terminu zakończenia postępowania może spowodować brak czasu na udzielenie wymaganej odpowiedzi. W celu zapewnienia równego dostępu do informacji wszystkim Oferentom biorącym udział w postępowaniu, pytania i odpowiedzi (z ukryciem autora pytań) przesłane zostaną do wszystkich Oferentów
  Termin może ulec zmianie, o czym wszyscy Dostawcy zostaną poinformowani poprzez e-mail z Platformy Zakupowej SAP Ariba Network
 2. Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, z zastrzeżeniem że oferta dotyczyć może jednej, dwóch, trzech lub czterech wybranych pozycji, przy czym nie ma możliwości składania ofert na dostawę poszczególnych produktów (pozycji) w liczbie opakowań mniejszej niż 120.  
 4. Oferta powinna być sporządzona w pliku arkusza kalkulacyjnego, stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego: Załącznik_4_RFP_023201Oferta_[NazwaFirmy].xlsx. Oferty  bez wypełnionego Załącznika nr 4 nie będą rozpatrywane. 
 5. Ofertę wraz z wymaganymi Załącznikami należy złożyć w Platformie Zakupowej Adamed SAP Ariba Network pod adresem https://supplier.ariba.com (zgodnie z załączoną instrukcją).
 6. Dodatkowo Oferent może przygotować również dokument oferty w swoim formacie. 
 7. Dostęp do Platformy Zakupowej Dostawca uzyskuje poprzez proces rejestracji i weryfikacji istnienia firmy. W tym celu należy uzupełnić podstawowe informacje takie jak: kraj, NIP, kod pocztowy, dane kontaktowe, itp. 
 8. Oferta Dostawcy winna być sporządzona w języku polskim lub angielskim, w sposób czytelny, elektronicznie. 
 9. Oferta powinna zawierać minimum następujące informacje: nazwę, adres i NIP Dostawcy, numer zapytania ofertowego, cenę netto (PLN/EUR), termin realizacji, certyfikat CoA, oświadczenie o terminie ważności produktów nie krótszym niż Q1 2024, oświadczenie o zapewnieniu transportu w warunkach kontrolowanych zgodnie z ulotką produktów z data loggerem.
 10. Jeśli ceny w ofercie będą wyrażone w EUR to zostaną one przeliczane przy zastosowaniu kursu 4,4536 PLN/EUR, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 03 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
  Jeśli ceny w ofercie będą wyrażone w inne walucie niż PLN lub EUR to zostaną one przeliczane przy zastosowaniu średniego kursu NBP z dniu publikacji przetargu.
 11. Zamawiający dołącza do zapytania listę kontrolną (Załącznik nr 5), która pozwoli potwierdzić czy wszystkie wymagane dokumenty zostały dostarczone. 
 12. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 13. Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
  13.1. wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert,
  13.2. zmienić ofertę – powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”.

Kryteria wyboru i sposób oceny złożonych ofert:

 1. Zamawiający ma prawo odrzucenia oferty złożonej przez Dostawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lub jeśli oferta jest niezgodna zniniejszym zapytaniem.
 2. Kryterium wyboru ofert:
  1. Cena netto (PLN/EUR/USD), waga kryterium - 80% całościowej oceny.
  2. Czas realizacjiwaga kryterium 20% - czas od zamówienia do dostarczenia dokumentacji lub materiału

 3. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o w/w kryterium i ustaloną punktację:

   

  Kryterium Waga [%] Sposób oceny zgodnie z wzorem
  Cena netto 80% cena netto oferty najniższej / cena netto oferty badanej x 100 x waga% = ilość punktów
  Czas realizacji [w dniach] 20% Najkrótszy czas realizacji / czas realizacji oferty badanej x 100 x waga % = ilość punktów
 4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.
 5. Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. W przypadku uzyskania równej punktacji dla co najmniej dwóch ofert Zamawiający spośród ofert z równą najwyższą końcową ilością punktów dokona wyboru oferty bardziej korzystnej, gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko. W tym celu Zamawiający ma prawo wezwać Oferentów, których oferty uzyskały najwyższą końcową ilość punktów o uzupełnienie oferty poprzez podanie wskazanych przez Zamawiającego informacji dotyczących oddziaływania przedmiotu oferty na środowisko. Termin na uzupełnienie oferty zostanie określony przez Zamawiającego, jednak nie może być on krótszy niż 3 dni robocze od otrzymania wezwania.

Wybór Wykonawcy i sposób ogłaszania:

 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 2. Informację o wynikach postępowania Zamawiający umieści na stronie https://www.adamed.com/, a także wyśle do każdego Oferenta, który złożył swoją ofertę.

Postanowienia ogólne

 1. Zamawiający wymaga, aby oferta była ważna minimum 90 dni.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  
 3. W przypadku unieważnienia postępowania o zamówienie wykonawcom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.  
 4. Złożenie wniosku o rejestrację w postępowaniu lub oferty jest równoznaczne z przyjęciem bez zastrzeżeń wszystkich warunków postępowania.  
 5. Odstąpienie przez Zamawiającego od zawarcia umowy w przypadku zawiadomienia wykonawcy o wyborze jego oferty nie może być podstawą roszczeń poniesionych kosztów udziału w postępowaniu.  
 6. W toku dokonywania oceny złożonych wniosków Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich dokumentów.
 7. Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich wymaganych elementów, Zamawiający może  w uzasadnionych przypadkach wezwać Wykonawcę do jego uzupełnienia. 
 8. Zamawiający rezerwuje prawo do nagrywania dźwięku podczas spotkań technicznych z dostawcami. Przesłanie oferty będzie traktowane jako udzielenie zgody na nagrywanie spotkań. 
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ofert ze wszystkimi Oferentami. Negocjacje mogą mieć kilka kolejnych rund z możliwością zaproszenia oferenta do złożenia zaktualizowanej oferty po każdej rundzie negocjacji. 
 10. Warunki zmiany umowy:

  1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku ziszczenia się konieczności zmiany wskazanego w ofercie umówionego zakresu robót wynikającej z ograniczeń finansowych po stronie Zamawiającego, w tym wynikających z nieprzewidywalnych zmian rynkowych, powodujących konieczność ograniczenia zakresu prac ujętych w ofercie, 

  2. koniecznych lub uzasadnionych zmian terminu i warunków realizacji usługi - przedmiotu zamówienia powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą będą dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Współpraca i komunikacja w trakcie przygotowania odpowiedzi

 1. Wszelkie pytania należy składać za pomocą Platformy Zakupowej SAP Ariba Network zakładka Wiadomości przedmiotowego postępowania lub mailem: kasper.drozdowski(at)adamed.com i mariola.sobotka(at)adamed.com korzystając z formularza Pytania (Załącznik 5)

  Wszelkie odpowiedzi będą udzielane Wykonawcom za pomocą Platformy Zakupowej SAP Ariba Network zakładka Wiadomości przedmiotowego postępowania.  

  Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami w poniedziałek-piątek w godzinach 08:00-16:00 jest: kasper.drozdowski(at)adamed.com] i mariola.sobotka(at)adamed.com

Załącznik nr 1 (pobierz)

Załącznik nr 2 (pobierz)

Załącznik nr 3 (pobierz)

Załącznik nr 4 (pobierz)

Załącznik nr 5 (pobierz)

Ariba - Instrukcja dostawcy - Tworzenie Oferty na portalu Ariba Network (pobierz)