Zapytanie ofertowe RFP-022521 – INWESTOR ZASTĘPCZY DLA INWESTYCJI W KAJETANACH

W związku z realizacją projektu „Development of novel mRNA/VLP-based vaccines against emerging zoonotic viral diseases”, finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych (nr. 2021/ABM/05/00001-00), dalej „Projekt”, w ramach Konkursu: Rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA, działając na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2) umowy o dofinansowanie, Adamed Pharma S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie poniżej zdefiniowanego przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zapytania:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Inwestora Zastępczego dla inwestycji w Kajetanach

  Miejsce inwestycji: Kajetany, ul. Klonowa 46J, 05-830 Nadarzyn

Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Dostawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  •  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

  W celu spełnienia tego warunku Dostawca zobowiązany jest do przesłania wraz z ofertą podpisanego oświadczenia o braku powiązań (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
  Oferta skierowana jest do podmiotów posiadających odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zamówień, potwierdzone przynajmniej 3 pozytywnymi opiniami lub referencjami od klientów z ostatnich 5 lat, które należy dołączyć do oferty oraz zespół projektowy umożliwiający realizację Usługi. Do oferty należy dołączyć wykaz prowadzonych inwestycji jako Inwestor Zastępczy wraz ze wskazaniem ich doświadczenia zawodowego, szczególnie uwzględniając prowadzenie inwestycjibudowlanych związanych ze strefami czystymi w zakładach farmaceutycznych, laboratoriach, szpitalach (Lista kluczowego personelu wraz ze wskazaniem doświadczenia zawodowego).

 2. Przedmiot zamówienia:

  Powołanie zespołu inspektorów nadzoru wraz z inspektorem wiodącym(Liderem) w następujących specjalizacjach:

  -  Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej

  -  Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej

  -  Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej i niskoprądowej

  -  Inspektor d/s BHP

 3. W zakresie obowiązków Wykonawcy wchodzi w szczególności, lecz niewyłącznie:

  1. kompleksowa weryfikacja i zaopiniowanie projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie kompletności, rozwiązań technicznych, koordynacji międzybranżowej, oraz realizacji założeń zawartych w wytycznych Zamawiającego (URS). Wykonawca zaopiniuje też projekt budowalny i wykonawcy od strony ewentualnych optymalizacji ekonomicznej przyjętych rozwiązań technicznych.
  2. przejęcie od Zamawiającego kompletnej dokumentacji dla projektu inwestycyjnego w zakresie umożliwiającym prawidłowe sprawowanie nadzoru inwestorskiego. W przypadku, jeżeli w ocenie Wykonawcy dla prawidłowego wykonania obowiązków umownych niezbędna jest dokumentacja, która nie została przejęta od Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego wraz ze szczegółowym uzasadnieniem oraz wskazaniem brakującej dokumentacji;
  3. opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym procedur obiegu dokumentów i sprawowanie nadzoru nad nimi w czasie realizacji inwestycji, w tym procedur zatwierdzenia materiałów.
  4. opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym ogólny harmonogram inwestycji. 
  5. opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym procedur zatwierdzenia materiałów.
  6. merytoryczne konsultacje treści umowy zawieranej przez Zamawiającego z wykonawcą/wykonawcami robót budowlanych realizujących Inwestycję
  7. uczestniczenie w przygotowaniu zapytań ofertowych na Wykonawcę/ów inwestycji.
  8. reprezentowanie Zamawiającego na budowie zgodnie z szeroko pojętym interesem Zamawiającego, w szczególności przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, techniczną, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
  9. weryfikacja i opiniowanie gwarancji dobrego wykonania i polis ubezpieczeniowych przedstawianych przez Wykonawcę/ów.
  10. weryfikacja i opiniowanie wszelkiej dokumentacji projektowej przygotowanej przez Wykonawcę.
  11. weryfikacja i zatwierdzenie planu robót przygotowanych przez Wykonawcę ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dotyczących bezpieczeństwa na budowie, ochrony środowiska i kontroli jakości.
  12. zatwierdzanie, przy udziale Zamawiającego, podwykonawców Wykonawcy (i dalszych podwykonawców), wraz z kontrolą rozliczeń Wykonawcy z podwykonawcami w celu minimalizacji ryzyka Zamawiającego związanych z solidarną odpowiedzialnością.
  13. podczas trwania robót budowlanychobecność na budowie inspektorów w zakresie niezbędnym do prawidłowej i zgodnej z prawem budowlanym realizacji prac, w tym: – stała obecność na budowie inspektora wiodącego - Lidera.

   - w okresie realizacji robót w branży nadzorowanej przez daną osobę obecność co najmniej dwa razy w tygodniu poszczególnych inspektorów branżowych (branże konstrukcyjno-budowlana, instalacyjna, elektryczna).

   - inspektor ds. BHP ma obowiązek stawić się na budowie co najmniej raz w tygodniu, z wizyt tych należy przygotować stosowne sprawozdanie o stanie BHP na budowie.

   Niezależnie od powyższego Wykonawca zobowiązany będzie przy tym stawić się na wezwanie Zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych, w terminie 24 godzin od daty wezwania;

  14. zapewnienie nadzoru inwestorskiego na budowie w zakresie zgodnym z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 tj. z dnia 2018.06.22 z późn. zm.);

  15. wykonywanie czynności określonych w Umowie w sposób gwarantujący realizację Inwestycji zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym jako Inwestorem i wykonawcą robót budowlanych, w szczególności zachowanie terminów określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych, w tym kontrola i weryfikacja realizacji harmonogramu wykonywania robót oraz weryfikowanie zmian zgłoszonych przez wykonawcę robót budowlanych w harmonogramie robót przed ich zaakceptowaniem przez Zamawiającego. Weryfikacja, o której mowa powyżej obejmuje w szczególności sprawdzenie podstaw faktycznych w zakresie wystąpienia przesłanek zmiany terminów, o których mowa w umowie zawartej z wykonawcą robót budowlanych;
  16. przygotowanie i przeprowadzenie protokolarnego odbioru końcowego inwestycji, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego (przyszłych użytkowników) wraz z przekazaniem Zamawiającemu Dokumentacji Powykonawczej obiektu/ów, opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu ostatecznego rozliczenia finansowo-rzeczowego inwestycji, opracowanie i przekazanie Zamawiającemu ogólnej oceny technicznej zrealizowanego obiektu.
  17. zapewnienie opracowania instrukcji ppoż, sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu oraz przygotowanie programu konserwacji i przeglądów technicznych obiektu
  18. dokonanie zgłoszenia inwestycji do użytkowania i organizacja niezbędnych odbiorów, w tym ppoż, sanepid, PIP, Nadzór Budowlany oraz uzyskanie decyzji o Pozwoleniu na Użytkowanie
  19. kontrola terminowości wykonywania robót, ich ilości, jakości i wartości oraz prawidłowości fakturowania zgodnie z harmonogramem i umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych;
  20. zapewnienie skoordynowania prac inspektorów branżowych oraz wyznaczenie przedstawiciela Wykonawcy - inspektora wiodącego;
  21. weryfikacja i uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich odstępstw i zmian technologii robót, materiałów i urządzeń, zgłaszanych przez wykonawcę robót budowlanych, szczególnie w sytuacjach, gdy zmiany te mogą skutkować rozszerzeniem zakresu rzeczowego określonego umową lub podwyższeniem kosztów realizacji robót, zaniechaniem wykonania określonych robót, wykonaniem robót zamiennych;
  22. nadzór nad prawidłowym przygotowaniem i złożeniem ewentualnych wniosków o zmianę pozwolenia na budowę;
  23. sprawdzanie, kontrola jakości i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających, na warunkach umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych. Weryfikacja, kontrola jakości i zgodności z dokumentacją projektową i przepisami prawa oraz akceptacja proponowanych przez wykonawcę robót: wyrobów, materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem;
  24. udział w czynnościach odbioru robót na warunkach umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych;
  25. organizacja i dokonywanie odbiorów w terminach określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych, a także umożliwianie przedstawicielom Zamawiającego udziału w komisjach odbiorowych;
  26. potwierdzanie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze, a także kwalifikacja wad stosownie do ich definicji zawartych w umowie zawartej z wykonawcą robót budowlanych;
  27. uzgadnianie zakresu i terminów prób, rozruchów i innych istotnych czynności na budowie w porozumieniu z wykonawcą robót budowlanych oraz uczestnictwo i nadzór nad tymi czynnościami;
  28. nadzór nad realizacją pozostałych obowiązków wykonawcy robót budowlanych i uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy z wykonawcą robót budowlanych;
  29. stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego w związku z pełnioną usługą nadzoru;
  30. współpraca z Zamawiającym, autorami dokumentacji projektowej i wykonawczej w zakresie realizowanych robót budowlanych;
  31. sprawdzanie i opiniowanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, prawidłowości dokumentów przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych w celu uruchomienia płatności określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych, w tym potwierdzanie należnych mu kwot z tytułu szacunkowego zaawansowania wykonanych robót;
  32. sprawdzanie kosztorysów na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane oraz kontrola prawidłowości ich fakturowania, ocena zasadności roszczeń wykonawcy robót;
  33. opracowanie stanowiska Zamawiającego w sprawie odbioru końcowego wraz z opisem wad i usterek zgłoszonych przez inspektorów nadzoru inwestorskiego;
  34. przygotowanie danych do ewentualnych roszczeń Zamawiającego wobec projektantów i wykonawcy robót budowlanych;
  35. nadzór, kontrola spływu i archiwizacja dokumentów dotyczących Inwestycji, przekazanie kompletu dokumentacji po zakończeniu Inwestycji;
  36. czynny udział i wsparcie Zamawiającego w spotkaniach i korespondencji dotyczących spraw administracyjnych, urzędowych i formalnych;
  37. organizacja i prowadzenie cotygodniowych narad koordynacyjnych z udziałem wykonawcy robót w miejscu udostępnionym przez wykonawcę robót.
 4. Wykonawca jest zobowiązany do składania Zamawiającemu pisemnych raportów w następującym cyklu:
  1. raporty miesięczne zawierające informacje o stanie zaawansowania Inwestycji, analizę zgodności terminów wykonywania robót z przyjętym harmonogramem, informację o kosztach w zakresie zgodności z przyjętymi założeniami oraz harmonogramem płatności, raporty te należy złożyć Zamawiającemu w terminie do 7 dni po upływie każdego miesiąca kalendarzowego obowiązywania Umowy. Wzór raportu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej 7 dni po podpisaniu Umowy;

  2. raporty interwencyjne dotyczące nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na termin i budżet Inwestycji przekazywane, w terminie do 2 dni od zdarzenia.

TERMINY WYKONANIA

Przewidywany termin wykonania usługito 18 miesięcy od daty 1 października 2022 r. (termin rozpoczęcia usługi może ulec zmianie ze względu na niemożliwe do przewidzeniaprzez Zamawiającego na etapie niniejszego postępowaniaokoliczności związane z realizacją Projektu).

Dodatkowe informacje znajdują się poniżej w sekcji: Dodatkowe informacje dotyczące udziału w postępowaniu.

 

Termin i sposób przygotowania ofert

 1. Termin składania Ofert to 19.08.2022 r. jest widoczny w systemie. Termin może ulec zmianie, o czym wszyscy Dostawcy zostaną poinformowani poprzez e-mail z systemu SAP AribaSourcing.

  Szczegółowe niejawne informacje zostaną przekazane wyłącznie po podpisaniu przez Oferenta umowy o zachowaniu poufności (CDA), która została załączona do niniejszego zapytania ofertowego (Załącznik nr 5).

  Zamawiający oczekuje od Dostawców, przed złożeniem oferty, dokonania wizji lokalnej modernizowanego obiektu. Wizje lokalne można umawiać przez cały okres trwania postępowania. Osobą kontaktową jest Dariusz Pawelec, tel. 697 063 969, e-mail dariusz.pawelec@adamed.com.pl

 2. Termin składania pytań do zapytania ofertowego: Odpowiedzi na zadane pytania będą udzielane do końca trwania postępowania.
  Późne zadanie pytań z punktu widzenia terminu zakończenia postępowania może spowodować brak czasu na udzielenie wymaganej odpowiedzi.
  W celu zapewnienia równego dostępu do informacji wszystkim Oferentom biorącym udział w postępowaniu, pytania i odpowiedzi (z ukryciem autora pytań) pudostępnione zostaną z pośrednictwem systemy SAP AribaSourcing.
 3. Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 5. Oferta powinna zawierać minimum następujące informacje: nazwę i adres Dostawcy, numer zapytania ofertowego, cenę za miesiąc świadczenia usługi, termin realizacji od momentu podpisania umowy, termin płatności.
 6. Oferta powinna być odpowiedzią na wymagania merytoryczne Zamawiającego, które zostały określone w Załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego. Oferta powinna zawierać wycenę (netto) poszczególnych elementów oferty oraz wszystkie warunki komercyjne. Powinna również zostać sporządzona w pliku arkusza kalkulacyjnego, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego: Załącznik_2-RFP_022521_OfertaNazwaFirmy. Oferty bez wypełnionego Załącznika nr 2  nie będą rozpatrywane.
  Złożenie oferty oznacza, że dostawca zapoznał się z całą dokumentacją przetargową, w tym z zapisami Złącznika nr 3, i akceptuje ją bez uwag.
 7. Ofertę wraz z wymaganymi Załącznikami należy złożyć w Platformie Zakupowej SAP AribaSourcing pod adresem https://supplier.ariba.com lub mailem na adres: karol.celinski@adamed.com W celu złożenia oferty należy wypełnić i zapisać elektroniczny formularz. Dodatkowo Oferent może przygotować również ofertę w swoim formacie.
 8. Dostęp do Platformy Zakupowej Dostawca uzyskuje poprzez proces rejestracji i weryfikacji istnienia firmy. W tym celu należy uzupełnić podstawowe informacje takie jak: kraj, NIP, kod pocztowy, dane kontaktowe, itp.
 9. Jeśli ceny w ofercie będą wyrażone w EUR to zostaną one przeliczane przy zastosowaniu kursu  4,4536PLN/EUR, zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.
  W przypadku pozostałych walut przyjęty zostanie średni kurs NBP z dnia ogłoszenia zapytania ofertowego.
 10. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 11. Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
  1. wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert,
  2. zmienić ofertę – powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”.

Kryteria wyboru i metody oceny złożonych ofert:

 1. Zamawiający ma prawo odrzucenia oferty złożonej przez Dostawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lub jeśli oferta jest niezgodna z niniejszym zapytaniem.
 2. Kryteria wyboru ofert:
  1. Cena netto (PLN/EUR), waga kryterium - 100% całościowej oceny.
 3. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o w/w kryterium i ustaloną punktację:

  Kryteria Waga [%] Metoda oceny zgodnie ze wzorem
  Cena 100% cena netto oferty najniższej/cena netto oferty badanej x 100 x waga% = ilość punktów
 4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową liczbę punktów.
 5. Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. W przypadku uzyskania równej punktacji dla co najmniej dwóch ofert Zamawiający spośród ofert z równą najwyższą końcową ilością punktów dokona wyboru oferty bardziej korzystnej, gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko. W tym celu Zamawiający ma prawo wezwać Oferentów, których oferty uzyskały najwyższą końcową ilość punktów o uzupełnienie oferty poprzez podanie wskazanych przez Zamawiającego informacji dotyczących oddziaływania przedmiotu oferty na środowisko. Termin na uzupełnienie oferty zostanie określony przez Zamawiającego, jednak nie może być on krótszy niż 3 dni robocze od otrzymania wezwania.

Wybór wykonawcy i sposób ogłaszania:

 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 2. Informację o wynikach postępowania Zamawiający umieści na stronie https://www.adamed.com/, a także wyśle wiadomość z Platformy SAP Aribado każdego Oferenta, który złożył swoją ofertę.

Dodatkowe informacje dotyczące udziału w postępowaniu:

 1. Zapytanie Ofertowe jest dostępne na Platformie Zakupowej Grupy Adamed na stronie: https://supplier.ariba.com oraz na stronie internetowej Adamed Pharma S.A.: https://www.adamed.com/.
 2. Login oraz hasło potrzebne do zalogowania się do Platformy Zakupowej zostaną przekazane Dostawcom przez Operatora drogą e-mailową.
 3. Wymagania techniczne. W celu bezproblemowej pracy z Platformą Zakupową https://supplier.ariba.com użytkownik powinien posiadać co najmniej następujące możliwości techniczne:
  1. komputer PC lub MAC z procesorem 1GHz lub szybszym i minimum 512 MB RAM,
  2. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1Mb/s,
  3. przeglądarka internetowa w najnowszej wersji. IE 9.0+ lub Mozilla Firefox 24+ lub Chrome 26+ lub Safari 5+,
 4. Postępowanie zostanie powtórzone jedynie w wypadku niemożliwości jego przeprowadzenia z winy Operatora lub Zamawiającego. Problemy techniczne po stronie Dostawców nie będą miały wpływu na bieg postępowania.
 5. Przed przystąpieniem do postępowania zaleca się zapoznanie z instrukcją obsługi Platformy Zakupowej dołączonej do niniejszego postępowania
 6. Terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz konfiguracja każdego z etapów postępowania będzie przedstawiona w Platformie Zakupowej i może ulegać zmianie o czym wszyscy zainteresowani Wykonawcy będą niezwłocznie powiadamiani drogą e-mailową przez system.
 7. Podczas postępowania wykonawca może skorzystać z pomocy technicznej pod numerem telefonu: +48 539 737 818 lub w aplikacji w zakładce Pomoc.

Postanowienia ogólne

Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków oferty ze wszystkimi Oferentami.

 1. Możliwe jest składanie uzupełniających zamówień wybranemu Oferentowi wyłącznie, jeśli są one zgodne z głównym celem niniejszej umowy, o wartości nie przekraczającej 50% wartości niniejszego zamówienia. 
 2. Zamawiający wymaga innych ważnych parametrów oferty:
  a) Terminu ważności oferty: minimum do 31.12.2022 r.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 4. W przypadku unieważnienia postępowania o zamówienie wykonawcom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.
 5. Złożenie wniosku o rejestrację w postepowaniu lub oferty jest równoznaczne z przyjęciem bez zastrzeżeń wszystkich warunków postępowania.
 6. Odstąpienie przez Zamawiającego od zawarcia umowy w przypadku zawiadomienia wykonawcy o wyborze jego oferty nie może być podstawą roszczeń poniesionych kosztów udziału w postępowaniu.
 7. W toku dokonywania oceny złożonych wniosków Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich dokumentów.
 8. Jeżeli oferta nie zawiera wszystkich wymaganych elementów, Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach wezwać Wykonawcę do jego uzupełnienia.
 9. Zamawiający rezerwuje prawo do nagrywania dźwięku podczas spotkań technicznych z dostawcami. Przesłanie oferty będzie traktowane jako udzielenie zgody na nagrywanie spotkań.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków oferty ze wszystkimi Oferentami.
 11. Zamawiający w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotu postępowania zawrze umowę z wybranym Oferentem. Załącznik nr 4 prezentuje wstępny wzór umowy (Wzór ma charakter poglądowy i na obecnym etapie postępowania nie ma możliwości wprowadzania zmian w jego zapisach; ewentualne negocjacje będą realizowane po terminie składania ofert. Zostanie udostępniony po podpisaniu umowy poufności (CDA), która została dołączona do niniejszego Zapytania Ofertowego (Załącznik nr 5)), której docelowy kształt zostanie określony w drodze negocjacji między Stronami, po wyborze najkorzystniejszej oferty.
 12. Warunki zmiany umowy:
  Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku ziszczenia się konieczności zmiany wskazanego w ofercie/umówionego zakresu robót wynikającej z:
  1. Koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia,
  2. Konieczności lub techniczno-ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych w planowanej inwestycji,
  3. Konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych,
  4. Ograniczeń finansowych po stronie Zamawiającego powodujących konieczność ograniczenia zakresu prac ujętych w ofercie,
  5. Zmian w harmonogramie usługi wynikających z napotkania czynników niemożliwych do przewidzenia na etapie zawierania umowy, a dotyczących procesu budowalnego.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą będą dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Współpraca i komunikacja w trakcie przygotowywania odpowiedzi

 1. Wszelkie pytania należy składać za pomocą Platformy Zakupowej Adamed SAP Ariba Sourcing zgodnie z dołączoną instrukcją.
 2. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami w poniedziałek-piątek w godzinach 08:00-16:30 jest: Karol Celiński karol.celinski@adamed.com.

 

Załącznik 1 (pobierz)

Załącznik 2 (pobierz)

Załącznik 4 (pobierz)

Załącznik 5 (pobierz)

Instrukcja dostawcy. Tworzenie oferty na Portalu SAP Ariba Network (pobierz)