Nagrody i wyróżnienia

Grupa Adamed ze znakiem Stażu Wysokiej Jakości

24 marca 2016

Otrzymany Znak Jakości to informacja dla studentów i absolwentów o tym, że oferta stażowa w Grupie Adamed niesie ze sobą wymierne korzyści oraz pozwala zdobyć cenne doświadczenie zawodowe. Natomiast dla pracodawcy jest to wiarygodne potwierdzenie najwyższych standardów w tym zakresie. Ponadto łączy się z możliwością uczestnictwa w spotkaniach i debatach poruszających tematykę kluczowych wyzwań oraz nowych inicjatyw w obszarze staży i praktyk.

W drodze weryfikacji zgodności standardów, program staży w Grupie Adamed został poddany szczegółowej analizie pod kątem wszystkich obszarów uznanych za kluczowe przy organizacji staży wysokiej jakości, tj.:

- przygotowanie do realizacji programu i rekrutacja,

- umowy podpisywane ze stażystami,

- walor edukacyjny stażu,

- opieka i mentoring,

- czas trwania, wynagrodzenie i opieka socjalna,

- ocena programu.

Program Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk to pierwsza w Polsce inicjatywa, która ma celu wyznaczanie najwyższych standardów w zakresie realizacji staży i praktyk w firmach. Osią Programu są Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk, czyli zbiór norm i standardów dotyczących realizacji wysokiej jakości programów staży oraz praktyk w przedsiębiorstwach, wypracowany przy udziale kilkudziesięciu organizacji zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Zarządzania Kadrami. Inicjatywa jest objęta patronatami honorowymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.