CSR

Dobra praktyka współpracy na linii biznes-nauka

16 maja 2012

Firma Adamed zajmuje się koordynacją jednego z największych polskich przedsięwzięć biotechnologicznych, w ramach którego prowadzone są prace nad innowacyjną terapią przewinowotworową. Projekt „ONCO-3CLA – biotechnologiczny, kierowany lek przeciwnowotworowy” w 2009 roku uzyskał akceptację Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – przyznano mu status projektu kluczowego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz dofinansowanie w wysokości 31 mln złotych. Jak wskazuje dr Jerzy Pieczykolan z firmy Adamed„O przyznaniu dofinansowania spółce zdecydowała pozytywna ocena ekspertów, którzy dostrzegli duży potencjał – zarówno w samej firmie i jej współpracownikach, jak i w naukowcach z wielu znaczących ośrodków akademickich w Polsce”.
W momencie rozpoczęcia realizacji projektu firma dysponowała wprawdzie kompletnie wyposażonymi laboratoriami badawczymi, wykwalifikowaną kadrą oraz aparaturą badawczą, jednak w rozwijaniu pewnych zadań i problemów badawczych niezbędne było wsparcie specjalistów z wielu dziedzin naukowych. Dlatego też spółka rozpoczęła współpracę z  ośrodkami naukowymi – obecnie w całej Polsce nad wybranymi zadaniami projektowymi pracuje ok. 100 osób, reprezentujących instytuty badawcze, uczelnie wyższe oraz inne przedsiębiorstwa. Wśród nich znajdują się m.in. przedstawiciele takich ośrodków naukowych jak: Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Wrocławska i Gdańska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademie Medyczne w Białymstoku i Gdańsku, Lublinie i Warszawie, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, UMCS, Instytut Biotechnologii KUL, Uniwersytet Gdański czy Uniwersytet Warszawski. „Jesteśmy w pełni polską firmą, dlatego chcieliśmy przede wszystkim wykorzystywać know-how rodzimych uczelni.”wyjaśnia kierownik projektu„Każdy członek naszego zespołu pochodzi z jakiegoś ośrodka akademickiego, zna pewne obszary badawcze oraz naukowców, którzy uznawani są za specjalistów z danej dziedziny – również na arenie międzynarodowej. Pozwoliło nam to na zbudowanie sieci współpracy. Zależało nam, żeby stworzyć core-team na miejscu, w firmie, oraz prowadzić współpracę w różnych obszarach badawczych z ośrodkami akademickimi w całej Polsce, a także poza nią (…) Musimy zmienić powszechne przekonanie, że w firmach farmaceutycznych pracują inni naukowcy niż w ośrodkach akademickich. Tu pracują ludzie, którzy kształcili się i zdobywali wiedzę na polskich uczelniach. Ośrodki edukacyjne, uniwersytety, kształcą ludzi także w tym celu, aby mogli oni realizować cele badawcze również w firmach”.
Wśród zagranicznych ekspertów współpracujących z firmą Adamed przy projekcie „ONCO-3CLA” wymienić można m.in. naukowców z National Cancer Institute w USA. Jest to najstarsza na świecie jednostka zajmująca się badaniami nad rakiem.
Zdaniem dr Jerzego Pieczykolana praca naukowca w firmie niewiele różni się od pracy w instytucji badawczej – szczególnie w zakresie metodyki badań i sposób dochodzenia do ich wyników. Może za to polepszyć materialną sytuację naukowców – Ponadto w laboratorium Adamedu odbywają się praktyki studenckie, a firma co roku uczestniczy w konkursie „Grasz o staż”.
Firma Adamed powstała w 1986 roku. Założył ją naukowiec, dr n. med. Marian Adamkiewicz, który zamierzał wdrażać do praktyki gospodarczej swoje innowacyjne pomysły. Niemal od początku swojej działalności firma przyczyniała się do rozwoju pewnych gałęzi polskiej gospodarki, podejmując współpracę z nowo powstającymi firmami biotechnologicznymi. Grupa Adamed prowadzi badania nad innowacyjnymi i nowatorskimi lekami – tak jak w przypadku opracowywanego obecnie projektu ONCO-3CLA, którego komercyjny sukces znacząco przyczyniłby się do postępu współczesnej medycyny.
Wkład, jaki firma wnosi w rozwój gospodarczy kraju, został w tym roku doceniony przez Kapitułę Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP – w maju br. firma otrzymała nominację do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii „Innowacyjność” – "Dla naszej firmy to ogromny zaszczyt. Jako polska firma farmaceutyczna już od ponad 25 lat skupiamy naszą działalność na poszukiwaniu nowych, innowacyjnych terapii, będących odpowiedzią na potrzeby medyczne pacjentów"powiedział Maciej Adamkiewicz, Prezes Grupy Adamed.

Źródło:
Portal Innowacji