Wydarzenia

5. edycja raportu Annual CSR Outlook za nami

27 marca 2017

To właśnie ona przyczynia się do wzrostu gospodarczego Polski, generując łączny udział w PKB w wysokości 15,4 mld zł*.

Spotkanie składało się z trzech paneli tematycznych. Zagadnienia globalnej perspektywy, w kontekście trendów i zagrożeń CSR zgłębiła Liliana Anam, menedżer zarządzająca CSRinfo, która w swojej pracy zawodowej na co dzień analizuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Podczas wydarzenia szczegółowo przyjrzała się działaniom firm, kreatywnemu i nowoczesnemu podejściu do tematu CSR oraz wypunktowała aspekty, które powinny wziąć pod uwagę tworząc strategię. Jednym z nich była ekonomia cyrkularna, czyli rosnący i nadal niedostrzegany przez wiele firm problem niewykorzystywania produktu w pełni. Rozwiązaniem, które wskazała były działania w oparciu o model zamknięty, w którym stawia się na jak najdłuższe życie produktów, materiałów oraz zasobów, dbając tym samym o ograniczenie ilości odpadów. Drugi przedstawiony model opiera się na gospodarce okrężnej, koncepcji zakładającej takie planowanie produkcji, by umożliwiała np. ponowne wykorzystanie produktów, czy zwiększenie ich wydajności. Trzeci aspekt to zrównoważony rozwój miast i prawidłowe zarządzanie nimi. To głównie stolice odpowiadają za większość PKB kraju oraz tworzenie aktywnych gospodarczo i przyjaznych mieszkańcom miast, gdyż w 2016 roku aż 54,5% populacji stanowili właśnie oni. Prognozy pokazują, że w 2030 roku będzie to 60%, a w 2050 aż  70%*. Istotnym poruszonym problemem była różnorodność w miejscu pracy, która w dużej mierze przyczynia się do rozwoju oraz realizacji celów przedsiębiorstw. Z raportu wynika, że gdyby kobiety uczestniczyły w gospodarce w takim samym stopniu jak mężczyźni PKB do 2025 roku mogłoby wzrosnąć nawet o 26 %*.

W drugiej części spotkania, podczas panelu dyskusyjnego, obecnej sytuacji rynku farmaceutycznego przyjrzeli się: Mirella Panek-Owsiańska, Prezeska Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Szymon Chrostowski, Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych/Prezes Fundacji „Wygrajmy Zdrowie” im. prof. Grzegorza Madeja oraz Krzysztof Kopeć, Wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. Mirella Panek-Owsiańska wprowadzając do tematu jednoznacznie stwierdziła, iż działalność CSR jest różna dla poszczególnych branż, a jako wiodące wyzwanie wskazała brak transparentności, która jest niezbędna w przypadku branży mającej tak duży bezpośredni wpływ na społeczeństwo. Zaznaczyła jak ważny i silnie widoczny jest trend współpracy z organizacjami pacjenckimi, czy sektorem medycznym, która przekłada się na edukację pacjentów. Szymon Chrostowski przedstawił działania firm farmaceutycznych z perspektywy pacjenta, w której jedną z istotnych potrzeb jest podnoszenie kompetencji organizacji pacjenckich oraz tworzenie edukacyjnych kampanii społecznych, mówiących o tym, że zdrowe życie pozwala być aktywnym uczestnikiem systemu gospodarczego. Krzysztof Kopeć opowiedział o „dyrektywie fałszywkowej”, która miałaby wprowadzić akty wykonawcze obligujące firmy do tworzenia podmiotów kontrolnych. Ich celem byłby nadzór aptek, w kontekście sfałszowanych leków. Rozmowa pozwoliła zapoznać się z obecną sytuacją branży farmaceutycznych oraz wyzwaniami przed nią stojącymi. Panel poprowadziła Jacqueline Kacprzak z Ministerstwa Rozwoju, tegorocznego partnera honorowego wydarzenia.

W części  trzeciej Anna Kosińska, Kierownik projektów CSR z Grupy Adamed, opowiedziała jak powstawał Raport CSR oraz strategia Grupy Adamed, do stworzenia których bazą była wnikliwa analiza potrzeb zarówno tych wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

By jak najlepiej przygotować strategię firmy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu zorganizowaliśmy wiele działań, pozwalających wnikliwie przeanalizować sytuację. Wśród nich były: wywiady z przedstawicielami kadry zarządzającej, ankiety wśród współpracowników, czy sesja dialogowa, na którą zaprosiliśmy współpracujących z nami interesariuszy zewnętrznych. Podczas spotkania zbadaliśmy opinię na temat firmy oraz ich oczekiwania  – mówiła Anna Kosińska.

Bardzo ważnym działaniem Grupy Adamed było budowanie świadomości współpracowników, by każdy wiedział, czym jest odpowiedzialność społeczna biznesu oraz jakie działania w tym zakresie są w firmie realizowane.

W dalszej części Anna Kosińska opowiedziała o programie ADAMED SmartUP, dzięki któremu młodzież otrzymuje szansę na zgłębianie wiedzy z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych. Projekt otwiera przed młodymi pasjonatami drzwi do rozwoju umiejętności pod okiem wybitnych naukowców oraz w oparciu o ich know-how i doświadczenie. O sukcesie programu niewątpliwie zadecydowały: unikatowość, długofalowe wsparcie, wcześniejsze badanie potrzeb młodzieży oraz kontakt z  nauczycielami.

Podczas tegorocznej edycji raportu Annual CSR Outlook dokonano kompleksowej analizy trendów i zagrożeń przed jakimi stoi odpowiedzialny biznes w 2017 roku. Najważniejszymi wśród nich są: potrzeba edukacji zarówno społeczeństwa, jak lekarzy i farmaceutów oraz potrzeba dialogu pomiędzy firmami farmaceutycznymi, NGO oraz ministerstwami.

Patroni honorowi wydarzenia: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, UN Global Compact Polska, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

Patroni medialni wydarzenia: Rzeczpospolita, Harvard Business Review, My Company, proto.pl, odpowiedzialnybiznes.pl

Relacja zdjęciowa z ogłoszenia Annual CSR Outlook 2017:

https://www.facebook.com/CSRinfo

* Dane pochodzą z Raportu Annual CSR Outlook 2017