ZAPYTANIE OFERTOWE RFP 21433 – ONKO-32–ODCZYNNIKI

W związku z realizacją projektu pt. "Rozwój kliniczny innowacyjnego związku przeciwnowotworowego, działającego w oparciu o mechanizm aktywacji białka p53" (nr MAZOWSZE/0012/19) z dofinansowaniem udzielonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, realizowanego w ramach programu "Ścieżka dla Mazowsza", działając na podstawie §10 umowy o dofinansowanie, Adamed Pharma S.A. zaprasza do złożenia oferty

Przedmiot przetargu:

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników w okresie trwania projektu, tj. do dnia 31.10.2023 r. na warunkach określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym. Szczegółowa lista przedmiotów została przedstawiona w Załączniku nr 2.
 2. Sponsorem badania (Zamawiającym) jest firma Adamed Pharma S.A.
 3. Miejsce dostarczenia: Adamed Pharma SA, Pieńków, Mariana Adamkiewicza 6A, 05‑152 Czosnów.
 4. Data ważności produktów: nie mniejsza niż 80% całkowitego terminu ważności produktu.
 5. W sytuacji, gdyby w specyfikacji użyta została nazwa konkretnego produktu (marki) Zamawiający w odniesieniu do tych pozycji dopuszcza składanie ofert zawierających produkt (markę) równoważną. Przez produkt (markę) "równoważną" należy rozumieć odczynniki o właściwościach nie gorszych niż wskazane w Zapytaniu Ofertowym. Dostawca w celu potwierdzenia jakości produktów (marek) równoważnych załączy do oferty stosowne dokumenty (specyfikację jakościową, świadectwo kontroli jakości, certyfikat analizy lub inne równoważne dokumenty), z których w sposób niebudzący wątpliwości wynika, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych. Wszelkie ryzyko związane z udowodnieniem "równoważności" spoczywa na Dostawca. Dostawca jest zobowiązany wykazać, iż oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Dostawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
   W celu spełnienia tego warunku Dostawca zobowiązany jest do przesłania wraz z ofertą podpisanego Oświadczenia o braku powiązań (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
 2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest bezpłatna rejestracja w systemie Platformy Zakupowej SAP AribaSourcing https://supplier.ariba.com oraz wczytanie dokumentów rejestrowych (KRS, EDG).
 3. Dodatkowe informacje znajdują się poniżej w sekcji: Informacje dotyczące udziału w postępowaniu.

Termin i sposób przygotowania ofert

 1. Termin składania ofert 21.04.2022r. godz. 23:59 jest widoczny w systemie. Termin może ulec zmianie, o czym wszyscy Dostawcy zostaną poinformowani poprzez e-mail z Platformy Zakupowej. Termin składania pytań do zapytania ofertowego: Odpowiedzi na zadane pytania będą udzielane do końca trwania postępowania. Późne zadanie pytań z punktu widzenia terminu zakończenia postępowania może spowodować brak czasu na udzielenie wymaganej odpowiedzi. W celu zapewnienia równego dostępu do informacji wszystkim Oferentom biorącym udział w postępowaniu, pytania i odpowiedzi (z ukryciem autora pytań) przesłane zostaną do wszystkich Oferentów.
 2. Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
 3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Oferta powinna być sporządzona w pliku arkusza kalkulacyjnego, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego: Załącznik_2-RFP_21433_ONKO_32_Oferta-NazwaFirmy.xlsx.
  Oferty bez wypełnionego Załącznika nr 2 nie będą rozpatrywane.
 5. Ofertę wraz z wymaganymi Załącznikami można złożyć w Platformie Zakupowej Adamed SAP AribaSourcing pod adresem https://supplier.ariba.com lub e-mailem na adres: ewelina.goluchowska(at)adamed.com. W celu złożenia Oferty należy wypełnić i zapisać elektroniczny formularz. Dodatkowo Oferent może przygotować również ofertę w swoim formacie. Dodatkowo Oferent może przygotować również dokument oferty w swoim formacie. 
 6. Dostęp do Platformy Zakupowej Dostawca uzyskuje poprzez proces rejestracji i weryfikacji istnienia firmy. W tym celu należy uzupełnić podstawowe informacje takie jak: kraj, NIP, kod pocztowy, dane kontaktowe, itp. 
 7. Oferta Dostawcy winna być sporządzona w języku polskim lub angielskim, w sposób czytelny, elektronicznie. 
 8. Oferta powinna zawierać minimum następujące informacje: nazwę, adres Dostawcy, numer zapytania ofertowego, datę oferty, cenę (PLN lub EUR), termin realizacji (czas potrzebny na dostawę podany w dniach), Ilość (zakres oferty, ilość przedmiotów zawartych w ofercie, podany w postaci liczby całkowitej), termin płatności.  
 9. Jeśli ceny w ofercie będą wyrażone w EUR, zostaną one przeliczane przy zastosowaniu kursu  4,4536 PLN/EUR, zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów. 
 10. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. 
 11. Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo: 
  1. wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert, 
  2. zmienić ofertę – powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem "ZMIANA OFERTY".  

Kryteria wyboru i sposób oceny złożonych ofert:

 1. Zamawiający ma prawo odrzucenia oferty złożonej przez Dostawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub jeżeli oferta jest niezgodna z niniejszym zapytaniem.
 2. Kryteria wyboru ofert:
  1. Cena netto (PLN), waga kryterium - 65% całościowej oceny.
  2. Termin realizacji (deklarowany czas potrzebny na dostawę, wyrażony w dniach) - 25% całościowej oceny
  3. Termin płatności - 10% całościowej oceny.
 3. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o wyżej wymienione kryterium i ustaloną punktację:
  Kryterium Waga [%] Sposób oceny zgodnie ze wzorem
  Cena 65% cena netto oferty najniższej / cena netto oferty badanej x 100 x waga% = ilość punktów
  Termin realizacji  25%

  najkrótszy czas  / czas oferty badanej x 100 x waga% = ilość punktów

  Termin płatności 10%

  termin z oferty badanej / najdłuższy termin x 100 x waga% = ilość punktów

 4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową liczbę punktów.
 5. Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. W przypadku uzyskania równej punktacji dla co najmniej dwóch ofert Zamawiający spośród ofert z równą najwyższą końcową ilością punktów dokona wyboru oferty bardziej korzystnej, gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko. W tym celu Zamawiający ma prawo wezwać Oferentów, których oferty uzyskały najwyższą końcową ilość punktów o uzupełnienie oferty poprzez podanie wskazanych przez Zamawiającego informacji dotyczących oddziaływania przedmiotu oferty na środowisko. Termin na uzupełnienie oferty zostanie określony przez Zamawiającego, jednak nie może być on krótszy niż 3 dni robocze od otrzymania wezwania.

Wybór Wykonawcy i sposób ogłaszania:

 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 2. Informację o wynikach postępowania Zamawiający umieści na stronie internetowej www.adamed.com a także wyśle do każdego Oferenta, który złożył swoją ofertę.

Dodatkowe informacje dotyczące udziału w postępowaniu

 1. Zapytanie Ofertowe jest dostępne na Platformie Zakupowej Grupy Adamed na stronie: https://supplier.ariba.com
 2. Login oraz hasło potrzebne do zalogowania się do Platformy Zakupowej zostaną przekazane Dostawcom przez Operatora drogą e-mailową.
 3. Wymagania techniczne. W celu bezproblemowej pracy z Platformą Zakupową https://supplier.ariba.com użytkownik powinien posiadać co najmniej następujące możliwości techniczne:
  1. komputer PC lub MAC z procesorem 1GHz lub szybszym i minimum 512 MB RAM,
  2. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1Mb/s,
  3. przeglądarka internetowa w najnowszej wersji. IE 9.0+ lub Mozilla Firefox 24+ lub Chrome 26+lub Safari 5+,
 4. Postępowanie zostanie powtórzone jedynie w wypadku niemożliwości jego przeprowadzenia  z winy Operatora lub Zamawiającego. Problemy techniczne po stronie Dostawców nie będą miały wpływu na bieg postępowania.
 5. Przed przystąpieniem do postępowania zaleca się zapoznanie z instrukcją obsługi Platformy Zakupowej dołączonej do niniejszego postępowania
 6. Terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz konfiguracja każdego z etapów postępowania będzie przedstawiona w Platformie Zakupowej i może ulegać zmianie o czym wszyscy zainteresowani Wykonawcy będą niezwłocznie powiadamiani drogą e-mailową przez system.
 7. Podczas postępowania wykonawca może skorzystać z pomocy technicznej pod numerem telefonu: +48 539 737 818 lub w aplikacji w zakładce Pomoc.

Postanowienia ogólne

 1. Zamawiający wymaga innych ważnych parametrów oferty:
  1. Terminu ważności oferty: 12 miesięcy od daty złożenia Oferty;
  2. Gwarancja cen: minimum 12 miesięcy od podpisania umowy
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 3. W przypadku unieważnienia postępowania o zamówienie wykonawcom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.
 4. Złożenie wniosku o rejestrację w postepowaniu lub oferty jest równoznaczne z przyjęciem bez zastrzeżeń wszystkich warunków postępowania.
 5. Odstąpienie przez Zamawiającego od zawarcia umowy w przypadku zawiadomienia wykonawcy o wyborze jego oferty nie może być podstawą roszczeń poniesionych kosztów udziału w postępowaniu.
 6. W toku dokonywania oceny złożonych wniosków Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich dokumentów. 
 7. Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich wymaganych elementów, Zamawiający może  w uzasadnionych przypadkach wezwać Wykonawcę do jego uzupełnienia.
 8. Zamawiający rezerwuje prawo do nagrywania dźwięku podczas spotkań technicznych z dostawcami. Przesłanie oferty będzie traktowane jako udzielenie zgody na nagrywanie spotkań.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, w przypadku, gdy cena zaoferowana przez Wykonawcę przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zamówienia.
 10. Warunki zmiany umowy: Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku ziszczenia się konieczności zmiany wskazanego w ofercie/umówionego zakresu robót wynikającej z:
  1. koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, 
  2. konieczności lub techniczno-ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, 
  3. konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych, 
  4. ograniczeń finansowych po stronie Zamawiającego powodujących konieczność ograniczenia zakresu prac ujętych w ofercie, 
  5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą będą dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

Współpraca i komunikacja w trakcie przygotowywania odpowiedzi

 1. Wszelkie pytania należy składać za pomocą Platformy Zakupowej zgodnie z dołączoną instrukcją.

 2. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami w poniedziałek-piątek w godzinach 08:00-16:30 jest: Ewelina Gołuchowska [ewelina.goluchowska(at)adamed.com.pl]

 

Załącznik 1 - (pobierz)

Załącznik 2 - (pobierz)

Instrukcja dostawcy, Tworzenie oferty na Portalu SAP Ariba Network - (pobierz)