Zapytanie ofertowe RFP-024342 – SUBSTANCJE AKTYWNE_VT

W związku z realizacją projektów:

- „Rozwój, kliniczne potwierdzenie biorównoważności i wdrożenie złożonego trójskładnikowego leku wziewnego nowej generacji w systematycznej terapii POChP”, nr umowy 2022/ABM/04/00011

- „Rozwój, kliniczne potwierdzenie biorównoważności i wdrożenie złożonego leku wziewnego nowej generacji w systematycznej terapii POChP”, nr umowy 2022/ABM/04/00012

- „Rozwój, kliniczne potwierdzenie biorównoważności i wdrożenie złożonego leku wziewnego nowej generacji w systematycznej terapii chorób układu oddechowego Astmy i POChP” finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych (nr.2022/ABM/04/00013)

w ramach Konkursu: Opracowanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu, leków generycznych i leków biopodobnych, działając na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 umów o dofinansowanie, Adamed Pharma S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie poniżej zdefiniowanego przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zapytania:

 1. Przedmiotem postępowania jest sukcesywna dostawa substancji czynnej w 2023 i 2024 roku na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Szczegółowa lista przedmiotów została przedstawiona w Załączniku nr 2 (EN_PL_Appendix_2_RFP_024342_Requirements_Active_Substance_Wymagania_Substancje_aktywne_VT.xlsx).
 2. Maksymalna – łączna ilość substancji czynnej zamówionej u jednego wybranego dostawcy wynosi 500 g. Materiał musi pochodzić z jednej partii i zostać umieszczony w dwóch oddzielnych opakowaniach.
 3. Substancja czynna może być dostarczona w kilku przesyłkach (do 2 przesyłek).
 4. Zamawiający w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotu postępowania zawrze umowę z wybranym dostawcą. Celem postępowania jest ustalenie warunków dotyczących zamówień, jakie mogą być dokonywane przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, w szczególności cen, czasu dostawy oraz zakresu zamawianych przedmiotów. Na podstawie umowy Zamawiający nie zobowiązuje się do zakupu określonej liczby produktów od wybranego Dostawcy. Zamawiający dokona zakupu produktów od wybranego Dostawcy jedynie w sytuacji, gdy w okresie obowiązywania umowy powstanie u Zamawiającego potrzeba ich nabycia. Realizacja dostaw będzie przebiegała na podstawie składanych zamówień wg bieżących potrzeb Zamawiającego.
 5. W ofercie należy uwzględnić koszt transportu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego: Adamed Pharma S.A.,
  Pieńków, ul. Mariana Adamkiewicza 6A,
  05-152 Czosnów, Polska
  lub
  Adamed Pharma S.A.
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5,
  95‐200 Pabianice, Polska.
 6. W sytuacji, gdyby w specyfikacji użyta została nazwa konkretnego produktu (marki) Zamawiający w odniesieniu do tych pozycji dopuszcza składanie ofert zawierających produkt (markę) równoważną. Przez produkt (markę) „równoważną” należy rozumieć produkty o właściwościach nie gorszych niż wskazane w Zapytaniu Ofertowym. Dostawca w celu potwierdzenia jakości produktów (marek) równoważnych załączy do oferty stosowne dokumenty (specyfikację jakościową, świadectwo kontroli jakości, certyfikat analizy lub inne równoważne dokumenty), z których w sposób niebudzący wątpliwości wynika, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych. Udowodnienie równoważności, zgodnie z parametrami opisanymi w załączniku 2 wymaganiach do oferty (EN_PL_Appendix_2_RFP_024342_Requirements_Active_Substance_Wymagania_Substancje_aktywne_VT.xlsx) spoczywa na Dostawcy. Dostawca jest zobowiązany wykazać, iż oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Dostawca jest zobowiązany wykazać, iż oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Dostawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa),

  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli  albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

  5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

   ​​W celu spełnienia tego warunku Dostawca zobowiązany jest do przesłania wraz z ofertą podpisanego oświadczenia o braku powiązań (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
 2. Zamówienie nie może być skierowane do podmiotów:

  1. których mowa w art. 7 ust. 1 wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanych na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. poz. 835);

  2. których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. poz. 835);

  3. których jednostką dominującą lub jednostką zależna w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 i 39 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. poz. 835)”.

   ​W celu spełnienia tego warunku Dostawca zobowiązany jest do przesłania wraz z ofertą podpisanego oświadczenia sankcyjnego (Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego). 

 3. Możliwe jest składanie uzupełniających zamówień wybranemu Oferentowi wyłącznie, jeśli są one zgodne z głównym celem zawartej z nim umowy, o wartości nie przekraczającej 50% wartości niniejszego zamówienia

Termin i sposób przygotowania ofert:

 1. Każda korespondencja powinna zawierać w tytule wiadomości numer postępowania:
  RFP_024342_Nazwa_Firmy. 
 2. Termin składania Ofert 15.11.2023 godz. 23.59 CET. Termin może ulec zmianie, o czym wszyscy Oferenci zostaną poinformowani drogą elektroniczną.
  Pytania należy składać korzystając z arkusza Załącznik_3_RFP_024342_Pytania_[NazwaFirmy]. Odpowiedzi na zadane pytania będą udzielane do końca trwania postępowania. Późne zadanie pytań z punktu widzenia terminu zakończenia postępowania może spowodować brak czasu na udzielenie wymaganej odpowiedzi. W celu zapewnienia równego dostępu do informacji wszystkim Oferentom biorącym udział w postępowaniu, pytania i odpowiedzi (z ukryciem autora pytań) przesłane zostaną do wszystkich zaproszonych do składania oferta, jak i do wszystkich Oferentów, którzy do tego czasu złożą swoje oferty.
 3. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Oferta powinna być sporządzona w pliku arkusza kalkulacyjnego, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego: EN_PL_Appendix_2_RFP_024342_Requirements_Active_Substance_Wymagania_Substancje_aktywne_VT.xlsx Oferty  bez wypełnionego Załącznika nr 2 nie będą rozpatrywane. 
 5. Do dalszej oceny będą brane pod uwagę wyłącznie oferty, które spełniają wszystkie Parametry oznaczone w Załączniku nr 2 opisem: „Krytyczność/Critical”. Oferty bez wypełnionego Załącznika_2, w tym w zakresie spełnienia parametru (tak / nie) nie będą rozpatrywane.
 6. Ofertę wraz z wymaganymi Załącznikami należy złożyć w formie e-mailowej i przesłać na adres mailowy: Tadas.Zimkus[at]adamed.com.
 7. Oferta Dostawcy winna być sporządzona w języku polskim lub angielskim, w sposób czytelny, elektronicznie. 
 8. Oferta powinna zawierać minimum następujące informacje: nazwę, adres i NIP Dostawcy, numer zapytania ofertowego, cenę netto (PLN/EUR/USD), termin realizacji.
 9. Jeśli ceny w ofercie będą wyrażone w EUR to zostaną one przeliczane (w celu porównania ofert w procesie ich oceny) przy zastosowaniu kursu 4,4536 PLN/EUR , zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 03 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. 
 10. Jeśli ceny w ofercie będą wyrażone w inne walucie niż PLN lub EUR to zostaną one przeliczane przy zastosowaniu średniego kursu NBP z dniu publikacji przetargu.
 11. Zamawiający dołącza do zapytania podpisaną listę kontrolną (Załącznik nr 5), która pozwoli potwierdzić czy wszystkie wymagane dokumenty zostały dostarczone. 
 12. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. 
 13. Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
  13.1. wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert,
  13.2. zmienić ofertę – powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”.

Kryteria wyboru i sposób oceny złożonych ofert:

 1. Zamawiający ma prawo odrzucenia oferty złożonej przez Dostawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lub jeśli oferta jest niezgodna zniniejszym zapytaniem.
 2. Kryterium wyboru ofert:
  1. Cena jednostkowa netto (PLN/EUR/USD), waga kryterium - 85% całościowej oceny, 

  2. Czas realizacji – deklarowany czas potrzebny na dostawę, wyrażony w dniach) - 15% całościowej oceny. W przypadku podania różnych terminów lub przedziałów czasowych, za termin realizacji zostanie uznany najdłuższy deklarowany.

 3. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o w/w kryterium i ustaloną punktację:

   

  Kryterium Waga [%] Sposób oceny zgodnie ze wzorem
  Cena netto 85% cena netto oferty najniższej / cena netto oferty badanej x 100 x waga% = ilość punktów
  Czas realizacji [w dniach] 15% najkrótszy czas realizacjij / czas realizacji oferty badanej x 100 x waga% = ilość punktów
 4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.
 5. Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. W przypadku uzyskania równej punktacji dla co najmniej dwóch ofert Zamawiający spośród ofert z równą najwyższą końcową ilością punktów dokona wyboru oferty bardziej korzystnej, gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko. W tym celu Zamawiający ma prawo wezwać Oferentów, których oferty uzyskały najwyższą końcową ilość punktów o uzupełnienie oferty poprzez podanie wskazanych przez Zamawiającego informacji dotyczących oddziaływania przedmiotu oferty na środowisko. Termin na uzupełnienie oferty zostanie określony przez Zamawiającego, jednak nie może być on krótszy niż 3 dni robocze od otrzymania wezwania.

Wybór Wykonawcy i sposób ogłaszania:

 1. Informację o wynikach postępowania Zamawiający umieści na stronie internetowej Zamawiającego www.adamed.com.pl a także wyśle do każdego Oferenta, który złożył swoją ofertę.

Dodatkowe informacje dotyczące udziału w postępowaniu:

 1. Zapytanie Ofertowe jest dostępne na stronie internetowej Adamed Pharma S.A. https://www.adamed.com/rozwoj-i-innowacje/zapytania-ofertowe-i-przetargi

 2. Postępowanie zostanie powtórzone jedynie w wypadku niemożliwości jego przeprowadzenia  po stronie Zamawiającego. Problemy techniczne po stronie Dostawców nie będą miały wpływu na bieg postępowania.

Postanowienia ogólne

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania procedury (unieważnienia postępowania) na każdym jej etapie bez wskazania  przyczyny.
 2. W przypadku unieważnienia postępowania o zamówienie wykonawcom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.  
 3. Złożenie wniosku o rejestrację w postepowaniu lub oferty jest równoznaczne z przyjęciem bez zastrzeżeń wszystkich warunków postępowania.  
 4. Odstąpienie przez Zamawiającego od zawarcia umowy w przypadku zawiadomienia wykonawcy o wyborze jego oferty nie może być podstawą roszczeń poniesionych kosztów udziału w postępowaniu.  
 5. W toku dokonywania oceny złożonych wniosków Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich dokumentów.   
 6. Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich wymaganych elementów, Zamawiający może  w uzasadnionych przypadkach wezwać Wykonawcę do jego uzupełnienia. 
 7. Zamawiający rezerwuje prawo do nagrywania dźwięku podczas spotkań technicznych z dostawcami. Przesłanie oferty będzie traktowane jako udzielenie zgody na nagrywanie spotkań. 
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ofert ze wszystkimi Oferentami. Negocjacje mogą mieć kilka kolejnych rund z możliwością zaproszenia oferenta do złożenia zaktualizowanej oferty po każdej rundzie negocjacji. 
 9. Warunki zmiany umowy: 
  ​Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku ziszczenia się konieczności zmiany wskazanego w ofercie/umówionego zakresu zamówienia wynikającej z: 
  1. koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia,
  2. ograniczeń finansowych po stronie Zamawiającego powodujących konieczność ograniczenia zakresu prac ujętych w ofercie.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą będą dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Współpraca i komunikacja w trakcie przygotowania odpowiedzi

 1. Każda korespondencja powinna zawierać w tytule wiadomości numer postępowania RFP_024342 _Nazwa_Firmy
 2. Wszelkie pytania należy składać drogą e-mailową na adres Tadas.Zimkus[at]adamed.com z wykorzystaniem Załącznika 3.
 3. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-17:00 jest: Tadas Zimkus, Tadas.Zimkus[at]adamed.com

Załącznik nr 1 (pobierz)

Załącznik nr 2 (pobierz)

Załącznik nr 3 (pobierz)

Załącznik nr 4 (pobierz)

Załącznik nr 5 (pobierz)