Zapytanie ofertowe RFP – 023685 – Wykonanie prac budowlanych w Kajetanach w ramach projektu „Development of novel mRNA/VLP-based vaccines against emerging zoonotic viral diseases” -  Aktualizacja nr 1 - zmiana terminu składania ofert

W związku z realizacją projektu „Development of novel mRNA/VLP-based vaccines against emerging zoonotic viral diseases”, finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych (nr. 2021/ABM/05/00001-00) w ramach Konkursu: Rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA, działając na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2) umowy o dofinansowanie, Adamed Pharma S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie poniżej zdefiniowanego przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zapytania

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych w Kajetanach w zakresie zgodnym z Załącznikiem nr 3
 2. Możliwe jest składania uzupełniających zamówień wybranemu Oferentowi, wyłącznie, jeśli są one zgodne z głównym celem niniejszego zapytania, o wartości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia.

Warunki udziału w postępowaniu

 1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Dostawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

   ​​W celu spełnienia tego warunku Dostawca zobowiązany jest do przesłania wraz z ofertą podpisanego oświadczenia o braku powiązań (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
 2. Zamówienie nie może być skierowane do podmiotów:

  1. których mowa w art. 7 ust. 1 wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanych na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. poz. 835);

  2. których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. poz. 835);

  3. których jednostką dominującą lub jednostką zależna w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 i 39 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. poz. 835).

   ​W celu spełnienia tego warunku Dostawca zobowiązany jest do przesłania wraz z ofertą podpisanego oświadczenia sankcyjnego (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego). 

 3. Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów:

  • posiadających odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zamówień, potwierdzone przynajmniej 2 pozytywnymi opiniami lub referencjami od klientów z ostatnich 5 lat za wykonanie prac budowlano-montażowych, o wartości nie mniejszej niż 7.000.000zł każda, przy budowie lub remoncie budynków laboratoryjnych lub produkcyjnych posiadających strefy czyste, przeznaczonych dla branży farmaceutycznej, biotechnologicznej, medycznej, spożywczej lub pokrewnej, które należy dołączyć do oferty - jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

  • posiadających kadrę mającą doświadczenie w tego typu projektach. Do oferty należy dołączyć wykaz kluczowej kadry w następującym minimalnym zakresie: kierownik robót budowlanych, kierownik robót instalacyjnych, kierownik robót elektrycznych, którzy będą uczestniczyć w pracach budowlanych wraz ze wskazaniem ich doświadczenia zawodowego. Każda wskazana osoba z kluczowej kadry powinna uczestniczyć wcześniej w przynajmniej 1 projekcie związanym z budową lub remontem laboratoriów, zakładów farmaceutycznych, szpitali (lista kluczowego personelu wraz ze wskazaniem doświadczenia zawodowego).
  • Wykazujących się na przestrzeni ostatnich 3 lat dodatnim bilansem finansowym działalności oraz przychodami rocznymi nie niższymi niż 40 000 000,00 PLN.

Przedmiot zamówienia

 1. Realizacja inwestycji pn. „Wykonanie prac budowlanych w Kajetanach w ramach projektu „Development of novel mRNA/VLP-based vaccines against emerging zoonotic viral diseases” w zakresie prac budowlano montażowych przy przebudowie obiektów na potrzeby budynku laboratoryjno-produkcyjnego – szczegóły w Dokumentacji Projektowej zawartej w Załączniku nr 3, który zostanie udostępniony po podpisaniu umowy poufności (CDA), która została dołączona do niniejszego Zapytania Ofertowego (Załącznik nr 5).
  Planowana inwestycja przewiduje remont i modernizację istniejącego budynku laboratoryjno-produkcyjnego oraz budynku technicznego wraz z terenami zewnętrznymi pod potrzeby produkcji pilotażowej farmaceutycznej (Pilot Plant, standard „clean-room” GMP), laboratoriów badawczych biotechnologicznych (Dział Badawczy, standard „clean-room” non-GMP), zwierzętarni badawczej (Dział Badań In vivo, standard „clean-room” non-GMP) oraz obszaru biurowego. Zamierzenie budowlane nie przewiduje rozbudowy obiektu poza obecny obrys, zasadniczych zmian elewacji oraz modyfikacji rozmieszczenia okien i drzwi w ścianach zewnętrznych lub większych zmian w planie zagospodarowania terenu. Na poziomie parteru i piętra ulegnie zmianie położenie części ścian działowych bez zmian w konstrukcji budynku (ściany nośne zewnętrzne i poprzeczne oraz słupy żelbetowe), tworząc nowy układ pomieszczeń przeznaczonych na laboratoria i część produkcyjną pilotażową (Pilot Plant) oraz w części na pomieszczenia biurowe i socjalne. Ulegną zmianie lub zostaną wybudowane od nowa instalacje wewnętrzne oraz zewnętrzne. Łączna powierzchnia użytkowa modernizowanego obiektu wynosi około 3 900 m2 z różnym stopniem ingerencji w poszczególne części budynku. Inwestor planuje wykorzystać w największym możliwym stopniu istniejącą infrastrukturę (HVAC, instalacje, zabudowa ścianek, itp.).

TERMINY WYKONANIA

Zamawiający przewiduje dla poszczególnych elementów zamówienia następujące główne terminy wykonania:

 1. Przekazanie gwarancji dobrego wykonania robót – do 21 dni od podpisania Umowy
 2. Przejęcie placu budowy i rozpoczęcie Robót budowlanych – do 30 dni od podpisania Umowy;
 3. Dostawa i montaż mechaniczny w docelowych miejscach wszystkich central wentylacyjnych – do 210 dni od podpisania Umowy;
 4. Zakończenie montażu i rozruch wszystkich instalacji – do 330 dni od podpisania Umowy;
 5. Złożenie wniosku o wydanie Pozwolenia na Użytkowanie – do 390 dni od podpisania Umowy;
 6. Termin Zakończenia Robót – do 435 dni od podpisania Umowy;

Dodatkowe informacje znajdują się poniżej w sekcji: Dodatkowe informacje dotyczące udziału w postępowaniu.

Termin i sposób przygotowania ofert

 1. Termin składania ofert to 14.07.2023 r. jest widoczny w systemie. Termin może ulec zmianie, o czym wszyscy Dostawcy zostaną poinformowani poprzez e-mail z systemu SAP Ariba Sourcing.
  Szczegółowe niejawne informacje zostaną przekazane wyłącznie po podpisaniu przez Oferenta umowy o zachowaniu poufności (CDA), która została załączona do niniejszego zapytania ofertowego (Załącznik nr 5).
  Zamawiający oczekuje od Dostawców, przed złożeniem oferty, dokonania wizji lokalnej modernizowanego obiektu. Wizje lokalne można umawiać przez cały okres trwania postępowania. Osobą kontaktową jest Dariusz Pawelec, tel. 697 063 969, e-mail dariusz.pawelec@adamed.com.pl
 2. Termin składania pytań do zapytania ofertowego: do 2 tygodni przed datą terminu składania ofert. Odpowiedzi na zadane pytania będą udzielane w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu pytania.
  Późne zadanie pytań z punktu widzenia terminu zakończenia postępowania może spowodować brak czasu na udzielenie wymaganej odpowiedzi.
  W celu zapewnienia równego dostępu do informacji wszystkim Oferentom biorącym udział w postępowaniu, pytania i odpowiedzi (z ukryciem autora pytań) udostępnione zostaną z pośrednictwem systemy SAP Ariba Sourcing.
 3. Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
 5.  Oferta powinna zawierać informację zgodne ze wzorem (Załączniki nr 7):
  • nazwę i adres Dostawcy, numer zapytania ofertowego, cenę netto;
  • oświadczenie o braku powiązań
  • oświadczenie sankcyjne
  • minimum 2 pozytywne opinie lub referencje od klientów z ostatnich 5 lat, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
  • lista kluczowego personelu wraz ze wskazaniem doświadczenia zawodowego)
  • dokumenty wskazujące sytuację finansową oferenta
  • wypełnioną tabelę cenową poszczególnych elementów oferty (również w wersji edytowalnej) zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
   Oświadczenie Dostawcy, że złożenie oferty oznacza, że dostawca zapoznał się z całą dokumentacją przetargową, w tym wzorem Umowy, zapisami Złącznika nr 3 (projekt przebudowy) i akceptuje ją bez uwag.
 6. Ofertę wraz z wymaganymi Załącznikami należy złożyć w Platformie Zakupowej SAP Ariba Sourcing pod adresem https://supplier.ariba.com lub mailem na adres: karol.celinski@adamed.com. W celu złożenia oferty należy wypełnić i zapisać elektroniczny formularz.
  Dodatkowo Oferent może przygotować również ofertę w swoim formacie.
 7. Dostęp do Platformy Zakupowej Dostawca uzyskuje poprzez proces rejestracji i weryfikacji istnienia firmy. W tym celu należy uzupełnić podstawowe informacje takie jak: kraj, NIP, kod pocztowy, dane kontaktowe, itp.
 8. Ceny w ofercie mają być wyrażane w PLN.
 9. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 10. Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
  10.1. wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert,
  10.2. zmienić ofertę – powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”.

Kryteria wyboru i sposób oceny złożonych ofert

 1. Zamawiający ma prawo odrzucenia oferty złożonej przez Dostawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lub jeśli oferta jest niepełna lub niezgodna z niniejszym zapytaniem. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych lub warunkowych – oferty takie będą odrzucane.

 2. Wybór oferty nastąpi na podstawie ceny stanowiącej jedyne kryterium wyboru.

Wybór Wykonawcy i sposób ogłaszania

 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, zgodnie z kryterium cenowym.
 2. Informację o wynikach postępowania Zamawiający umieści na stronie https://www.adamed.com/,  a także wyśle wiadomość z Platformy SAP Ariba do każdego Oferenta, który złożył swoją ofertę.

Dodatkowe informacje dotyczące udziału w postępowaniu

 1. Zapytanie Ofertowe jest dostępne na Platformie Zakupowej Grupy Adamed na stronie: https://supplier.ariba.com oraz na stronie internetowej Adamed Pharma S.A.: https://www.adamed.com/.
 2. Login oraz hasło potrzebne do zalogowania się do Platformy Zakupowej zostaną przekazane Dostawcom przez Operatora drogą e-mailową.
 3. Wymagania techniczne. W celu bezproblemowej pracy z Platformą Zakupową https://supplier.ariba.com użytkownik powinien posiadać co najmniej następujące możliwości techniczne:
  1. komputer PC lub MAC z procesorem 1GHz lub szybszym i minimum 512 MB RAM,
  2. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1Mb/s,
  3. przeglądarka internetowa w najnowszej wersji. IE 9.0+ lub Mozilla Firefox 24+ lub Chrome 26+lub Safari 5+,
 4. Postępowanie zostanie powtórzone jedynie w wypadku niemożliwości jego przeprowadzenia z winy Operatora lub Zamawiającego. Problemy techniczne po stronie Dostawców nie będą miały wpływu na bieg postępowania.
 5. Przed przystąpieniem do postępowania zaleca się zapoznanie z instrukcją obsługi Platformy Zakupowej dołączonej do niniejszego postępowania – załącznik nr 6.
 6. Terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz konfiguracja każdego z etapów postępowania będzie przedstawiona w Platformie Zakupowej i może ulegać zmianie o czym wszyscy zainteresowani Wykonawcy będą niezwłocznie powiadamiani drogą e-mailową przez system.
 7. W Dokumentacji Projektowej (Załącznik nr 3) znajdują się przedmiary robót. Przekazane przedmiary należy traktować jako przekazane informacyjnie. Rozbieżności w zawartych tam informacjach w stosunku do Projektów Wykonawczych nie mogą stanowić podstawy do występowania przez Wykonawców z roszczeniami. Należy zweryfikować ewentualne rozbieżności w zakresach i ilościach prac zawartych w przedmiarach, biorąc jako podstawę Projekty Wykonawcze.
 8. Podczas postępowania wykonawca może skorzystać z pomocy technicznej pod numerem telefonu: +48 539 737 818 lub w aplikacji w zakładce Pomoc.

Postanowienia ogólne

 1. Zamawiający wymaga innych ważnych parametrów oferty:
  • Terminu ważności oferty: 90 dni
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 3. W przypadku unieważnienia postępowania o zamówienie wykonawcom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.
 4. Złożenie wniosku o rejestrację w postepowaniu lub oferty jest równoznaczne z przyjęciem bez zastrzeżeń wszystkich warunków postępowania.
 5. Odstąpienie przez Zamawiającego od zawarcia umowy w przypadku zawiadomienia wykonawcy o wyborze jego oferty nie może być podstawą roszczeń poniesionych kosztów udziału w postępowaniu.
 6. W toku dokonywania oceny złożonych wniosków Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich dokumentów.
 7. Jeżeli oferta nie zawiera wszystkich wymaganych elementów, Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach wezwać Wykonawcę do jego uzupełnienia.
 8. Zamawiający rezerwuje prawo do nagrywania dźwięku podczas spotkań technicznych z dostawcami. Przesłanie oferty będzie traktowane jako udzielenie zgody na nagrywanie spotkań.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków oferty ze wszystkimi Oferentami.
 10. Zamawiający w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotu postępowania zawrze umowę z wybranym Oferentem. Załącznik nr 6 prezentuje wstępny wzór umowy (który zostanie udostępniony po podpisaniu umowy poufności (CDA), która została dołączona do niniejszego Zapytania Ofertowego (Załącznik nr 5)), której docelowy kształt zostanie określony w drodze negocjacji między Stronami, po wyborze najkorzystniejszej oferty.
 11. Warunki zmiany umowy:
  Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku ziszczenia się konieczności zmiany wskazanego w ofercie/umówionego zakresu usługi wynikającej z:
  1. koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia,
  2. konieczności lub techniczno-ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych w planowanej inwestycji,
  3. konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych,
  4. ograniczeń finansowych po stronie Zamawiającego powodujących konieczność ograniczenia zakresu prac ujętych w ofercie,
  5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą będą dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Współpraca i komunikacja w trakcie przygotowania odpowiedzi

 1. Wszelkie pytania należy składać za pomocą Platformy Zakupowej Adamed SAP Ariba Sourcing zgodnie z dołączoną instrukcją.
 2. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami w poniedziałek-piątek w godzinach 08:00-16:00 jest: Karol Celiński  karol.celinski@adamed.com.

 

Załącznik nr 5 (pobierz)