ZAPYTANIE OFERTOWE RFP 022503 – SUKCESYWNE USŁUGI SEKWENCJONOWANIA I SYNTEZY OLIGONUKLEOTYDÓW

W związku z realizacją projektu „Development of novel mRNA/VLP-based vaccines against emerging zoonotic viraldiseases”, finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych (nr. 2021/ABM/05/00001-00) w ramach Konkursu: Rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA, działając na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2) umowy o dofinansowanie, Adamed Pharma S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie poniżej zdefiniowanego przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia:

SEKWENCJONOWANIE MATRYC DNA ORAZ SYNTEZA OLIGONUKLEOTYDÓW

Sponsorem badania (Zamawiającym) jest firma Adamed Pharma S.A. 

Na zamówienie, którego realizację przewiduje się wstępnie do 31.12.2024 r, składają się poniższe zadania:

 1. Sekwencjonowanie matryc DNA metodą Sangera – do 3 tyś próbek
  • Sekwencjonowanie matryc DNA w postaci plazmidów oraz fragmentów PCR techniką Sangerana urządzeniu umożliwiający analizę pojedynczych próbek, jak również wyskokoprzepustową analizę sekwencji DNA w formacie 96 dołkowej płytkiz wykorzystaniem komercyjnie dostępnych zestawów odczynników w warunkach optymalnych dla danej matrycy (także trudnych matryc) zgodnie z najlepszą wiedzą i zachowaniem wszelkiej staranności
  • Standardowy czas oczekiwania na wynik – do 3 dni roboczych
  • Wyniki sekwencjonowania w formie pliku tekstowego i fluorogramu w formacie .abi otwieranego przez program FinchTV i Chromas. Wyniki umieszczane przez Wykonawcę na jego stronie internetowej na indywidualnym koncie założonym dla Zamawiającego, zabezpieczonym hasłem a dostęp do nich niedostępny dla osób nieuprawnionych lub, w pliku zabezpieczonym hasłem, wysyłane drogą elektroniczną na wskazany przez zamawiającego adres e-mail Możliwość sekwencjonowania matryc z wykorzystaniem darmowych starterów udostępnianych przez Podmiot, bądź też ze starterów dostarczonych przez Zamawiającego
  • Wymagana długość odczytu – minimum 700 par zasad
  • W przypadku braku satysfakcjonującego odczytu sekwencjonowania przeprowadzonego w standardowych warunkach reakcji, i zgłoszeniu tego faktu drogą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres, Zamawiającyzastrzega sobieprawo do powtórzenie sekwencjonowania w zmienionych warunkach reakcji na koszt Wykonawcy w jak najkrótszym czasie jednak nie dłuższym niż 3 dni robocze
  • Koszty transportu próbek ponosi Wykonawca
 2. Synteza oligonukleotydów – do 300 szt
  • Synteza oligonukleotydów standardowych o długości między 10 a 80pz, w skali40 nmol oraz 200nmol odsalanych przez precypitację etanolem, o stopniu czystości wystarczającym do standardowych zastosowań (reakcja PCR i sekwencjonowanie)oraz w wyższej czystości (czyszczonych na HPLC) umożliwiających klonowanie
  • Dostawa oligonukleotydów standardowo w formie zliofilizowanej  lub zawieszonej w znanej objętości buforu z informacją w jakiej objętości należy zawiesić otrzymany preparat, aby uzyskać stężenie 100 µM.

Miejsce dostarczenia: Adamed Pharma S.A., Pieńków, Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów

Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Dostawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

​W celu spełnienia tego warunku Dostawca zobowiązany jest do przesłania wraz z ofertą podpisanego oświadczenia o braku powiązań (Załącznik nr 1) do niniejszego zapytania ofertowego).

 1. Ta oferta jest skierowana do podmiotów:  
  • posiadających kompetentną kadrę pracowniczą obsługującą aparaturę dosyntezy polioligonukletydów i sekwencjonowania DNA, posiadająca odpowiednie wyższe wykształcenie kierunkowe (biologiczne lub chemiczne i informatyczne).
  • posiadających minimum3-letnie doświadczenie w komercyjnym wykorzystaniu technik syntezy i analizy DNA, zdobyte w latach 2017-2021
  • posiadających stronę internetową, na której Zamawiający poprzez zalogowanie się do indywidualnego konta będzie miał możliwość składania zamówień na poszczególne oligonukleotydy o konkretnej sekwencji,
  • posiadających możliwość sekwencjonowania matryc z wykorzystaniem darmowych starterów udostępnianych przez Podmiot, bądź też ze starterów dostarczonych przez Zamawiającego
  • dysponujących odpowiednim sprzętem
  • mogących zapewnić, że standardowy czas oczekiwania na wynik to maksymalnie 3 dni robocze

Wszystkie wyżej wymienione wymaganiapowinny być potwierdzone w formie stosownych podpisanych oświadczeń, referencji lub CV kadry pracowniczej.

Możliwe jest składanie uzupełniających zamówień wybranemu Oferentowi wyłącznie, jeśli są one zgodne z głównym celem niniejszej umowy, o wartości nie przekraczającej 50% wartości niniejszego zamówienia. 

Termin i sposób przygotowania ofert:

 1. Każda korespondencja powinna zawierać w tytule wiadomości numer postępowania: RFP 022503 - Nazwa firmy

  Termin składania Ofert to 03-08-2022 godz. 23:59 CET.

  Pytania należy składać korzystając z arkusza Załącznik_3_RFP_022503_Pytania_NazwaFirmy. Odpowiedzi na zadane pytania będą udzielane do końca trwania postępowania.Późne zadanie pytań z punktu widzenia terminu zakończenia postępowania może spowodować brak czasu na udzielenie wymaganej odpowiedzi.W celu zapewnienia równego dostępu do informacji wszystkim Oferentom biorącym udział w postępowaniu, pytania i odpowiedzi (z ukryciem autora pytań) przesłane zostaną do wszystkich Oferentów

  Termin może ulec zmianie, o czym wszyscy Dostawcy zostaną poinformowani poprzez e-mail z Platformy Zakupowej SAP AribaNetwork.

 2. Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych  na poszczególne zadania ani zlecania części zamówienia innym podmiotom.
 4. Oferta powinna być sporządzona w pliku arkusza kalkulacyjnego, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego: Załącznik_2_RFP_022503_Oferta_NazwaFirmy.xlsx. Oferty  bez wypełnionego Załącznika nr 2 nie będą rozpatrywane
 5. Ofertę wraz z wymaganymi Załącznikami należy złożyć w Platformie Zakupowej Adamed SAP Ariba Network pod adresem https://supplier.ariba.com (zgodnie z załączoną instrukcją) lub mailem na adres: aleksandra.stojak(at)adamed.com. 
 6. Dodatkowo Oferent może przygotować również ofertę w swoim formacie.
 7. Dostęp do Platformy Zakupowej Dostawca uzyskuje poprzez proces rejestracji i weryfikacji istnienia firmy. W tym celu należy uzupełnić podstawowe informacje takie jak: kraj, NIP, kod pocztowy, dane kontaktowe, itp.
 8. Oferta Dostawcy winna być sporządzona w języku polskim lub angielskim, w sposób czytelny, elektronicznie.
 9. Oferta powinna zawierać minimum następujące informacje: nazwę, adres i NIP Dostawcy, numer zapytania ofertowego, cenę (PLN/EUR/USD), termin realizacji, termin płatności.
 10. Jeśli ceny w ofercie będą wyrażone w EUR to zostaną one przeliczane przy zastosowaniu kursu 4,4536 PLN/EUR, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 03 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
  Jeśli ceny w ofercie będą wyrażone w inne walucie niż PLN lub EUR to zostaną one przeliczane przy zastosowaniu średniego kursu NBP z dniu publikacji przetargu.
 11. Zamawiający dołącza do zapytania listę kontrolną (Załącznik nr 4), która pozwoli potwierdzić czy wszystkie wymagane dokumenty zostały dostarczone. 
 12. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 13. Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
  13.1. wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert,
  13.2. zmienić ofertę – powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”.

Kryteria wyboru i sposób oceny złożonych ofert:

 1. Zamawiający ma prawo odrzucenia oferty złożonej przez Dostawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lub jeśli oferta jest niezgodna zniniejszym zapytaniem.
 2. Kryteria wyboru ofert:
  1. Cena netto (PLN/EUR/USD), waga kryterium - 100% całościowej oceny.
 3. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o w/w kryterium i ustaloną punktację:

   

  Kryterium Waga [%] Sposób oceny zgodnie z wzorem
  Cena netto 100% cena netto oferty najniższej / cena netto oferty badanej x 100 x waga% = ilość punktów
 4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.
 5. Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. W przypadku uzyskania równej punktacji dla co najmniej dwóch ofert Zamawiający spośród ofert z równą najwyższą końcową ilością punktów dokona wyboru oferty bardziej korzystnej, gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko. W tym celu Zamawiający ma prawo wezwać Oferentów, których oferty uzyskały najwyższą końcową ilość punktów o uzupełnienie oferty poprzez podanie wskazanych przez Zamawiającego informacji dotyczących oddziaływania przedmiotu oferty na środowisko. Termin na uzupełnienie oferty zostanie określony przez Zamawiającego, jednak nie może być on krótszy niż 3 dni robocze od otrzymania wezwania.

Wybór Wykonawcy i sposób ogłaszania:

 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 2. Informację o wynikach postępowania Zamawiający umieści na stronie https://www.adamed.com/, a także wyśle do każdego Oferenta, który złożył swoją ofertę.

Postanowienia ogólne

 1. Zamawiający wymaga, aby oferta była ważna minimum 90 dni.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  
 3. W przypadku unieważnienia postępowania o zamówienie wykonawcom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.  
 4. Złożenie wniosku o rejestrację w postepowaniu lub oferty jest równoznaczne z przyjęciem bez zastrzeżeń wszystkich warunków postępowania.  
 5. Odstąpienie przez Zamawiającego od zawarcia umowy w przypadku zawiadomienia wykonawcy o wyborze jego oferty nie może być podstawą roszczeń poniesionych kosztów udziału w postępowaniu.  
 6. W toku dokonywania oceny złożonych wniosków Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich dokumentów.
 7. Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich wymaganych elementów, Zamawiający może  w uzasadnionych przypadkach wezwać Wykonawcę do jego uzupełnienia. 
 8. Zamawiający rezerwuje prawo do nagrywania dźwięku podczas spotkań technicznych z dostawcami. Przesłanie oferty będzie traktowane jako udzielenie zgody na nagrywanie spotkań. 
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ofert ze wszystkimi Oferentami. Negocjacje mogą mieć kilka kolejnych rund z możliwością zaproszenia oferenta do złożenia zaktualizowanej oferty po każdej rundzie negocjacji. 
 10. Warunki zmiany umowy:
  Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku ziszczenia się konieczności zmiany wskazanego w ofercie umówionego zakresu robót wynikającej z:
  10.1. koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia,
  10.2. konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych,
  10.3. ograniczeń finansowych po stronie Zamawiającego, w tym wynikających z nieprzewidywalnych zmian rynkowych, powodujących konieczność ograniczenia zakresu prac ujętych w ofercie, 
  10.4 koniecznych lub uzasadnionych zmian terminu i warunków realizacji usługi - przedmiotu zamówienia powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia.
  Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą będą dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Współpraca i komunikacja w trakcie przygotowania odpowiedzi

 1. Wszelkie pytania należy składać za pomocą Platformy Zakupowej Adamed SAP Ariba Network zakładka Wiadomości przedmiotowego postepowania lub mailem: aleksandra.stojak(at)adamed.com, korzystając z formularza Pytania (Załącznik 3).
 2. Wszelkie odpowiedzi będą udzielane Wykonawcom za pomocą Platformy Zakupowej SAP Ariba Network zakładka Wiadomości przedmiotowego postępowania.  
 3. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami w poniedziałek-piątek w godzinach 08:00-16:00 jest: Aleksandra Stojak [aleksandra.stojak(at)adamed.com].

Załącznik nr 1(pobierz)

Załącznik nr 2 (pobierz)

Załącznik nr 3 (pobierz)

Załącznik nr 4 (pobierz)

Ariba - Instrukcja dostawcy - Tworzenie Oferty na portalu Ariba Network (pobierz)