Zapytanie ofertowe RFP-022234 DPI LAB ELASTYCZNE IZOLATORY

W związku z realizacją projektu „Rozwój infrastruktury Adamed Pharma dedykowanej zwiększeniu zdolności Spółki do realizacji projektów w obszarze produktów inhalacyjnych” (dalej: Projekt), Adamed Pharma S.A. (dalej: Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie poniżej zdefiniowanych przedmiotów zamówienia.

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 3 elastycznych izolatorów, która będzie zrealizowana w okresie realizacji Projektu - do dnia 31 grudzień 2023 r., na warunkach określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym oraz w Załączniku nr 3.
 2. Miejsce dostawy: Adamed Pharma S.A., Pabianice, Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice, Polska.
 3. Sponsorem (Zamawiającym) jest firma Adamed Pharma S.A.

Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Dostawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
   ​W celu spełnienia tego warunku Dostawca zobowiązany jest do przesłania wraz z ofertą podpisanego Oświadczenia o braku powiązań (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego). 
 2. Oferta skierowana jest do podmiotów posiadających minimum 3 letnie doświadczenie w realizacji co najmniej 3 dostaw elastycznych izolatorów przeznaczonych do prowadzenia prac laboratoryjnych produktów leczniczych zdobyte w latach 2017-2021.
  Doświadczenie należy wykazać poprzez przedłożenie wraz z ofertą: podpisanego oświadczenia Dostawcy o posiadaniu takiego doświadczenia wraz ze wskazaniem co najmniej 3 dostaw elastycznych izolatorówprzeznaczonych do prowadzenia prac laboratoryjnych produktów leczniczych (w tym nazw klientów na rzecz których dokonał takich dostaw).

Sposób składania ofert

 1. Termin składania Ofert upływa 07.07.2022 r. o godz. 23.59. Termin może ulec zmianie, o czym wszyscy Dostawcy zostaną poinformowani drogą mailową.
 2. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Termin składania pytań do zapytania: Odpowiedzi będą udzielane do końca procedury.
  Spóźnione składanie pytań z punktu widzenia terminu zakończenia postępowania może skutkować brakiem czasu na udzielenie wymaganej odpowiedzi.
  W celu zapewnienia równego dostępu do informacji wszystkim Oferentom biorącym udział w postępowaniu, pytania i odpowiedzi (z ukryciem autora pytań) przesłane zostaną do wszystkich Oferentów.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 5. Część merytoryczna oferty powinna zawierać kwestie techniczne, w tym szczegółowy opis poszczególnych elementów będących przedmiotem oferty, warunki gwarancji, usługi serwisowe oraz specyfikację techniczną urządzenia.
 6. Wymagania techniczne Zamawiającego zostały przedstawione w Załącznik_3_RFP_022234_DPI_LAB_ELASTYCZNY_IZOLATOR_URS_PL_EN do niniejszego Zapytania Ofertowego. Dostawca powinien oznaczyć stan spełnienia danego wymagania (TAK lub NIE) w przeznaczonej do tego kolumnie oraz może dodać komentarz.
 7. Do dalszej oceny będą brane pod uwagę wyłącznie oferty, które spełniają wszystkie wagi wymagań oznaczone w Załączniku nr 3 opisem: „Krytyczne/Critical”. Oferty bez wypełnionego Załącznik_3_RFP_022234_DPI_LAB_ELASTYCZNY_IZOLATOR_URS_PL_EN nie będą rozpatrywane.
 8. Część komercyjna oferty powinna zawierać minimum następujące informacje: nazwę i adres Dostawcy, numer zapytania ofertowego, ilość produktów, cenę (PLN lub EUR), termin realizacji (czas potrzebny na dostawę podany w dniach) liczony od momentu złożenia zamówienia do dnia dostawy, podany w postaci liczby całkowitej) termin płatności.
 9. Powinna również zostać sporządzona w pliku arkusza kalkulacyjnego, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego: Załącznik_2_RFP_022234_DPI_LAB_ELASTYCZNY_IZOLATOR. Oferty bez wypełnionego Załącznika nr 2 nie będą rozpatrywane. Dodatkowo Dostawca może przygotować ofertę w swoim formacie.
 10. Ofertę wraz z wymaganymi Załącznikami należy złożyć w Platformie Zakupowej Adamed SAP Aria Sourcing pod adresem https://service.ariba.com/Sourcing.aw lub poprzez Bazę konkurencyjności Funduszy Europejskich lub mailem: blazej.bialorucki(at)adamed.com.
 11. Dostęp do Platformy Zakupowej Dostawca uzyskuje poprzez proces rejestracji i weryfikacji istnienia firmy. W tym celu należy uzupełnić podstawowe informacje takie jak: kraj, NIP, kod pocztowy, dane kontaktowe, itp.
 12. Oferta Dostawcy winna być sporządzona w języku polskim lub angielskim, w sposób czytelny, elektronicznie.
 13. Jeśli ceny w ofercie będą wyrażone w EUR to zostaną one przeliczane przy zastosowaniu kursu  4,4536 PLN/EUR, zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.
  W przypadku pozostałych walut przyjęty zostanie średni kurs NBP z dnia ogłoszenia zapytania ofertowego.
 14. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 15. Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
  1. wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert,
  2. zmienić ofertę – powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”.

Kryteria wyboru i metody oceny złożonych ofert:

 1. Zamawiający ma prawo odrzucenia oferty złożonej przez Dostawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lub jeśli oferta jest niezgodna z niniejszym zapytaniem lub oferta jest niekompletna.
 2. Kryteria wyboru:
  1. Cena netto (PLN/EUR), waga kryterium - 60% całościowej oceny.
  2. Termin realizacji dostawy (deklarowany czas potrzebny na dostawę, wyrażony w dniach; termin dostawy jest liczony od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego do dnia dostawy - 30% całościowej oceny
  3. Termin płatności - 10% całościowej oceny (liczony od podpisania protokołu odbioru).
 3. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o w/w kryterium i ustaloną punktację:

  Kryterium Waga [%] Metoda oceny zgodnie ze wzorem
  Cena 60% cena netto oferty najniższej/cena netto oferty badanej x 100 x waga% = ilość punktów
  Termin realizacji 30% najkrótszy czas/czas oferty badanej x 100 x waga% = ilość punktów
  Termin płatności 10% termin z oferty badanej/najdłuższy termin x 100 x waga% = ilość punktów
 4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową liczbę punktów.
 5. Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. W przypadku uzyskania równej punktacji dla co najmniej dwóch ofert Zamawiający spośród ofert z równą najwyższą końcową ilością punktów dokona wyboru oferty bardziej korzystnej, gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko. W tym celu Zamawiający ma prawo wezwać Oferentów, których oferty uzyskały najwyższą końcową ilość punktów o uzupełnienie oferty poprzez podanie wskazanych przez Zamawiającego informacji dotyczących oddziaływania przedmiotu oferty na środowisko. Termin na uzupełnienie oferty zostanie określony przez Zamawiającego, jednak nie może być on krótszy niż 3 dni robocze od otrzymania wezwania.

Wybór wykonawcy i sposób ogłaszania:

 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 2. Zamawiający poinformuje o wynikach niniejszego zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego, w Bazie konkurencyjności Funduszy Europejskich  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  i prześle do każdego Dostawcy, który złożył swoją ofertę.

Dodatkowe informacje o udziale w postępowaniu:

 1. Zapytanie Ofertowe jest dostępne w na stronie internetowej zamawiającego oraz w Bazie Funduszy Europejskich https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz Platformie Zakupowej Adamed SAP Ariba Sourcing pod adresem https://service.ariba.com/Sourcing.aw.
 2. Zamawiający w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotu postępowania zawrze umowę z wybranym Wykonawcą. Celem postępowania jest ustalenie warunków dotyczących zamówienia, jakie może być realizowane przez Dostawcę w okresie obowiązywania umowy, w szczególności ceny, czasu dostawy oraz specyfiki zamawianych urządzeń. Na podstawie umowy Zamawiający nie zobowiązuje się do zakupu określonego urządzenia od wybranego Dostawcy. Zamawiający dokona zakupu urządzenia od wybranego Dostawcy jedynie w sytuacji, gdy w okresie obowiązywania umowy powstanie u Zamawiającego potrzeba jego nabycia.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia do umowy z Wykonawcą warunku zawieszającego skuteczność umowy do dnia następującego po dniu złożenia przez Zamawiającego wniosku o dofinansowanie zakupu urządzeń objętych niniejszym postępowaniem.
 4. Oferowane w ramach postępowania urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nie przeterminowane oraz oryginalnymi produktami producenta.
 5. W sytuacji, gdyby w specyfikacji użyta została nazwa konkretnych urządzeń (marki) Zamawiający w odniesieniu do tych pozycji dopuszcza składanie ofert zawierających urządzenie (markę) równoważną. Przez urządzenie (markę) „równoważną” należy rozumieć urządzenia o właściwościach nie gorszych niż wskazane w Zapytaniu Ofertowym. Dostawca w celu potwierdzenia jakości urządzeń (marek) równoważnych załączy do oferty stosowne dokumenty (specyfikację jakościową, świadectwo kontroli jakości, certyfikat analizy lub inne równoważne dokumenty), z których w sposób niebudzący wątpliwości wynika, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych. Wszelkie ryzyko związane z udowodnieniem „równoważności” spoczywa na Dostawcy. Dostawca jest zobowiązany wykazać, iż oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 6. Dostawa przedmiotu zamówienia realizowane będą na koszt Dostawcy do siedziby Zamawiającego, w imieniu, którego zamówienie składać będzie wyznaczona przez Zamawiającego osoba. Potwierdzeniem wykonania zamówienia będą podpisane bez uwag przez obie strony protokoły odbioru.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu u Dostawcy przed zawarciem umowy lub w trakcie jej obowiązywania.
 8. Dostawca ponosi wszystkie ewentualne koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Postanowienia ogólne

 1. Zamawiający wymaga innych ważnych parametrów oferty:
  1. Terminu ważności oferty: minimum 45 dni od daty złożenia Oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.
 2. W przypadku unieważnienia postępowania o zamówienie wykonawcom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.
 3. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem bez zastrzeżeń wszystkich warunków postępowania.
 4. Odstąpienie przez Zamawiającego od zawarcia umowy w przypadku zawiadomienia wykonawcy o wyborze jego oferty nie może być podstawą roszczeń poniesionych kosztów udziału w postępowaniu.
 5. W toku dokonywania oceny złożonych wniosków Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich dokumentów.
 6. Jeżeli oferta nie zawiera wszystkich wymaganych elementów, Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach wezwać Wykonawcę do jego uzupełnienia.
 7. Zamawiający rezerwuje prawo do nagrywania dźwięku podczas spotkań technicznych z dostawcami. Przesłanie oferty będzie traktowane jako udzielenie zgody na nagrywanie spotkań.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z ze wszystkimi Oferentami.
 9. Zmiana warunków zamówienia:
  Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku ziszczenia się konieczności zmiany wskazanego w ofercie/umówionego zakresu dostawy, wynikającej z:
  1. Koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia,
  2. Konieczności lub techniczno-ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych,
  3. Konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych,
  4. Ograniczeń finansowych po stronie Zamawiającego powodujących konieczność ograniczenia zakresu dostawy ujętej w ofercie,
  5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą będą dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Współpraca i komunikacja w trakcie przygotowywania odpowiedzi

 1. Każda korespondencja powinna zawierać w tytule wiadomości numer postępowania RFP_022234_DPI_LAB_ELASTYCZNY_IZOLATOR_PL Nazwa Firmy
 2. Wszelkie pytania należy składać za pomocą Platformy Zakupowej Adamed SAP AribaSourcing zgodnie z dołączoną instrukcją lub poprzez Bazę Konkurencyjności Funduszy Europejskich.
 3. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami w sprawach technicznych w dniach poniedziałek-piątek w godzinach 08:00-16:00 jest: Błażej Białorucki [Blazej.Bialorucki[at]adamed.com]

 

Załącznik 1 (pobierz)

Załącznik 2 (pobierz)

Załącznik 3 (pobierz)