Zapytanie ofertowe RFP-021929 – USŁUGA WYKONANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO DLA INFRASTRUKTURY BIOTECHNOLOGICZNEJ W KAJETANACH Aktualizacja nr 1 - wydłużony termin składania ofert oraz zmiana treści zapytania

W związku z realizacją projektu „Development of novel mRNA/VLP-based vaccines against emerging zoonotic viraldiseases”, finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych (nr. 2021/ABM/05/00001-00) w ramach Konkursu: Rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA, działając na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2) umowy o dofinansowanie, Adamed Pharma S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie poniżej zdefiniowanego przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zapytania:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z Załącznikiem nr 3.
  Miejsce dostarczenia dokumentacji projektowej: Adamed Pharma S.A. ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów/k. W-wy

Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Dostawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. W celu spełnienia tego warunku Dostawca zobowiązany jest do przesłania wraz z ofertą podpisanego Oświadczenia o braku powiązań (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego). 
  Oferta skierowana jest do podmiotów posiadających odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zamówień, potwierdzone przynajmniej 3 pozytywnymi opiniami lub referencjami od klientów z ostatnich 5lat, które należy dołączyć do oferty oraz zespół projektowy umożliwiający realizację Usługi. Do oferty należy dołączyć wykaz kluczowych projektantów wszystkich branż, którzy będą uczestniczyć w pracach projektowych wraz ze wskazaniem ich doświadczenia zawodowego, szczególnie uwzględniając projekty laboratoriów, zakładów farmaceutycznych, szpitali (Lista kluczowego personelu wraz ze wskazaniem doświadczenia zawodowego).

Przedmiot zamówienia

Wykonanie kompleksowej usługi projektowej związanej z planowaną inwestycją w ramach której przewiduję się remont i modernizację istniejącego budynku laboratoryjno-produkcyjnego – szczegóły w zał. 3, który zostanie udostępniony po podpisaniu umowy poufności (CDA), która została dołączona do niniejszego Zapytania Ofertowego (Załącznik nr 5).

Planowana inwestycja przewiduje remont i modernizację istniejącego budynku laboratoryjno-produkcyjnego poprzez przebudowę wnętrza obiektu pod potrzeby produkcji pilotażowej farmaceutycznej (Pilot Plant, standard „clean-room” GMP), laboratoriów badawczych biotechnologicznych (Dział Badawczy, standard „clean-room” non-GMP), zwierzętarni badawczej (Dział Badań In vivo, standard „clean-room” non-GMP) oraz obszaru biurowego. Zamierzenie budowlane nie przewiduje rozbudowy obiektu poza obecny obrys, zasadniczych zmian elewacji oraz modyfikacji rozmieszczenia okien i drzwi w ścianach zewnętrznych. Na poziomie parteru i piętra ulegnie zmianie położenie części ścian działowych bez zmian w konstrukcji budynku (ściany nośne zewnętrzne i poprzeczne oraz słupy żelbetowe), tworząc nowy układ pomieszczeń przeznaczonych na laboratoria i część produkcyjną pilotażową (Pilot Plant) oraz w części na pomieszczenia biurowe i socjalne. Ulegną zmianie lub zostaną wybudowane od nowa instalacje wewnętrzne. Łączna powierzchnia użytkowa modernizowanego obiektu wynosi około 3 500 m2 z różnym stopniem ingerencji w poszczególne części budynku. Inwestor planuje wykorzystać w największym możliwym stopniu istniejącą infrastrukturę (HVAC, instalacje, zabudowa ścianek, itp.).

W ramach realizacji zamówienia Dostawca musi przewidzieć wykonanie:

 1. Weryfikacji archiwalnej dokumentacji technicznej w zakresie jej przydatności do realizacji zamówienia – Załącznik_3 RFP_021929_Dokumnetacja techniczna
  Zamawiający dysponuje powykonawczą dokumentacją papierową budynku, która zostanie udostępniona po wyborze wykonawcy na etapie wykonywania umowy.
 2. Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji i ekspertyz niezbędnych do określenia zakresu zamówienia
 3. Uzyskanie w imieniu Inwestora wszelkich pozwoleń, zgód, decyzji niezbędnych do wystąpienia o Pozwolenie na Budowę
 4. Wykonanie koncepcji technologiczno-użytkowej  (weryfikacja przekazanych materiałów)
 5. Wykonanie specyfikacji materiałowych dla wszystkich branż
 6. Wykonanie Projektu budowlanego
 7. Wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego
 8. Wykonanie Projektów Wykonawczych
 9. Kosztorys inwestorski dla prac wykonawczych inwestycji
 10. Uzyskanie Pozwolenia na Budowę w imieniu Inwestora
 11. Świadczenie usługi nadzoru autorskiego
 12. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie

Terminy wykonania

Zamawiający przewiduje dla poszczególnych elementów zamówienia następujące terminy wykonania:

 1. Etap Prac nr 1 – kompleksowa inwentaryzacja obiektu wraz z weryfikacją dokumentacji archiwalnej i niezbędnymi ekspertyzami – nie dłużej niż 6 tygodni od podpisania umowy
 2. Etap Prac nr 2 - koncepcja technologiczno-użytkowa przebudowy budynku – nie dłużej niż 13 tygodni od podpisania umowy
 3. Etap Prac nr 3 – Wykonanie kompletnego projektu budowlanego i złożenie do odpowiedniego urzędu – nie dłużej niż 20 tygodni od podpisania umowy
 4. Etap Prac nr 4 - opracowanie listy urządzeń technicznych – nie dłużej niż 22 tygodnie od podpisania umowy
 5. Etap Prac nr 5 - Wykonanie kompletu projektów wykonawczych i przedmiarów inwestorskich – nie dłużej niż 28 tygodni od podpisania umowy

Przewidywany maksymalny termin wykonania usługi 15.01.2023 r.

Dodatkowe informacje znajdują się poniżej w sekcji: Dodatkowe informacje dotyczące udziału w postępowaniu.

Termin i sposób przygotowania ofert

 1. Termin składania ofert to 30.06.2022 r. jest widoczny w systemie. Termin może ulec zmianie, o czym wszyscy Dostawcy zostaną poinformowani poprzez e-mail z systemu SAP AribaSourcing. Szczegółowe niejawne informacje zostaną przekazane wyłącznie po podpisaniu przez Oferenta umowy o zachowaniu poufności (CDA), która została załączona do niniejszego zapytania ofertowego (Załącznik nr 5).
  Zamawiający oczekuje od Dostawców, przed złożeniem oferty, dokonania wizji lokalnej modernizowanego obiektu. Wizje lokalne można umawiać przez cały okres trwania postępowania. Osobą kontaktową jest Dariusz Pawelec, tel. 697 063 969, e-mail dariusz.pawelec@adamed.com.pl.
 2. Termin składania pytań do zapytania ofertowego: Odpowiedzi na zadane pytania będą udzielane do końca trwania postępowania.
  Późne zadanie pytań z punktu widzenia terminu zakończenia postępowania może spowodować brak czasu na udzielenie wymaganej odpowiedzi.
  W celu zapewnienia równego dostępu do informacji wszystkim Oferentom biorącym udział w postępowaniu, pytania i odpowiedzi (z ukryciem autora pytań) udostępnione zostaną z pośrednictwem systemy SAP AribaSourcing.
 3. Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 5. Oferta powinna zawierać minimum następujące informacje: nazwę i adres Dostawcy, numer zapytania ofertowego, cenę, termin realizacji od momentu podpisania umowy, termin płatności.
 6. Oferta powinna być odpowiedzią na wymagania merytoryczne Zamawiającego, które zostały określone w Załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego. Oferta powinna zawierać wycenę (netto) poszczególnych elementów oferty oraz wszystkie warunki komercyjne. Powinna również zostać sporządzona w pliku arkusza kalkulacyjnego, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego: Załącznik_2-RFP_021929_OfertaNazwaFirmy. Oferty bez wypełnionego Załącznika nr 2  nie będą rozpatrywane.
  Złożenie oferty oznacza, że dostawca zapoznał się z całą dokumentacją przetargową, w tym z zapisami Załącznika nr 3, i akceptuje ją bez uwag.
 7. Ofertę wraz z wymaganymi Załącznikami należy złożyć w Platformie Zakupowej SAP AribaSourcing pod adresem https://supplier.ariba.com lub mailem na adres: karol.celinski@adamed.com.
  W celu złożenia oferty należy wypełnić i zapisać elektroniczny formularz.
  Dodatkowo Oferent może przygotować również ofertę w swoim formacie.
 8. Dostęp do Platformy Zakupowej Dostawca uzyskuje poprzez proces rejestracji i weryfikacji istnienia firmy. W tym celu należy uzupełnić podstawowe informacje takie jak: kraj, NIP, kod pocztowy, dane kontaktowe, itp.
 9. Jeśli ceny w ofercie będą wyrażone w EUR to zostaną one przeliczane przy zastosowaniu kursu 4,4536  PLN/EUR, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
 10. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 11. Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
  1. wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert,
  2. zmienić ofertę – powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”.

Kryteria wyboru i metody oceny złożonych ofert:

 1. Zamawiający ma prawo odrzucenia oferty złożonej przez Dostawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lub jeśli oferta jest niepełna lub niezgodna z niniejszym zapytaniem
 2. Kryteria wyboru:
  1. Cena netto (PLN/EUR), waga kryterium - 60% całościowej oceny.
  2. Termin realizacji dostawy (deklarowany czas potrzebny na realizację, wyrażony w dniach) - 30% całościowej oceny.Dostawca powinien określić w tabeli w Załączniku nr 2 planowany czas dla każdego etapu prac z wyłączeniem etapu 6. Przez realizację rozumie się wykonanie kompletnego projektu.
  3. Okres gwarancji (deklarowany okres gwarancji wyrażony w miesiącach) - 10% całościowej oceny.
 3. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o w/w kryterium i ustaloną punktację:

  Kryteria Waga [%] Metoda oceny zgodnie ze wzorem
  Cena 60% cena netto oferty najniższej/cena netto oferty badanej x 100 x waga% = ilość punktów
  Termin realizacji 30% najkrótszy czas/czas oferty badanej x 100 x waga% = ilość punktów
  Okres gwarancji 10% termin z oferty badanej/najdłuższy termin x 100 x waga% = ilość punktów
 4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową liczbę punktów.
 5. Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. W przypadku uzyskania równej punktacji dla co najmniej dwóch ofert Zamawiający spośród ofert z równą najwyższą końcową ilością punktów dokona wyboru oferty bardziej korzystnej, gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko. W tym celu Zamawiający ma prawo wezwać Oferentów, których oferty uzyskały najwyższą końcową ilość punktów o uzupełnienie oferty poprzez podanie wskazanych przez Zamawiającego informacji dotyczących oddziaływania przedmiotu oferty na środowisko. Termin na uzupełnienie oferty zostanie określony przez Zamawiającego, jednak nie może być on krótszy niż 3 dni robocze od otrzymania wezwania.

Wybór wykonawcy i sposób ogłaszania:

 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 2. Informację o wynikach postępowania Zamawiający umieści na stronie https://www.adamed.com/, a także wyśle wiadomość z Platformy SAP Aribado każdego Oferenta, który złożył swoją ofertę.

Dodatkowe informacje o udziale w przetargu:

 1. Zapytanie Ofertowe jest dostępne na Platformie Zakupowej Grupy Adamed na stronie: https://supplier.ariba.com oraz na stronie internetowej Adamed Pharma S.A.: https://www.adamed.com/.
 2. Login oraz hasło potrzebne do zalogowania się do Platformy Zakupowej zostaną przekazane Dostawcom przez Operatora drogą e-mailową.
 3. Wymagania techniczne. W celu bezproblemowej pracy z Platformą Zakupową https://supplier.ariba.com użytkownik powinien posiadać co najmniej następujące możliwości techniczne:
  1. komputer PC lub MAC z procesorem 1GHz lub szybszym i minimum 512 MB RAM,
  2. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1Mb/s,
  3. przeglądarka internetowa w najnowszej wersji. IE 9.0+ lub Mozilla Firefox 24+ lub Chrome 26+lub Safari 5+,
 4. Postępowanie zostanie powtórzone jedynie w wypadku niemożliwości jego przeprowadzenia z winy Operatora lub Zamawiającego. Problemy techniczne po stronie Dostawców nie będą miały wpływu na bieg postępowania.
 5. Przed przystąpieniem do postępowania zaleca się zapoznanie z instrukcją obsługi Platformy Zakupowej dołączonej do niniejszego postępowania – Załącznik nr 6.
 6. Terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz konfiguracja każdego z etapów postępowania będzie przedstawiona w Platformie Zakupowej i może ulegać zmianie o czym wszyscy zainteresowani Wykonawcy będą niezwłocznie powiadamiani drogą e-mailową przez system.
 7. Podczas postępowania wykonawca może skorzystać z pomocy technicznej pod numerem telefonu: +48 539 737 818 lub w aplikacji w zakładce Pomoc.

Postanowienia ogólne

 1. Zamawiający wymaga innych ważnych parametrów oferty:
  1. Terminu ważności oferty: minimum do 31.12.2022 r.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 3. W przypadku unieważnienia postępowania o zamówienie wykonawcom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.
 4. Złożenie wniosku o rejestrację w postępowaniu lub oferty jest równoznaczne z przyjęciem bez zastrzeżeń wszystkich warunków postępowania.
 5. Odstąpienie przez Zamawiającego od zawarcia umowy w przypadku zawiadomienia wykonawcy o wyborze jego oferty nie może być podstawą roszczeń poniesionych kosztów udziału w postępowaniu.
 6. W toku dokonywania oceny złożonych wniosków Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich dokumentów.
 7. Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich wymaganych elementów, Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach wezwać Wykonawcę do jego uzupełnienia.
 8. Zamawiający rezerwuje prawo do nagrywania dźwięku podczas spotkań technicznych z dostawcami. Przesłanie oferty będzie traktowane jako udzielenie zgody na nagrywanie spotkań.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków ofertyze wszystkimi Oferentami.
 10. Zamawiający w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotu postępowania zawrze umowę z wybranym Oferentem. Załącznik nr 4 prezentuje wstępny wzór umowy (który zostanie udostępniony po podpisaniu umowy poufności (CDA), która została dołączona do niniejszego Zapytania Ofertowego (Załącznik nr 5)), której docelowy kształt zostanie określony w drodze negocjacji między Stronami, po wyborze najkorzystniejszej oferty.
 11. Warunki zmiany umowy:
  Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku ziszczenia się konieczności zmiany wskazanego w ofercie/umówionego zakresu usługi wynikającej z:
  1. Koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia,
  2. Konieczności lub techniczno-ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych,
  3. Konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych,
  4. Ograniczeń finansowych po stronie Zamawiającego powodujących konieczność ograniczenia zakresu prac ujętych w ofercie,
  5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą będą dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Współpraca i komunikacja w trakcie przygotowywania odpowiedzi

 1. Wszelkie pytania należy składać za pomocą Platformy Zakupowej Adamed SAP Ariba Sourcing zgodnie z dołączoną instrukcją.
 2. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami w poniedziałek-piątek w godzinach 08:00-16:00 jest: Karol Celiński karol.celinski@adamed.com

 

Załącznik 1 (pobierz)

Załącznik 2 (pobierz)

Załącznik 5 (pobierz)

Załącznik 6 - Instrukcja dostawcy. Tworzenie oferty na Portalu SAP Ariba Network (pobierz)