Informacja o wynikach postępowania:
Zapytanie ofertowe RFP 023685 – Wykonanie prac budowlanych w Kajetanach w ramach projektu „Development of novel mRNA/VLP-based vaccines against emerging zoonotic viral diseases”

W związku z realizacją projektu „Development of novel mRNA/VLP-based vaccines against emerging zoonotic viral diseases”, finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych (nr. 2021/ABM/05/00001-00) w ramach Konkursu: Rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA, działając na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2) umowy o dofinansowanie, Adamed Pharma S.A. informuje, że przeprowadzone postępowanie zostało unieważnione (wskazana w najkorzystniejszej ofercie cena znacznie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia).