Wydarzenia

Grupa Adamed Partnerem IX Forum Rynku Zdrowia

24 października 2013

W panelu moderowanym przez red. Luizę Jakubiak uczestniczyli także: Jacek Guliński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Teresa Brodniewicz, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce, Paweł Pietkiewicz, Szef Formulacji, Grupa Polpharma oraz Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, Partner DLA Piper, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Prawa Cywilnego UW.

Motywem przewodnim spotkania były kwestie stymulowania rozwoju innowacyjnych projektów w medycynie i farmacji oraz współpracy nauki z biznesem w kontekście możliwości i ograniczeń przy wdrażaniu i komercjalizacji nowatorskich rozwiązań. Podczas dyskusji dotyczącej patentowania wynalazków Krzysztof Kurowski zwrócił uwagę na fakt, że Polska – na tle innych krajów europejskich – nie wypada zbyt korzystnie, jeśli chodzi o zgłoszenia do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO). W 2009 r. polscy naukowcy byli autorami 284 zgłoszeń patentowych podczas, gdy lider – Niemcy – ponad 23 tys. – Wynika to między innymi z konieczności ponoszenia dużych nakładów na utrzymanie patentów i podjęcia decyzji strategicznych, na które kraje patentować wynalazekskomentował Krzysztof Kurowski.

Paneliści dyskutowali też szeroko na temat barier ograniczających wydatki przedsiębiorstw w obszarze R&D. Zdaniem przedsiębiorców główne bariery dla rozwoju innowacji w Polsce związane są z niskim poziomem kultury innowacyjności, który przejawia się m.in. w nadregulacji i nadmiernym fiskalizmie, braku stabilności prawnej, niejasnym systemie zachęt, czy też braku wystarczających doświadczeń i umiejętności współpracy nauki z biznesem.

Krzysztof Kurowski podkreślił potrzebę stworzenia systemu zachęt dla przedsiębiorców do inwestowania w obszar R&D. – W ciągu ostatnich pięciu lat Grupa Adamed przeznaczyła 200 mln zł na działalność badawczo-rozwojową. Utworzyliśmy także konsorcjum naukowo-badawcze z wiodącymi uniwersytetami oraz instytutami naukowymi. Z kolei w  tym roku rozpoczęliśmy budowę nowoczesnego centrum badawczo-rozwojowego pod Warszawą. Wartość tej inwestycji wyniesie ok. 15 mln zł. Te liczby są przykładem na to, jak duże koszty muszą ponieść przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności w tym obszarzepowiedział Krzysztof Kurowski.

Musimy dbać o dobre, systemowe rozwiązania wspierające rozwój współpracy na linii biznes – uczelnie. By z tej współpracy rodziły się jak najlepsze projekty, musi towarzyszyć jej zasada wzajemnego zaufaniapodsumował dyskusję Krzysztof Kurowski.

Nowsze
Wydarzenia
25 października 2013
Starsze
Wydarzenia
22 października 2013