Vývoj originálnych liekov

Snažíme sa vynájsť nové lieky v oblasti onkológie, neuropsychiatrie a diabetológie

V rámci práce na originálnych liekoch sme aktívni v troch terapeutických oblastiach: diabetológia, onkológia a neuropsychiatria. Náš multidisciplinárny tím odborníkov pracujúci v moderných laboratóriách vybavených pokročilými technologickými zariadeniami nám umožňuje dynamicky realizovať také zložité projekty, ako je vývoj nových molekúl.

Naše laboratóriá umožňujú dynamické používanie technológií potrebných na selekciu a testovanie kandidáta na liek a jeho prenos do štádia klinického vývoja. Máme know-how v oblasti: a) výroby mikromolekulárnych zlúčenín metódami chemickej syntézy, ako aj výroby biologických molekúl chemickými a biotechnologickými metódami; b) ich analýzy chemickými, biochemickými a biofyzikálnymi metódami, c) testovania funkčnosti a účinnosti týchto molekúl metódami bunkovej a tkanivovej biológie, ako aj d) určenia potenciálu týchto molekúl postúpiť do ďalších fáz vývoja stanovením ich bezpečnostného profilu v toxikologických štúdiách, ako aj farmakokinetických a farmakodynamických parametrov. Vo svojich výskumných projektoch používame pokročilé matematické nástroje na analýzu údajov, ako aj modelovanie in silico, a to vo fáze navrhovania, ako aj optimalizácie molekúl s terapeutickým potenciálom.

Naša súčasná činnosť pozostáva z projektov zameraných na päť výskumných programov, z ktorých sme vybrali tri molekuly typu „drug candidate“, ktoré sú v štádiu predklinického testovania. Prvou z nich je dvojitý špecifický ligand zameraný na sérotonínové receptory 5-HT6 a 5-HT2A. Táto molekula sa má v budúcnosti používať pri liečbe psychotických a kognitívnych porúch pri demencii. Druhou je selektívny inhibítor interakcie proteínov MDM2 a p53, ktorý vykazuje protinádorovú aktivitu pri sarkómoch, lymfómoch a leukémii. Treťou molekulou je rekombinantný fúzny proteín s proapoptotickou a antiangiogénnou aktivitou, kandidát na liek pri liečbe solídnych nádorov gastrointestinálneho traktu. V ďalších dvoch výskumných programoch sme vo fáze selekcie molekúl a ich optimalizácie. V prvom programe ide o molekuly s protinádorovými účinkami a v druhom o molekuly, ktoré sa majú v konečnom dôsledku použiť na liečbu civilizačných ochorení, ako sú cukrovka 2. typu a obezita.

Pipeline

Discovery Lead optimisation Tox Phase I

Neuropsychiatria

Diabetológia