Vedenie spoločnosti

Paweł
Roszczyk

Člen predstavenstva
Adamed Pharma S.A.
Výkonný riaditeľ

Je absolventom Varšavskej ekonomickej školy, Fakulty zahraničného obchodu, kde získal magisterský titul v odbore ekonomických vied, a Národnej Univerzity Tarasa Ševčenka v Kyjeve – Inštitútu ekonomiky a obchodného práva. Pred príchodom do spoločnosti Adamed pôsobil vo viacerých finančných inštitúciách. V rokoch 1997 – 2008 pracoval v spoločnosti

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., kde pôsobil na rôznych pozíciách od analytika, cez projektového manažéra v tíme pre prípravu emisií, vedúceho tímu pre prípravu emisií, až po riaditeľa divízie kapitálových trhov.

Od roku 2008 pracoval v spoločnosti UniCredit CAIB Poland S.A., najskôr ako výkonný riaditeľ divízie investičného bankovníctva v oblasti kapitálových trhov a investičného bankovníctva (Markets & Investment Banking), neskôr ako výkonný riaditeľ divízie investičného bankovníctva v oblasti podnikového a investičného bankovníctva skupiny UniCredit (Corporate & Investement Banking).

Pracoval pre akcionárov a vedenie popredných spoločností vo svojich odvetviach vrátane spoločností: Netia, Globe Trade Center, TVN, Cyfrowy Polsat, Dom Development, Mercor, Ferro, Tracktec či Adamed. Poskytoval poradenstvo v súvislosti s procesmi privatizácie napríklad pre Bank Pekao, Varšavskú burzu cenných papierov, spoločnosti Tauron Polska Energia a Polska Grupa Energetyczna.

V spoločnosti Adamed Pharma pôsobí ako výkonný riaditeľ od roku 2012. Je spoluzodpovedný za rozvoj stratégie a dohľad nad jej implementáciou, dohľad nad kľúčovými projektmi a účasť na prijímaní strategických investičných rozhodnutí a ich financovanie.

 

Tomasz
Krzak

Člen predstavenstva
Adamed Pharma S.A.
Riaditeľ pre ľudské zdroje, kultúru a rozvoj organizácie

Ukončil prestížny program Senior Executive Programme zameraný na členov predstavenstva na London Business School. Znalosti v oblasti ľudských zdrojov získal počas postgraduálneho štúdia na Varšavskej ekonomickej škole. Je taktiež absolventom Jagelovskej univerzity v Krakove v odbore žurnalistika a držiteľom magisterského titulu v odbore právo na

Sliezskej univerzite.

Má viac ako 18 rokov odbornej praxe v oblasti riadenia ľudských zdrojov, získanej v poľských a medzinárodných organizáciách. Bol zodpovedný napríklad za Poľsko, východoeurópske trhy, ako aj pobaltské štáty. Svoju profesionálnu kariéru v oblasti personalistiky začal v spoločnosti Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA, kde v roku 2003 uviedol túto spoločnosť v spolupráci so správnou radou na Burzu cenných papierov (GPW).

V rokoch 2005 až 2011 bol ako personálny riaditeľ zodpovedný za riadenie procesu zmien a vzťahy s partnerskou spoločnosťou v medzinárodnom farmaceutickom koncerne Fresenius Kabi. Potom až do roku 2013 pracoval v skupine L´OREAL na pozícii personálneho riaditeľa.

V spoločnosti Adamed Pharma plní od začiatku roka 2014 funkciu manažéra pre oblasť riadenia ľudských zdrojov. Už niekoľko rokov vytvára stratégiu rozvoja Adamed, podieľa sa na vývoji globálnych strategických a operatívnych plánov v rámci svojho odboru. Úspešne buduje pútavé pracovné prostredie a vytvára organizačnú kultúru založenú na hodnotách spoločnosti a mentalite zakladateľa. Zodpovedá za vytvorenie a implementáciu transparentných procesov pokrývajúcich všetky kľúčové činnosti organizácie.

Od januára 2017 je členom predstavenstva spoločnosti Adamed Pharma S.A.

 

 

Sylwia
Berdzik-Kalarus

Členka predstavenstva
Adamed Pharma S.A.,
Riaditeľka pre obchodné operácie a rozvoj biznisu

Absolventka Farmaceutickej fakulty Collegium Medicum Jagelovskej univerzity s 1. stupňom špecializácie „farmaceut v odbore lekárenstvo“. Vo farmaceutickom priemysle pracuje viac ako 15 rokov. Pracovala pre spoločnosti zaoberajúce sa výrobou originálnych aj generických liekov (Servier, Ipsen, Adamed, Egis), pôsobila v oblasti predaja,

operačného marketingu či rozvoja biznisu.

So spoločnosťou Adamed je spätá od roku 2013. Spočiatku vytvárala štruktúry strategického marketingu a od roku 2016 je v spoločnosti Adamed zodpovedná za celé oddelenie rozvoja biznisu a riadenia produktového portfólia. Od marca 2021 ako riaditeľka pre obchodné operácie a rozvoj biznisu riadi aj oblasť obchodných operácií na poľskom i zahraničnom trhu.

Je spoluzodpovedná za formovanie a implementáciu globálnej stratégie spoločnosti Adamed vrátane vytvárania pipeline a za úspešné prispôsobenie spoločnosti meniacemu sa trhovému prostrediu. Okrem iného má na starosti oblasť operačného marketingu, strategického marketingu, predaja, distribúcie – v Poľsku aj na medzinárodných trhoch. Medzi jej kompetencie patrí aj riadenie oddelenia inovácií vrátane koordinácie a formovania stratégie pre vývoj a komercializáciu inovatívnych molekúl v oblasti CNS, onkológie a diabetológie.

 

dr n. ekon. Bartłomiej Rodawski

Člen predstavenstva
Adamed Pharma S.A., Prevádzkový riaditeľ

Je absolventom Ekonomickej univerzity vo Vroclave, kde v roku 2002 získal doktorát v odbore ekonomických vied. V roku 2005 získal štipendium britskej vlády v oblasti plánovania a analýzy projektov na Univerzite v Bradforde. V rokoch 2000 – 2009 prednášal na Ekonomickej univerzite vo Vroclave a súkromnej univerzite Wyższa Szkoła

Bankowa vo Vroclave.

Pôsobí ako skúsený manažér v oblasti farmaceutického priemyslu od roku 2003. V rokoch 2006 – 2008 bol výkonným riaditeľom spoločnosti Polish-GermanResearch Association (EEIG). Od roku 2017 je členom predstavenstva spoločnosti Davipharm. V rokoch 2018 – 2020 bol členom hospodárskej rady v Lodžskom vojvodstve.

Je autorom niekoľkých desiatok publikácií o riadení dodávateľského reťazca vo farmaceutickom priemysle a správy: „Riadenie dodávateľského reťazca vo farmaceutickom sektore v Poľsku v roku 2008”, ktorú uverejnil inštitút PMR Institute. Počas svojej kariéry viedol analytické, školiace a implementačné projekty v spolupráci s viacerými subjektami z farmaceutického, logistického sektora, sektora FMCG a služieb.

So spoločnosťou Adamedspolupracuje od roku 2009. Od roku 2013 je členom predstavenstva a prevádzkovým riaditeľom. Má na starosti rozvoj a implementáciu stratégie široko chápaného dodávateľského reťazca vrátane výroby, kvality, logistiky a technológie.

 

Anna
Terlecka

 

Členka predstavenstva
Adamed Pharma S.A.,
Riaditeľka pre výskum a vývoj

Absolventka Chemickej fakulty Technickej univerzity v Gdansku v odbore biotechnológie. Je držiteľkou diplomu Executive MBA Akadémie Leona Koźmińského vo Varšave. Absolvovala tiež postgraduálne štúdium na univerzite Wyższa Szkola Bankowa v Gdansku v odbore podnikový manažment a projektový manažment.

Už 20 rokov pôsobí v oblasti výskumu a vývoja. V rokoch 2002 – 2014 pracovala v spoločnosti ZF Polpharma S.A., okrem iného ako koordinátorka projektového tímu výskumu a vývoja, projektová manažérka na oddelení registrácie a vedúca oddelenia vývoja farmaceutických analýz. Počas tohto obdobia riadila národné aj globálne iniciatívy, napr harmonizáciu registračnej dokumentácie pre výrobky spoločnosti WZF Polfa Warszawa alebo zavedenie európskych štandardov v oblasti výskumu a vývoja v najväčšom miestnom závode na výrobu liekov v Kazachstane.

So spoločnosťou Adamed Pharma je spätá od roku 2015. Spočiatku pôsobila ako riaditeľka divízie generických liekov. Od roku 2018 zastávala pozíciu riaditeľky pre výskum a vývoj. Je spoluzodpovedná za formovanie a implementáciu stratégie v oblasti výskumu a vývoja vrátane vývoja produktového portfólia spoločnosti riadením celej škály výskumných a vývojových projektov, od prvotného nápadu až po povolenie na uvedenie na trh v takmer 80 krajinách sveta. Medzi jej kompetencie patrí riadenie práce vývojových laboratórií (analytické, organickej syntézy, predformulácie, formulácie), oblasti pilotnej výroby R&D, tímov vedúcich klinické štúdie vykonávaných spoločnosťou Adamed, ako aj oddelenia registrácie a bezpečnosti farmakoterapie.

Od apríla 2022 je členkou predstavenstva spoločnosti Adamed Pharma S.A.

 

Grzegorz
Chełmicki

 

Člen predstavenstva
Adamed Pharma S.A.,
Finančný riaditeľ

Absolvent London Business School v oblasti manažmentu. Je taktiež absolventom štúdia ACCA a programu MBA na Varšavskej technickej univerzite realizovaného v spolupráci s London Business School, HEC Paris a Norwegian School of Economics.
So spoločnosťou Adamed je spätý od roku 2023. Pred nástupom do spoločnosti Adamed pôsobil ako

finančný riaditeľ pre obchodné operácie v skupine Polpharma a zároveň zastával funkciu člena predstavenstva a dozornej rady spoločnosti. V spoločnosti Polpharma bol zodpovedný za budovanie a rozvoj celej štruktúry financovania obchodných operácií. Počas tohto obdobia pôsobil aj ako viceprezident pre financie v spoločnosti Polfa Lublin, člen dozornej rady spoločnosti Herbapol Lublin a vedeckej nadácie spoločnosti Polpharma. Počas svojej profesionálnej kariéry pracoval aj ako konzultant pre spoločnosti Belvedere Group a SenseMedConcept, kde mal na starosti implementáciu systémov, stanovenie štandardov vykazovania a manažérskych kokpitov.

V spoločnosti Adamed Pharma je zodpovedný za oblasť financií vrátane tvorby a implementácie finančnej stratégie pre celú organizáciu. Spolu s manažmentom a dozornou radou vytvára a implementuje stratégiu rastu spoločnosti Adamed v Poľsku a na zahraničných trhoch.