Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na:

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie
Kvetná ul. 11
SK-825 08 Bratislava 26

Tel.: + 421 2 507 01 206
e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk

Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch. Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/.

Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti liekov.

Podozrenie na nežiaduce účinky a ďalšie informácie o bezpečnosti liekov držiteľa rozhodnutia o registrácii Adamed Czech Republic s.r.o. a držiteľa rozhodnutia o registrácii Adamed Pharma S.A. môžete hlásiť tiež na:

Adamed Czech Republic s.r.o.
Thámova 137/16
Praha 8 – Karlín
186 00

email: adamed.cz@adamed.com
tel.: + 420 221 511 061 nebo + 420 778 031 522 (24 hod. servis)