VPOIS

Aktuálne informácie o liekoch spoločnosti Adamed Czech Republic s.r.o. a spoločnosti Adamed Pharma S.A. nájdete na stránkach Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv www.sukl.sk.

Odborníkom v zdravotníctve sú určené informácie zo Súhrnu charakteristických vlastností lieku (SPC) a laickej verejnosti informácie z Písomnej informácie pre používateľa (PIL).

V prípade akýchkoľvek otázok na konkrétny liek spoločnosti Adamed Czech Republic s.r.o., Česká republika a spoločnosti Adamed Pharma S.A., Poľsko nás kontaktujte v zastúpení:

Adamed Slovakia s.r.o.

Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
IČO: 35 836 385,
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro,
vložka č. 26551/B

Tel.: +421 254 651 005-6
e-mail: adamed.sk@adamed.com