VPOIS

Aktuálne informácie o liekoch držiteľa rozhodnutia o registrácii Adamed Czech Republic s.r.o. a držiteľa rozhodnutia o registrácii Adamed Pharma S.A. nájdete na stránkach Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv www.sukl.sk.

Odborníkom v zdravotníctve sú určené informácie zo Súhrnu charakteristických vlastností lieku (SPC) a laickej verejnosti informácie z Písomnej informácie pre používateľa (PIL).

V prípade akýchkoľvek otázok na konkrétny liek držiteľa rozhodnutia o registrácii Adamed Czech Republic s.r.o., Česká republika a držiteľa rozhodnutia o registrácii Adamed Pharma S.A., Poľsko nás kontaktujte na:

Adamed Czech Republic s.r.o.

Thámova 137/16, 186 00 Praha 8 – Karlín

IČO: 24 833 843

zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 178627

email: adamed.cz@adamed.com

tel.: + 420 221 511 061 alebo + 420 778 031 522