Osobné údaje

Ako zodpovedná a eticky konajúca firma rešpektujeme právo na ochranu osobných údajov našich spolupracovníkov, obchodných partnerov a partnerov. V súvislosti s tým by sme vám radi predstavili najdôležitejšie pravidlá ochrany osobných údajov vo firme Adamed.

Kto je prevádzkovateľ osobných údajov?

V súlade s čl. 13 a čl. 14 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov z 27. apríla 2016 (GDPR) informujeme, že prevádzkovateľom vašich osobných údajov je jeden z nasledujúcich subjektov:

 • Adamed Pharma S.A. so sídlom v Pieńkowe, ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów.

Prevádzkovateľ osobných údajov pred začatím spracúvania osobných údajov zakaždým identifikuje účel, právny základ na ich spracúvanie a určí obdobie uchovávania údajov. Vaše osobné údaje sú spracúvané:

 • v súvislosti s plnením zmluvy, ktorá vás viaže s prevádzkovateľom alebo s činnosťami nevyhnutnými na jej uzatvorenie (čl. 6 ods. 1 písm. b),
 • ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c),
 • ak je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ (čl. 6 ods. 1 písm. f),
 • na základe vami vyjadreného súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a).

Zakaždým sa snažíme, aby ste boli informovaní o cieli spracúvania osobných údajov, právnom základe tohto spracúvania, období uchovávania údajov a o všetkých ďalších informáciách požadovaných v súlade s GDPR v rámci realizácie informačnej povinnosti.

Ak máte otázky alebo pochybnosti týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov, kontaktujte nás prostredníctvom uvedenej mailovej adresy. Radi vám poskytneme podrobné informácie.

Kto je zodpovednou osobou?

Zodpovedná osoba sa vymenúva v súlade s čl. 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES.

Zodpovednou osobou pre Adamed Pharma S.A. je Daniel Grudzień.

Zodpovedná osoba sa v rámci realizovaných úloh stará o ochranu práv a slobôd osôb, ktorých osobné údaje sa spracúvajú. Tieto osoby sa môžu obrátiť na zodpovednú osobu vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa ich osobných údajov v rozsahu, v akom sa tieto spracúvajú.

Čo je úlohou zodpovednej osoby?

Zodpovedná osoba overuje správnosť spracúvania osobných údajov v organizácii. V rámci svojich aktivít predstavuje aj kontaktné miesto pre všetky hlásenia týkajúce sa prípadných nezhôd v spracúvaní osobných údajov. Na zodpovednú osobu sa preto môžete obrátiť v prípade, ak podľa vás došlo k porušeniu ochrany osobných údajov ktorýmkoľvek zo subjektov Adamed. Zodpovedná osoba je tiež subjektom, na ktorý by mali byť smerované žiadosti týkajúce sa uplatnenia príslušných práv.

Tieto práva sa týkajú najmä:

 1. práva na prístup k osobným údajom,
 2. práva na ich opravu,
 3. práva na vymazanie osobných údajov („právo na zabudnutie“),
 4. práva na obmedzenie spracúvania,
 5. práva na prenos osobných údajov,
 6. práva namietať proti spracúvaniu,
 7. práva namietať proti automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania,
 8. práva na informovanie o porušení ochrany osobných údajov.

Ako postupujeme pri vybavovaní vašej žiadosti?

Žiadosť môže byť podaná prostredníctvom vybraného zamestnanca prevádzkovateľa osobných údajov alebo adresovaná priamo zodpovednej osobe. Budeme sa ňou bezodkladne zaoberať. Pokiaľ si vybavenie žiadosti bude vyžadovať viac ako mesiac, budete o predĺžení lehoty na poskytnutie odpovede informovaní prostredníctvom osobitného listu. Takéto predĺženie je možné z dôvodu zložitosti žiadosti alebo počtu podaných žiadostí.

Pokiaľ žiadosť neumožňuje vašu jednoznačnú identifikáciu alebo je nejasná, zodpovedná osoba vám pošle žiadosť o doplnenie údajov v lehote jedného mesiaca od prijatia žiadosti.

V prípade, že bola žiadosť podaná elektronicky, bude v rámci možností následná korešpondencia prebiehať touto formou. V ostatných prípadoch budete o spôsobe posúdenia žiadosti informovaní písomnou formou, doporučeným listom s doručenkou.

Posúdenie žiadosti je bezplatné. Avšak v prípade, že je žiadosť neopodstatnená alebo sa často opakuje, môže prevádzkovateľ osobných údajov požadovať zaplatenie preukázateľných nákladov zohľadňujúcich administratívne poplatky na posúdenie žiadosti, komunikáciu a vykonanie požadovaných činností alebo odmietnuť posúdiť žiadosť.

Ako kontaktovať zodpovednú osobu?

Zodpovednú osobu môžete kontaktovať:

 • elektronicky na túto e-mailovú adresu: iod@adamed.com,
 • písomne na príslušnej adrese sídla správcu osobných údajov.