Hlášení nežádoucích účinků

Pokud máte podezření na nežádoucí účinek, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci k léčivému přípravku.

 

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků. Podrobnosti o hlášení najdete na: http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek

Státní ústav pro kontrolu léčiv

oddělení farmakovigilance
Šrobárova 48
100 41 Praha 10

e-mail: farmakovigilance@sukl.cz

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti léčivého přípravku.

Podezření na nežádoucí účinky a další informace o bezpečnosti léčivých přípravků společnosti Adamed Czech Republic s.r.o a společnosti Adamed Pharma S.A. nám můžete hlásit na:

Adamed Czech Republic s.r.o.

Thámova 137/16, 186 00 Praha 8 – Karlín
IČO: 24 833 843
zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C,
vložka 178627

Tel.: + 420 221 511 061
e-mail: adamed.cz@adamed.com