Vývoj originálních léčiv

Vyvíjíme nové léky pro onkologii, neuropsychiatrii a diabetologii

V rámci práce na originálních lécích jsme aktivní ve třech terapeutických oblastech: diabetologii, onkologii a neuropsychiatrii. Dynamickou realizaci záměrů tak složitých, jako je vývoj nových molekul, nám umožňuje náš nový multidisciplinární tým expertů, kteří pracují v moderních laboratořích vybavených vyspělým technologickým zázemím.

Naše laboratoře umožňují vhodné použití technologií nezbytných pro výběr a otestování kandidáta na lék a pro jeho transfer do stadia klinického vývoje. Máme know-how v oblasti a) vytváření sloučenin s nízkou molekulární hmotností metodami chemické syntézy a biologických molekul chemickými a biotechnologickými metodami; b) jejich analýzy, jak chemickými, tak biochemickými a biofyzikálními metodami; c) výzkumu funkcionality a efektivity těchto molekul metodami buněčné biologie nebo biologie tkání, a dále d) stanovení potenciálu těchto molekul k přechodu do dalších vývojových fází určením jejich bezpečnostního profilu v toxikologických testech, jakož i farmakokinetických a farmakodynamických parametrů. Ve svých výzkumných projektech používáme rovněž vyspělé matematické nástroje, a to jak k analýze dat, tak k modelování in silico, ať už ve fázi projektování, nebo při optimalizaci molekul s terapeutickým potenciálem.

Aktuálně se věnujeme projektům zaměřeným na pět výzkumných programů, z nichž jsme vybrali tři molekuly typu „drug candidate“, které jsou ve fázi preklinických testů. První z nich představuje duálně specifický ligand zacílený na serotoninové receptory 5-HT6 a 5-HT2A. Tato molekula má v budoucnu nalézt uplatnění při léčbě psychotických a kognitivních poruch při demenci. Druhou je selektivní inhibitor působení bílkovin MDM2 a p53, jenž vykazuje protinádorovou aktivitu v případě sarkomu, lymfomu a leukemie. Třetí molekula je rekombinantní fúzní protein s proapoptotickým a antiangiogenním účinkem, kandidát na lék při léčbě solidních gastrointestinálních nádorů. Pokud jde o dva zbývající výzkumné programy, jsme ve fázi selekce molekul a jejich optimalizace. V prvním programu se jedná o molekuly s protinádorovým účinkem, v druhém jsou to molekuly, které by bylo možné použít k léčbě civilizačních nemocí, jako je diabetes druhého typu a obezita.

Pipeline

Discovery Lead optimisation Tox Phase I

Neuropsychiatrie

Diabetologie