Osobní údaje

Jako odpovědná a eticky jednající společnost respektujeme právo na ochranu osobních údajů našich spolupracovníků, dodavatelů a partnerů. A proto bychom vám rádi představili nejdůležitější zásady ochrany osobních údajů platné ve společnosti Adamed.

Kdo je správcem osobních údajů?

V souladu s čl. 13 a čl. 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) informujeme, že správcem vašich osobních údajů je jeden z následujících subjektů:

 • Adamed Pharma S.A. se sídlem v obci Pieńków, ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów.

Správce údajů před zahájením zpracování osobních údajů pokaždé určuje účel, právní základ jejich zpracování a dobu uchovávání údajů. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány:

 • z důvodu plnění smlouvy, která vás spojuje se správcem, nebo opatření nezbytných k jejímu uzavření (čl. 6 odst. 1 písm. b),
 • z důvodu zákonných požadavků, které je správce povinen dodržovat (čl. 6 odst. 1 písm. c),
 • z důvodu oprávněného zájmu správce (čl. 6 odst. 1 písm. f),
 • na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a).

Pokaždé vynakládáme veškeré úsilí, abyste byli informováni o účelu zpracování osobních údajů, právním základě tohoto zpracování, době uchovávání údajů a o všech dalších informacích požadovaných GDPR v rámci plnění informační povinnosti.

Pokud máte dotazy nebo pochybnosti týkající se ochrany svých osobních údajů, kontaktujte nás na uvedené e-mailové adrese. Rádi vám poskytneme podrobné informace.

Kdo je inspektor ochrany údajů?

Inspektor ochrany údajů byl jmenován na základě čl. 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Inspektorem ochrany údajů Adamed Pharma S.A. je Daniel Grudzień.

V rámci plnění úkolů zajišťuje inspektor ochrany údajů ochranu práv a svobod osob, jejichž osobní údaje se zpracovávají. Tyto osoby se proto mohou obrátit na inspektora ochrany údajů ve všech záležitostech souvisejících se svými osobními údaji v rozsahu, ve kterém jsou tyto údaje zpracovávány.

Jakými záležitostmi se zabývá inspektor ochrany údajů?

Inspektor ochrany údajů ověřuje správnost zpracování osobních údajů v organizaci. V rámci své činnosti je také kontaktním místem pro všechna hlášení týkající se možných nesrovnalostí při zpracování osobních údajů. Na inspektora ochrany údajů je tedy možné se obrátit, pokud podle vašeho názoru ve kterémkoliv ze subjektů společnosti Adamed došlo k porušení ochrany osobních údajů. Inspektor ochrany údajů je také subjektem, jemuž by měly být adresovány žádosti o uplatnění práv.

Tato práva se týkají zejména:

 1. Práva na přístup k osobním údajům,
 2. Práva na jejich opravu,
 3. Práva na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“),
 4. Práva omezit zpracování,
 5. Práva na přenos osobních údajů,
 6. Práva podat námitku proti dalšímu zpracování,
 7. Práva podat námitku proti automatizovanému rozhodování, včetně profilování,
 8. Práva na oznámení výskytu porušení ochrany osobních údajů.

Jaký je postup při zpracování vaší žádosti?

Žádost lze podat prostřednictvím vybraného zaměstnance správce osobních údajů nebo přímo u inspektora ochrany údajů. Žádostí se budeme zabývat neprodleně. Pokud realizace žádosti bude trvat déle než jeden měsíc, budete zvláštním dopisem informováni o prodloužení lhůty pro poskytnutí odpovědi. Toto prodloužení je možné z důvodu složitosti žádosti nebo počtu podaných žádostí.

Pokud žádost neumožňuje vaši jednoznačnou identifikaci nebo je nejasná, zašle vám inspektor ochrany údajů žádost o její doplnění do jednoho měsíce od přijetí žádosti.

Byla-li žádost podána v elektronické podobě, bude další korespondence vedena rovněž v této formě, je-li to možné. V jiných případech budete písemně informováni doporučeným dopisem s dodejkou o způsobu posouzení vaší žádosti.

Posouzení žádosti je bezplatné. Je-li však žádost neodůvodněná nebo často opakovaná, může správce osobních údajů uložit přiměřený poplatek zohledňující přiměřené administrativní náklady spojené s posouzením žádosti, komunikací a provedením požadovaných operací, nebo odmítnout žádost posoudit.

Jak kontaktovat inspektora ochrany údajů?

Inspektora ochrany údajů můžete kontaktovat:

 • elektronicky na e-mailové adrese: iod@adamed.com,
 • písemně na příslušné adrese sídla správce osobních údajů.