Dữ liệu Cá nhân

Chúng tôi là công ty có trách nhiệm và tuân thủ các nguyên tắc đạo đức, nên chúng tôi tôn trọng quyền được bảo vệ các dữ liệu cá nhân của nhân viên và đối tác. Vì vậy, chúng tôi muốn thông báo cho Quý vị các nguyên tắc cơ bản của việc bảo vệ dữ liệu cá nhân tại công ty Adamed.

Người Quản lý Dữ liệu Cá nhân là ai?

Căn cứ vào điều 13 và điều 14 Nghị định Tổng quát về việc Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân ban hành ngày 27 tháng tư năm 2016 (RODO) chúng tôi xin thông báo rằng Người Quản lý Dữ liệu Cá nhân của Quý vị là một trong những đơn vị liệt kê sau đây:

 • Công ty Cổ phần Adamed Pharma  có trụ sở tại Pieńków, phố Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów

Mỗi lần trước khi bắt đầu xử lý dữ liệu cá nhân, Người Quản lý Dữ liệu Cá nhân xác định rõ mục đích và cơ sở pháp lý xử lý dữ liệu và xác định thời hạn lưu trữ dữ liệu. Dữ liệu cá nhân của Quý vị được xử lý vì những lý do sau:

 • để thực hiện hợp đồng giữa Quý vị với Người Quản lý hoặc để thực hiện các công việc cần thiết để ký hợp đồng (Điều 6 mục 1 điểm b),
 • do có quy định pháp luật mà Người Quản lý buộc phải tuân theo (Điều 6 mục 1 điểm c),
 • do có quyền lợi có cơ sở pháp lý và Người Quản lý phải đảm bảo quyền lợi đó (Điều 6 mục 1 điểm f),
 • do có sự tán thành của Quý vị (Điều 6 mục 1 điểm a).

Chúng tôi luôn hết sức cố gắng thông báo cho Quý vị về mục đích xử lý dữ liệu cá nhân, về cơ sở pháp lý xử lý dữ liệu cá nhân, về thời hạn lưu trữ dữ liệu và về các thông tin khác mà theo RODO bắt buộc phải được thông báo.

Nếu Quý vị có câu hỏi hoặc chưa hiểu rõ vấn đề bảo mật dữ liệu cá nhân của Quý vị, xin vui lòng liên lạc qua địa chỉ hòm thư điện tử như đã đưa ra. Chúng tôi sẽ sẵn sàng thông báo thêm các thông tin chi tiết.

Người Thanh tra Bảo vệDữ liệu là ai?

Người Thanh tra Bảo vệ Dữ liệu được bổ nhiệm dựa trên cơ sở Điều 37 Nghị định Nghị viện Châu Âu và Hội đồng Châu Âu 2016/679 ban hành ngày 27 tháng tư năm 2016 về việc bảo vệ cá nhân liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân và lưu thông tự do của những dữ liệu đó, cũng như hủy bỏ Nghị quyết 95/46/WE.

Người Thanh tra Bảo vệ Dữ liệu của Công ty Cổ phần Adamed Pharma là ông Daniel Grudzień.

Trong khuôn khổ nhiệm vụ của mình, Người Thanh tra Bảo vệ Dữ liệu phải đảm bảo việc bảo vệ các quyền lợi và tự do của những người mà các dữ liệu cá nhân của họ đang được xử lý. Những người đó có thể đệ đơn lên Người Thanh tra Bảo vệ Dữ liệu về mọi vấn đề liên quan đến các dữ liệu cá nhân của họ trong phạm vi mà những dữ liệu đó đang được xử lý.

Người thanh tra Bảo vệ Dữ liệu phụ trách về những công việc gì?

Người thanh tra Bảo vệ Dữ liệu kiểm tra sự chuẩn xác của việc xử lý dữ liệu cá nhân trong doanh nghiệp. Trong khuôn khổ công việc của mình, người đó cũng là điểm liên hệ đối với mọi đơn báo cáo liên quan đến các hành vi vi phạm nguyên tắc xử lý dữ liệu cá nhân, nếu có hành vi như vậy. Có thể đệ đơn lên Người thanh tra Bảo vệ Dữ liệu, nếu như Quý vị cho là đã có hành vi xâm phạm quyền được bảo vệ các dữ liệu cá nhân của quý vị trong bất kỳ đơn vị nào thuộc Adamed. Người thanh tra Bảo vệ Dữ liệu cũng là đơn vị nhận các đơn yêu cầu được thi hành các quyền hạn của Quý vị.

Đặc biệt là những quyền hạn sau:

 1. Quyền truy cập các dữ liệu cá nhân,
 2. Quyền chỉnh sửa dữ liệu cá nhân,
 3. Quyền xóa các dữ liệu cá nhân (“quyền được lãng quên”),
 4. Quyền hạn chế việc xử lý dữ liệu,
 5. Quyền chuyển dữ liệu cá nhân,
 6. Quyền phản đối việc tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân,
 7. Quyền phản đối việc ra quyết định một cách tự động, trong đó có viêc lập profile,
 8. Quyền thông báo về hành vi vi phạm nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân,

Đơn đề nghị của Quý vị được xem xét theo thủ tục nào?

Đơn đề nghị có thể được nộp gián tiếp qua nhân viên mà Người Quản lý Dữ liệu Cá nhân đã cử ra hoặc cứ gửi trực tiếp lên Người thanh tra Bảo vệ Dữ liệu. Chúng tôi sẽ xem xét đơn đề nghị ngay lập tức. Nếu quy trình xem xét đơn đề nghị kéo dài quá một tháng, các Quý vị sẽ được thông báo bằng công văn riêng về việc gia hạn thời hạn phúc đáp đơn đề nghị. Việc gia hạn như vậy được cho phép khi đề nghị có nội dung phức tạp hoặc khi có nhiều đơn đề nghị.

Nếu đơn đề nghị không cho phép xác định rõ ràng nhân thân của Quý vị hoặc có nội dung không rõ, thì Người thanh tra Bảo vệ Dữ liệu sẽ gửi cho Quý vị giấy yêu cầu bổ sung nội dung đề nghị trong thời hạn một tháng từ khi được tống đạt đề nghị.

Nếu đơn đề nghị được nộp dưới dạng thư điện tử, thì sự trao đổi thư tiếp theo cũng sẽ được thực hiện dưới dạng đó, nếu có thể. Trong những trường hợp khác, các Qúy vị sẽ được thông báo về cách thức xem xét đề nghị của Quý vị bằng thư bảo đảm có ký nhận tống đạt.

Đơn đề nghị sẽ được xem xét miễn phí. Tuy nhiên, nếu yêu cầu của Quý vị không hợp lý hoặc quá thường xuyên, thì Người Quản lý Dữ liệu Cá nhân có thể bắt buộc Quý vị nộp lệ phí có mức hợp lý, nhận xét chi phí hành chính hợp lý liên quan đến việc xem xét đơn đề nghị, liên quan với việc liên lạc và với việc thực hiện các thao tác mà Quý vị yêu cầu, hoặc là từ chối thụ lý đơn đề nghị.

Làm thế nào để liên lạc với Người Thanh tra Bảo vệ Dữ liệu?

Quý vị có thể liên lạc với Người Thanh tra Bảo vệ Dữ liệu bằng hai con đường sau đây:

 • qua hòm thư điện tử e-mail: iod@adamed.com,
 • theo hình thức đơn viết, gửi liên lạc theo địa chỉ chính xác của Người Quản lý Dữ liệu Cá nhân.