Chính sách về tính riêng tư

Để quan tâm bảo đảm cho Quý vị những tiêu chuẩn cao nhất về tính an toàn, chúng tôi yêu cầu hãy đọc kỹ các thông tin dưới đây, liên quan đến những dữ liệu sử dụng trong trang web Adamed.com” (gọi tắt tiếp theo là „Dịch vụ”).

Admin của những dữ liệu cá nhân là ai?

Chiểu theo định nghĩa trong Nghị định chung về việc bảo hộ dữ liệu cá nhân ra ngày 27.04.2016 (gọi tắt là RODO) thì Admin các dữ liệu cá nhân chính là đơn vị mà độc lập hoặc cùng các đơn vị khác xác định những mục đích và phương thức sử dụng dữ liệu cá nhân.

Admin của những dữ liệu cá nhân của Quí vị sử dụng trong Dịch vụ chính là Adamed Pharma Cty Cổ phần với trụ sở tại Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów.

Các dữ liệu cá nhân sẽ được sử dụng với mục đích gì và trong bao lâu?

Các dữ liệu cá nhân của những người sử dụng Dịch vụ hoặc là có liên lạc với Admin qua sự gián tiếp (trong đó có địa chỉ IP và những nhận dạng và các thông tin tích lũy qua sự gián tiếp của các file cookies hay là những công nghệ tương tự khác), là được sử dụng bởi Admin:

 1. để liên lạc với Người sử dụng, liên quan đến thông tin của Quí vị gửi gián tiếp theo địa chỉ e-mail ở trong Dịch vụ, qua điện thoại hoặc qua bản kê khai liên lạc (nếu như được tiếp cận trong Dịch vụ), dựa trên cơ sở điều 6 khoản 1 dòng chữ f) trong RODO, có nghĩa là dựa trên cơ sở lợi ích pháp lý mà Admin đang thi hành, đó là có mối liên lạc với người mà đã khởi đầu sự liên lạc với Admin;
 2. với mục đích đưa ra các dịch vụ bằng thư điện tử trong giới hạn gửi cho Người sử dụng những nội dung đang tích lũy trong Dịch vụ - khi đó thì cơ sở pháp lý để sử dụng chính là sự cần thiết phải sử dụng để thi hành hợp đồng (điều 6 khoản 1 dòng chữ b trong RODO);
 3. với mục đích phân tích và thống kê – khi đó thì cơ sở pháp lý để sử dụng chính là quyền lợi chính đáng của Admin (điều 6 khoản 1 dòng chữ f trong RODO), cụ thể là để tiến hành phân tích sự tích cực của Người sử dụng, kể cả về những mối quan tâm của họ, với mục đích để làm tốt hơn các chức năng đang sử dụng và những dịch vụ đang thi hành;
 4. với mục đích để xác định và đòi quyền lợi nếu xảy ra hoặc là để bảo vệ không bị đòi quyền lợi - khi đó thì cơ sở pháp lý để sử dụng chính là quyền lợi chính đáng của Admin (điều 6 khoản 1 dòng chữ f trong RODO), cụ thể là để bảo vệ quyền lợi của mình;

Với mục đích thi hành các hoạt động marketing bởi Admin, trong một số trường hợp có tận dụng profile hình ảnh. Điều này có nghĩa là nhờ có việc tự động sử dụng dữ liệu mà Admin có thể thi hành sự đánh giá một số yếu tố chọn lọc liên quan đến Người sử dụng với mục đích để phân tích cách cư xử của họ hoặc là để tạo ra dự đoán trong tương lai. Điều này cho phép có được sự phù hợp hóa nội dung chiếu lên cho những sở thích và mối quan tâm của Người sử dụng.

Khoảng thời gian sử dụng dữ liệu bởi Admin là tùy thuộc vào thể loại dịch vụ đang đưa ra và mục đích sử dụng. Về nguyên tắc thì các dữ liệu được sử dụng trong khoảng thời gian đưa ra dịch vụ, cho đến khi bị thu hồi sự đồng ý hoặc là có lời tuyên bố phản đối một cách hiệu quả đối với các dữ liệu bị sử dụng trong những trường hợp khi mà cơ sở pháp lý của việc sử dụng dữ liệu sẽ là lợi ích chính đáng của Admin.

Khoảng thời gian sử dụng dữ liệu có thể được gia hạn trong trường hợp khi mà việc sử dụng là cần thiết để xác định và đòi các quyền lợi nếu có hoặc là để bảo vệ không bị đòi quyền lợi, sau khoảng thời gian này thì chỉ trong trường hợp và với giới hạn cần thiết theo các nguyên tắc pháp luật. Sau khoảng thời gian sử dụng thì các dữ liệu sẽ bị xóa đi không thể lấy lại được hoặc là sẽ bị vô danh tính.

Chúng tôi luôn cố gắng để tất cả mọi người mà bị sử dụng dữ liệu sẽ được thông báo về mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân, về cơ sở pháp lý của việc sử dụng đó, về giới hạn dùng dữ liệu và về tất cá những thông tin khác như đòi hỏi của RODO trong khuôn khổ thi hành trach nhiệm thông tin.

Nếu Quí vị có những câu hỏi hoặc thắc mắc gì liên quan đến giới hạn bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quí vị thì chúng tôi yêu cầu cứ liên lạc theo địa chỉ hòm thư điện tử đưa ra: iod@adamed.com.

Chúng tôi có sử dụng các file cookies không?

Chúng tôi trân trọng thông báo là chúng tôi có tận dụng các file cookies và các công nghệ tương tự trong Dịch vụ dựa theo các nguyên tắc miêu tả như sau đây.

Các file cookies là gì?

Các file cookies là những file bài viết không lớn, có ghi trong thiết bị của Người sử dụng, khi đang tận dụng Dịch vụ. Chúng ghi lại những lần đến thăm và những thiết định cài đặt của Người sử dụng.

Các file cookies có nhiều chức năng khác nhau, nhưng chúng tôi tận dụng trước hết là để bảo đảm cho Quí vị có thể tiếp cận Dịch vụ và dễ dàng sử dụng nó. Chúng tôi cũng sử dụng với mục đích marketing, nhưng chỉ khi mà Người sử dụng đưa ra sự đồng ý cho phép trên trang cookies, mà có chiếu ra trong Dịch vụ.

Các file cookies cố định và từng đợt

Loại Miêu tả
Các file cookies từng đợt

 

Một số cookies là các file tạm thời, chỉ giữ cho đến khi log out, khi ra khỏi trang web hoặc là khi tắt internet. Các cookies loại dạng này giúp chúng tôi phân tích sự lưu động trong mạng, cho phép nhận dạng và giải quyết các vấn đề kỹ thuật và tạo ra dễ dàng lướt trong Dịch vụ.

 

Các file cookies „cố định” Các file cookies „cố định” được lưu giữ trong khoảng thời gian xác định với các thông số của chúng hoặc là cho đến khi Người sử dụng xóa chúng đi. Chúng cho phép chúng tôi nhớ được các thiết định cài đặt và những sở thích của Người sử dụng, để mà tạo ra lần thăm tiếp theo sẽ thuận lợi hơn (thí dụ: Người sử dụng không phải đưa ra các dữ liệu log in nữa)

 

Các file cookies cần thiết và chọn lựa

Loại Miêu tả
Các file cookies cần thiết

 

Các file cookies này được cài đặt để Người sử dụng có sự bảo đảm được tiếp cận đến Dịch vụ và những chức năng cơ bản của nó, mà không cần sự đồng ý nữa. Thiếu các file cookies cần thiết thì chúng tôi không thể đưa ra các dịch vụ trong Dịch vụ.

Trong Dịch vụ thì chúng tôi cũng tận dụng các file cookies phân tích, mà cho phép thu thập thông tin về cách thức tận dụng Dịch vụ, trong đó có việc kiểm tra số lần đến thăm và nguồn lưu thông. Chúng cho phép chúng tôi xác định xem những trang nào mang tính chất đại chúng hơn và hiểu ra được là Người sử dụng lướt mạng như thế nào. Nhờ vậy mà chúng tôi có thể nghiên cứu thống kê và chỉnh sửa công suất của Dịch vụ. Những thông tin thu thập được bởi các file cookies này được chọn lọc, do vậy không có mục đích xác định danh tính của Người sử dụng. Nếu như Người sử dụng không cho phép sử dụng những file cookies này thì chúng tôi sẽ không biết khi nào Người sử dụng đã đến thăm Dịch vụ của chúng tôi và đã tận dụng như thế nào.

 

Các file cookies chọn lựa

 

Chúng tôi chỉ tận dụng các cookies này chỉ khi mà Người sử dụng đưa ra sự đồng ý. Có thể làm điều này bằng cách ấn nút „Chấp thuận tất cả” ở trên mảng cookies. Nếu như Người sử dụng không đồng ý cho sử dụng bất kỳ sự lựa chọn nào trong các file cookies thì có thể ấn nút „Từ chối”. Nếu như Người sử dụng muốn chọn một số loại file cookies mà có sự đồng ý của mình cần phải ấn nút „Điều hành cookies”. Tại mọi thời điểm đều có thể rút lại sự đồng ý, khi thay đổi các thiết định cài đặt đã chọn.

Các thể loại file cookies chọn lựa mà chúng ta có thể tận dụng trong Dịch vụ là như sau:

Các file cookies chức năng, mà Người sử dụng có sự tiện lợi là nhớ được và chọn lựa luôn cho Người sử dụng. Thí dụ như dùng ngôn ngữ nào hay là các số liệu interface. Nếu như Người sử dụng không cho phép sử dụng các file cookies này thì một số chức năng của Dịch vụ có thể không được tiếp cận hoặc là sẽ hoạt động không tốt.

Các file cookies quảng cáo, cho phép chọn một số nội dung quảng cáo tùy theo sở thích của Người sử dụng ở trong Dịch vụ của chúng tôi hoặc là trong những trang mạng khác mà Người sử dụng đến thăm. Chúng có thể được cài đặt bởi các đối tác quảng cáo của chúng tôi, gián tiếp nhờ qua trang mạng của chúng tôi. Dựa trên cơ sở những thông tin từ những file cookies này và sự tích cực ở các trang mạng khác thì sẽ xây dựng được một profil hình ảnh về các mối quan tâm của Người sử dụng. Không có sự đồng ý cho các file cookies này thì cũng không có nghĩa là các quảng cáo sẽ không được chiếu lên, nhưng chúng sẽ không được lựa chọn theo sở thích của Người sử dụng.

Các file cookies mạng xã hội, do các đối tác của chúng tôi cài đặt vào, để mà thích hợp hóa nội dung các quảng cáo chiếu ra trong các mạng xã hội, mà Người sử dụng đang tận dụng. Dựa trên cơ sở những thông tin từ những file cookies này và sự tích cực ở các trang mạng khác thì sẽ xây dựng được một profil hình ảnh về các mối quan tâm của Người sử dụng. Không có sự đồng ý cho các file cookies này thì cũng không có nghĩa là các quảng cáo sẽ không được chiếu lên, nhưng chúng sẽ không được lựa chọn theo sở thích của Người sử dụng.

 

Những mục đích cụ thể khi sử dụng các file cookies này đã được chúng tôi miêu tả trong khuôn khổ Diễn đàn Điều hành Sự đồng ý (CMP). Quí vị sẽ thấy ở đó có những thông tin về những đối tác tin tưởng của chúng tôi và về việc là tại sao họ sử lý thông tin của Quí vị.

Chúng tôi cho phép ai được ghi lại những cookies ở thiết bị của Người sử dụng?

 

Các nhà cung cấp dịch vụ phân tích – để hiểu tốt hơn Dịch vụ hoạt động như thế nào thì chúng tôi có hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ phân tích, thí dụ như là Google Analytics và Facebook. Thêm thông tin về chủ đề là họ tận dụng dữ liệu của Người sử dụng như thế nào thì bạn sẽ tìm thấy được ở trang: Google; Facebook.

Các đối tác quảng cáo – các đối tác quảng cáo của chúng tôi có thể sử dụng các cookies quảng cáo, để chiếu ra các quảng cáo cho Người sử dụng, mà theo họ là thú vị nhất, và cũng để đo tính hiệu quả của các quảng cáo này trong Dịch vụ.

Dịch vụ có thể có những kết nối chuyển sang các trang mạng internet hoặc các aply khác.

Các trang mạng của những đơn vị khác cũng có thể tận dụng các cookies, mà chúng tôi không có ảnh hưởng gì – chúng tôi khuyên là hãy đọc kỹ những chính sách cookies của họ.

 

Thay đổi các thiết định cài đặt trong trang mạng

Trang mạng internet phải bảo đảm cho Người sử dụng có thể thay đổi các thiết định cài đặt, sao cho để có thể từ chối, hủy bỏ hoặc block các cookies. Ở những link dưới đây thì Quí vị có thể tìm thấy những thông tin tương ứng cho những trang mạng đại chúng nhất như là: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari.

Bởi vì là một số file cookies cần thiết để cho Dịch vụ có thể hoạt động, sự thay đổi thiết định cài đặt có thể gây ra việc là có một số dịch vụ sẽ hoạt động không chuẩn xác, thậm chí có thể không cho phép Người sử dụng được tận dụng Dịch vụ.

Diễn Đàn Điều Hành Sự Đồng Ý  (CMP)

Chúng tôi sử dụng Diễn đàn Điều hành Sự đồng ý để bảo đảm cho Người sử dụng có thể thi hành những quyền lợi đang có trong RODO.

Quí vị có thể xem Diễn đàn Điều hành Sự đồng ý và nhờ nó mà xác định các thiết định cài đặt của mình mà có liên quan đến các file cookies. CMP cho phép bạn:

 • lấy được những thông tin cụ thể về chủ đề các file cookies mà chúng tôi đang tận dụng trong Dịch vụ và về chủ đề những đối tác tin tưởng của chúng tôi;
 • đưa ra hoặc rút lại sự đồng ý để chúng tôi và các đối tác của chúng tôi có thể tận dụng các file cookies chọn lựa tối ưu.

Diễn đàn Điều hành Sự đồng ý xuất hiện ở trong mảng cookies khi Người sử dụng đến thăm lần đầu tiên. Trong những lần đến thăm tiếp theo thì Quí vị có thể thay đổi các thiết định cài đặt, khi nhấn nút có hình chiếc bánh („Điều hành cookies”) ở phía góc bên trái của Dịch vụ.

Diễn đàn Điều hành Sự đồng ý sẽ ghi lại sự đồng ý hoặc phản đối của Người sử dụng. Chiểu theo điều này, chúng tôi sẽ cho phép Người sử dụng được tận dụng Dịch vụ. Tại mọi thời điểm thì Quí vị có thể đọc lại các thiết định cài đặt của mình và đưa ra những sự thay đổi.

Thanh tra Bảo hộ Dữ liệu là ai và những ai có thể nhờ người này hỗ trợ?

Thanh tra Bảo hộ Dữ liệu là được Adamed Pharma Cty CP đề cử ra dựa trên cơ sở điều 37 RODO. Thanh tra Bảo hộ Dữ liệu trong khuôn khổ những nhiệm vụ mình cần thi hành là có trach nhiệm phải bảo vệ quyền lợi và tính tự do cá nhân, của những người mà Admin đang sử dụng dữ liệu.

Mỗi một ai mà Admin đang có sử dụng dữ liệu là đều có thể nhờ Thanh tra Bảo hộ Dữ liệu, trong mọi vụ việc liên quán đến các dữ liệu cá nhân của mình,

Thanh tra Bảo hộ Dữ liệu quan tâm đến những vụ việc nào?

Thanh tra Bảo hộ Dữ liệu xác minh tính chuẩn xác của công việc sử dụng dữ liệu cá nhân. Trong khuôn khổ các hoạt động của mình thì đó cũng là điểm liên lạc cho tất cả mọi thông báo liên quan đến những sai sót có thể xảy ra khi sử dụng dữ liệu cá nhân. Quí vị cũng có thể nhờ đến Thanh tra Bảo hộ Dữ liệu, nếu như theo ý kiến của Quí vị là Admin đã gây ra sự vi phạm đến việc bảo hộ dữ liệu cá nhân của Quí vị. Thanh tra Bảo hộ Dữ liệu cũng là đơn vị mà cần gửi đến những yêu cầu cần được thi hành những quyền lợi mà Quí vị đang có.

Các quyền lợi này liên quan chủ yếu đến:

 1. quyền được tiếp cận đến các dữ liệu cá nhân,
 2. quyền được chỉnh sửa chúng,
 3. quyền được yêu cầu xóa các dữ liệu cá nhân (‘quyền được bỏ quên”),
 4. quyền được hạn chế việc sử dụng,
 5. quyền được chuyển các dữ liệu cá nhân,
 6. quyền được phản đối không cho sử dụng tiếp,
 7. quyền được phản đối không cho tự động hóa quyết định, trong đó có việc tạo profile hình ảnh,
 8. quyền được thông báo về việc xuất hiện vi phạm sự bảo hộ dữ liệu cá nhân.

Đơn yêu cầu thi hành quyền lợi sẽ được thi hành bằng cách nào?

Đơn có thể nộp gián tiếp qua nhân viên của Admin hoặc là gửi trực tiếp cho Thanh tra Bảo hộ Dữ liệu. Admin sẽ phải xử lý ngay lập tức. Nếu như sự thi hành đơn yêu cầu dài lâu hơn một tháng thì Quí vị sẽ được thông báo bằng văn bản riêng là cần gia hạn. Chỉ được gia hạn khi đơn quá phức tạp hoặc là số lượng có quá nhiều đơn nộp. Nếu như đơn của Quí vị không cho phép nhận dạng ra chính xác Quí vị hoặc là đơn ghi không rõ ràng thì Thanh tra Bảo hộ Dữ liệu sẽ yêu cầu Quí vị bổ sung thêm cho đơn đó trong thời hạn một tháng tính từ lúc nộp đơn. Nếu như đơn nộp theo hình thức thư điện tử thì thư trả lời cũng có thể diễn ra theo hình thức như vậy, nếu có thể. Trong những trường hợp khác thì về hình thức xem xét đơn là Quí vị sẽ được thông báo bằng một văn bản, gửi thư bảo đảm và phải có chữ ký nhận đàng hoàng. Việc xem xét đơn là miễn phí. Nhưng nếu như đơn yêu cầu hoàn toàn không có cơ sở hoặc là cứ lặp đi lặp lại thì Admin Các dữ liệu Cá nhân có thể: a) yêu cầu phải nộp lệ phí, khi có xem xét những chi phí hành chính thỏa đáng liên quan đến việc phải mất công xét đơn, phải liên hệ hoặc phải đi làm một số công việc hoặc là b) từ chối không xem xét đơn.

Liên lạc với Thanh tra Bảo hộ Dữ liệu như thế nào?

Có thể liên lạc với Thanh tra Bảo hộ Dữ liệu: qua hòm thư điện tử theo địa chỉ e-mail: iod@adamed.com, viết thư gửi địa chỉ: Adamed Pharma SA, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów, gọi điện thoai theo số: 22 732 77 00.

Các dữ liệu cá nhân đưa ra có bị chuyển sang cho người thứ ba khác hay không?

Những đơn vị được nhận dữ liệu cá nhân của Quí vị là: các công ty được thuê để điều hành Dịch vụ, các công ty có liên quan vốn và nhân sự với Admin, các nhà cung cấp những hệ thống tin học, các công ty đưa ra dịch vụ telemarketing theo lệnh của Admin (trong trường hợp có được sự đồng ý để thi hành marketing trực tiếp và chuyển thông tin thương mại bằng con đường thư điện tử.