Компания басќармасы

Мацей Адамкевич

Adamed Pharma S.A.
компаниясыныњ басќармасы президенті

Ол – білікті хирург. Халыќаралыќ урогинекологиялыќ ќауымдастыќтыњ (IUGA) жѕне Польшадаѓы менопауза жѕне андропауза жљніндегі ќауымдастыќтыњ мџшесі. Ол кљптеген халыќаралыќ медициналыќ конференцияларда (соныњ ішінде Мельбурн ќаласындаѓы Халыќаралыќ урологиялыќ конференцияда) баяндамалар жасады, сонымен ќатар ђлттыќ жѕне халыќаралыќ медициналыќ журналдарда, соныњ ішінде Халыќаралыќ урологиялыќ журналда жарияланымдардыњ авторы атанды. 2000 жылдан бастап ол Adamed компаниясыныњ басќарма тљраѓасы болды жѕне инновациялыќ препараттарды ѕзірлеу саласындаѓы зерттеулерді дамытуѓа џлкен џлес ќосты. Ол ењбегі џшін Польша Республикасы Президентініњ Алтын Крестімен жѕне Польша экономикасын дамытуѓа ерекше џлес ќосќан адамдарѓа берілетін «Ќалпына келтірілген тѕуелсіздік ѓасыры» медалімен марапатталѓан.

Малгожата Адамкевич,
медицина ѓылымдарыныњ докторы
Adamed Pharma S.A.
компаниясыныњ басќармасы президентініњ орынбасары,
Бас менеджер

Медицина ѓылымдарыныњ докторы дѕрежесіне жеткен ол Варшава медициналыќ оќу орнын (ќазіргі Варшава медициналыќ университеті) жѕне Стокгольмдаѓы жоѓары басшылардыњ экономикалыќ білімі оќу орнын бітірген. Ол ішкі медицина жѕне эндокринология бойынша мамандандырылѓан (бірінші жѕне екінші дѕрежелі мамандыќ).

Ењбек жолын Варшавадаѓы жоѓары оќу орнынан кейінгі медициналыќ білім беру орталыѓындаѓы эндокринологиялыќ клиникада бастаѓан. Компаниядаѓы жђмыстыњ алѓашќы кџндерінен бастап ол Adamed-те жђмыс істеді. Медициналыќ директор ретінде ол ѓылыми-зерттеу бљлімін ќђруѓа, сондай-аќ жања препараттар саласындаѓы зерттеулерді бастауѓа жауапты болды.Сонымен ќатар, ол Польшадаѓы алѓашќы ѓылыми-љндірістік консорциумдардыњ бірін ќђруѓа ќатысты. Ол Adamed компаниясын 2006 жылдан бері џздіксіз басќарды.

2010 жылы ол Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. компаниясын жѕне ќазіргі уаќытта Adamed Pharma S.A. компаниясына баѓынышты Agropharm компаниясын иеленді.

Малгожата Адамкевич – Халыќаралыќ эндокринология ќоѓамыныњ мџшесі. Ол Польшадаѓы конференциялар мен эндокринологтардыњ халыќаралыќ кездесулерінде медицина саласындаѓы жетістіктерін кљрсетті. Ол – Польша бизнес дљњгелек џстелініњ басќарма тљраѓасыныњ орынбасары; бизнес орталыќтары клубыныњ мџшесі, Джагиеллон университетініњ бизнес бљлімініњ жѕне Варшава медициналыќ университетініњ кењесшісі. Ол – Польшадаѓы ењ инновациялыќ конференция орталыќтарыныњ жѕне оќыту орталыќтарыныњ бірі болып табылатын, Варшава мањында орналасќан Narvil компаниясыныњ иелерініњ бірі. .

Малгожата Адамкевич сонымен ќатар – дарынды жастардыњ дамуына жѕне физика-биология ѓылымдарыныњ дамуына ќолдау кљрсету маќсатында ќђрылѓан Adamed ќорыныњ президенті. Ол ADAMED SmartUP баѓдарламасыныњ бастамашысы болды. Ол ењбегі џшін Польша Республикасы Президентініњ Алтын Крестімен жѕне Польша экономикасын дамытуѓа ерекше џлес ќосќан адамдарѓа берілетін «Ќалпына келтірілген тѕуелсіздік ѓасыры» медалімен марапатталѓан.

 

Павел
Рощик

Adamed Pharma S.A.
компаниясыныњ басќармасыныњ мџшесі,
басќару директоры
 

Соњѓы 16 жыл ішінде ол инвестициялыќ банкинг саласында белсенді жђмыс істеді, ол Варшава ќор биржасындаѓы поляк жѕне шетелдік компаниялардыњ IPO-ларын жѕне капиталын кљтеру, сондай-аќ біріктіру мен сатып алуѓа ќатысты кењестер берді. Ол CDM Pekao S.A брокерлік џйінде жђмыс істеді. UniCredit Group компаниясы немістіњ HVB банкін сатып алѓаннан кейін, UniCredit CAIB Poland S.A. инвестициялыќ банкинг бљлімініњ басќарушы директоры болып жђмыс істеді.

Ол осы саладаѓы жетекші компаниялардыњ акционерлері мен басќарма кењесінде жђмыс істеді, сонымен ќатар ол келесі ђйымдарда жђмыс істеді: Netia, Globe сауда орталыѓы, TVN, Cyfrowy Polsat, Dom Development, Mercor, Ferro, Tracktec жѕне Adamed. Ол Pekao Bank, Варшава ќор биржасы, Tauron Polska Energia жѕне PGE ђйымдарын жекешелендіру туралы кењес берді.

 

Магдалена Томашевска

Басқарма мүшесі
Adamed Pharma S.A.,
Бизнес операциялар жөніндегі директор
 

Магдалена Томашевска Варшава Медицина Академиясының (қазіргі Варшава Медицина Университеті) фармацевтика факультетінің түлегі, сондай-ақ Халықаралық менеджмент мектебінде (қазіргі Козьминский Университеті) MBA дәрежесін алды. Оның алғашқы мамандығы клиникалық аналитика болады. Томашевска ханымның фармацевтика саласындағы еңбек өтілі 25 жылдан артық. Оның кәсіби тәжірибесі Польшада, сонымен бірге шет елдерде жиналған.

Томашевска ханым әлемдік фармацевтикалық компанияларда инновациялық медициналық құралдар мен дженерик-препараттар сегменттерінде еңбек етті. Жұмыс бабы бойынша ол үздіксіз біліктілігін арттырып, Еуропа мен АҚШ-та өткізілген менеджмент, стратегиялық жоспарлау және қаржыландыру бойынша білім беру бағдарламаларына қатысты.

2005 жылдан бастап 2010 жылға дейін Томашевска ханым Польшадағы Ratiopharm компаниясының Бас директоры лауазымында қызмет етті. 2010-2017 жылдары ол Glenmark Pharmaceuticals холдингінің халықаралық құрылымдарында жұмыс істеді, бастапқыда Орталық және Шығыс-Еуропа нарықтарындағы компания қызметіне басшылық етті, кейіннен Еуропа, Ресей, ТМД, Азия және Оңтүстік Америка бойынша барлық бағыттарды басқарды. 2017 жылы Польшаға оралғаннан кейін, ол PGF SA компаниясына Басқарма Президенті және Бас директор ретінде қосылды.

Adamed Pharma компаниясында Томашевска ханым 2020 жылдан бастап Бизнес операциялар жөніндегі директор лауазымында қызмет етеді. Одан бөлек, ол Adamed компаниясының жаһандық стратегиясын дамыту және іске асыру, сонымен қатар ұдайы өзгеріп отыратын қоршаған ортаға сәтті әрі уақытылы бейімдеу үшін жауапты. Оның өзге де кәсіптік міндеттеріне Польша мен халықаралық нарықтарында маркетинг, сату және дистрибьютерлік қызметі басқаруға жатады.

 

Томаш
Кшак

Adamed Pharma S.A. компаниясыныњ басќармасыныњ мџшесі,
ењбек ресурсы бљлімініњ директоры

Лондон бизнес мектебініњ аѓа менеджерлеріне арналѓан беделді баѓдарламаны бітірген. Варшава экономика мектебініњ аспирантурасында ењбек ресурсы бљлімінде оќыѓан. Краковтаѓы Джагиеллон университетінде журналистика факультетін бітірді, Силезия университетініњ зањ магистрі дѕрежесін алды.

Оныњ поляк жѕне халыќаралыќ ђйымдарда да ењбек ресурстарын басќару саласында 18 жылдан астам кѕсіби тѕжірибесі бар. Љзініњ ењбек жолында ол Польшаѓа, ОШЕ жѕне Балтыќ жаѓалауы елдерініњ нарыќтары бойынша жауапты тђлѓа болады. Ол ењбек ресурстары саласындаѓы ењбек жолын ŚNIEŻKA SA лак-бояу зауытында бастады. 2003 жылы ŚNIEŻKA SA компаниясыныњ басќармасымен бірлесіп, компанияныњ биржадаѓы IPO-сын аяќтады. 2005-2011 жж ол Fresenius Kabi халыќаралыќ фармацевтикалыќ конгломераттаѓы ењбек ресурстарын басќару жѕне ѕлеуметтік серіктестік ќатынастары бойынша ењбек ресурстары жљніндегі директор болды. Содан кейін ол L'OREAL компаниялар тобына ауысты, онда 2013 жылѓа дейін ењбек ресурстары бљлімініњ директоры болды.

2014 жылдыњ басынан бастап Adamed Pharma компаниясыныњ ењбек ресурстары жљніндегі директоры болды. Соњѓы бірнеше жыл ішінде ол Adamed компаниясыныњ љсу стратегиясын ѕзірледі жѕне љзініњ жауапкершілігі аясында жаћандыќ стратегиялыќ жѕне атќарущылыќ жоспарларды жасауѓа ќатысты. Ол ќызыќты жђмыс орнын сѕтті ќђрып, компания ќђндылыќтары мен ќђрылтайшыныњ моральдыќ ќђндылыѓына негізделген корпоративтік мѕдениетті ќалыптастырады. Ол ђйымдаѓы барлыќ негізгі ќызмет џшін ашыќ процестерді ќђруѓа жѕне жџзеге асыруѓа жауап береді.

Ол 2017 жылдыњ ќањтарынан бастап Adamed Pharma S.A. басќармасыныњ мџшесі болды.

 

Бартломей Родавский, экономика ѓылымдарыныњ докторы
Adamed Pharma S.A.
компаниясының басқарма мүшесі,
бас операциялық директоры

Вроцлав экономика және бизнес университетін 2002 жылы тәмамдап, экономика ғылымдарының кандидаты дәрежесіне ие болған.Ұлыбритания үкіметі тарапынан ұсынылған, Брэдфорд университетінде жобаларды жоспарлау және талдау бойынша шәкіртақы иегері.Жеткізу тізбегін басқару саласындағы көптеген жарияланымдар мен таныстырылымдар авторы.Фармацевтика саласында 2003 жылдан бері кәсіби деңгейде жұмыс істейді. 

Фармацевтика, логистика, автокөлік және сервис салаларындағы бірқатар кәсіпорындармен бірлесе отырып, көптеген талдау, оқыту және енгізу жобаларын әзірлеп шығарған.
Адамед компаниясында 2009 жылдан бері жұмыс істейді, өндіріс, сапа, логистика және технологияны қоса алғанда, кеңінен таралған жеткізу тізбегінің дамуы мен үздіксіз жұмыс істеуіне жауап береді.

 

Томаш
Подгурский

 

Adamed Pharma S.A.
басќарма мџшесі,
бас ќаржы директоры,

Варшава экономика мектебін «Банк ісі жѕне ќаржы» мамандыѓы бойынша бітірген. Сонымен ќатар, ол – Варшава университетініњ зањгері жѕне Кембридж университетініњ аѓылшын тілі жѕне еуропалыќ ќђќыќ бойынша бакалавр дѕрежесініњ иесі.

12 жыл ішінде ол жетекші инвестициялыќ банктерде жђмыс істеді, соныњ ішінде: Rothschild, BNP Paribas жѕне UniCredit CAIB, онда ол денсаулыќ саќтау, фармацевтика жѕне халыќ тђтынатын тауарлар саласындаѓы біріктіру мен сатып алуѓа жауапты болды. Adamed ќаржы директоры ретінде ол ќаржылыќ жѕне халыќаралыќ стратегияларды ѕзірлеуге жѕне іске асыруѓа, сондай-аќ баѓынышты аймаќтарды тиімді басќаруѓа жауап береді, оныњ ішінде: Баќылау, љтімділікті басќару, бухгалтерлік есеп, сатып алу жѕне инвестициялар, аќпараттыќ технологиялар жѕне фармацевтикалыќ операцияларѓа ќатысты салыќ мѕселелері.