Польшадаѓы Adamed

Польша экономикасыныњ серіктесі

Біз Польша экономикасыныњ љсуіне џлес ќосамыз. Табыстарымызды инвестициялай отырып, біз Польшада инновацияларды жџзеге асырудамыз. 1996 жылдан бері біз инвестициялыќ жобалар мен ѓылыми зерттеулер џшін 2,2 млрд. поляк злотысын жђмсадыќ.

 

Біз Польшада салыќ тљлейміз (корпоративтік табыс салыѓы, ќосымша ќђн салыѓы жѕне жеке табыс салыѓы), жоѓары білікті ќызметкерлер џшін жђмыс орындарын ќђрамыз.

2023 жылѓы жеке табыс салыѓы
40,6 млн. поляк злотысы

2023 жылѓы корпоративтік табыс салыѓы
62,8 млн. поляк злотысы

2023 жылѓы корпоративтік табыс салыѓы
98,8 млн. поляк злотысы

2023 жылѓы инвестициялыќ жобалар жѕне ѓылыми-зерттеу жђмыстары
37,5 млн. ewro

Љндірістік зауыттар

Кшаверув пен Пабианицеде бізде Adamed љндірістік-логистикалыќ орталыѓымен жђмыс істейтін екі љндірістік зауытымыз бар. Ќазіргі заманѓы басќару жџйелері, жања технологиялар мен жоѓары білікті мамандар біздіњ љнімдеріміздіњ жоѓары сапалы болатынына кепілдік береді.

Бђл орталыќ таблетка жасау мен ќаптауѓа арналѓан ультра заманауи желілермен жабдыќталѓан. Оѓан стероидтар мен онкологиялыќ препараттарды љндіретін жабыќ аймаќ, сонымен ќатар ќажетті технологиялыќ нысандар кіреді.

Жаћандану жѕне ќызу бѕсекелестік дѕуірінде Adamed ќазіргі заманѓы љндірістік-логистикалыќ орталыѓы љз тђтынушыларына керемет сападаѓы љнімдер мен ќызметтерді ђсынады. 

Adamed ѕрдайым љндірістік жетілуді, сапа, тиімділік жѕне жђмыстыњ жоѓары стандарттарын ђстануды басты орынѓа ќояды. 

Љндірістік-логистикалыќ орталыќта орналасќан екі љндірістік зауыт жыл сайын Еуропа, Азия, Австралия жѕне Тыныќ мђхиты нарыќтарына арналѓан мыњнан астам жартылай фабрикаттар мен дайын љнімдерді жасап шыѓарады.

Біз дѕрілердіњ Польша емделушілері џшін ќауіпсіз болуын ќамтамасыз етеміз

Дѕрігерлер ќђрѓан жѕне басќаратын компания ретінде Adamed ѕрдайым емделушілердіњ мџдделерін бірінші орынѓа ќояды.

 

Біз ќазіргі заманныњ созылмалы ауруларын емдеуге арналѓан жоѓары сапалы дѕрілерді шыѓарамыз. Adamed компаниясы емделушілерді, олардыњ ќажеттіліктері мен џміттерін терењ тџсіну негізінде ќђрылды. Біздіњ емделушілердіњ біздіњ компаниямызѓа жѕне љнімдерімізге деген баѓа жетпес сенімін осы негізде ќалыптастырамыз.

Бізде поляк фармацевтикалық компаниялары арасында ең дамыған ғылыми-зерттеу орталықтары бар.