Мансап

Дамуды инновациялыќ ортада жања дењгейге кљтеріњіз

Біз - ќарќынды љсуге жѕне инновацияѓа инвестициялауѓа баѓытталѓан еуропалыќ фармацевтикалыќ компаниямыз.

Біз серіктестерімізге даму мџмкіндіктерін молынан ђсынамыз
Біз серіктестерімізді заманауи технологиялар мен жабдыќтарѓа ќол жеткізу мџмкіндігімен ќамтамасыз етеміз
Біз нарыќтыќ зерттеулерге негізделген сыйаќы алудыњ тартымды жџйесін ђсынамыз

Біз бѕсекеге ќабілетті сыйаќылар мен табыстар бумасын ђсынамыз

Біздіњ ќызмет салаларымыз: Зерттеу жѕне дамыту, љндіріс, сапа, инженерлік-техникалыќ ќызмет, логистика, сату жѕне маркетинг, ењбек ресурсы, ќаржы, аќпараттыќ технологиялар, бизнесті дамыту, зањ мен талаптарды орындау жѕне ќамтамасыз ету.

Біздіњ кџнделікті жђмысымызѓа баѓдар беретін негізгі ќђндылыќтар – ашыќтыќ пен жањашылдыќ, сапа, љзара ќђрмет, икемділік жѕне жедел шара ќолдану ќабілеттілігі.

Біз серіктестеріміздіњ ѕњгімелері

Бізге ќосылѓыњыз келе ме? Љтініш беріњіз!