Жеке мѕліметтер

Жауапты жѕне этикалыќ компания ретінде біз ќызметкерлеріміздіњ, бизнес серіктестеріміздіњ жѕне контрагенттеріміздіњ жеке деректерініњ ќорѓалу ќђќыѓын ќђрметтейміз. Тљменде біз Adamed компаниясында ќолданылатын деректерді ќорѓаудыњ негізгі принциптерін атадыќ.

Деректер баќылаушысы деген кім?

2016 жылѓы 27 сѕуірдегі «Деректерді ќорѓау туралы жалпы ереженіњ» (GDPR) 13 жѕне 14-баптарына сѕйкес, келесі компаниялардыњ бірі сіздіњ жеке деректеріњіздіњ баќылаушысы болып табылатындыѓын хабарлаймыз:

 • Adamed Pharma S.A., Pieńków, ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów (Чоснув), Poland (Польша)

Кез келген деректі љњдеуден бђрын, жеке деректер баќылаушысы љњдеудіњ маќсаты мен зањды негіздерін жѕне деректерді саќтау мерзімін аныќтайды. Сіздіњ жеке деректеріњіз љњделуде:

 • љйткені љњдеу сіз бен баќылаушы арасындаѓы келісімшартты орындау џшін немесе келісімшарт жасасу џшін шаралар ќабылдау џшін ќажет (Бап 6 (1) (b));
 • Баќылаушы баѓынатын зањды міндеттемелерді орындау (Бап 6 (1) (с));
 • баќылаушы жџзеге асыратын зањды мџдделер џшін (Бап 6 (1) (f));
 • сіздіњ келісіміњіздіњ негізінде (Бап 6 (1) (а)).

Біз сізге деректерді љњдеудіњ маќсаты, љњдеудіњ зањды негізі, деректерді саќтау мерзімі туралы жѕне GDPR-де аныќталѓандай хабарлама талабы бойынша бљлісуге тиісті кез келген басќа аќпарат туралы хабардар болуыњыз џшін барлыќ кџш-жігерімізді саламыз.

Жеке деректеріњізді ќорѓауѓа ќатысты сђраќтарыњыз болса, бізге тљменде кљрсетілген электрондыќ поштаѓа хат жіберіњіз. Біз сізге деректерді ќорѓау туралы толыќ аќпаратты ќуана беретін боламыз.

Деректерді ќорѓау жљніндегі ќызметкер деген кім?

Адамдарды ќорѓау жљніндегі Еуропалыќ Парламенттіњ 2016/679 Ережесініњ 37-бабына жѕне 2016 жылѓы 27 сѕуірдегі Кењестіњ жеке деректерді љњдеу жѕне осындай деректердіњ еркін ќозѓалуы жѕне 95/46/EC директивасыныњ кџшін жою бойынша деректерді ќорѓау жљніндегі ќызметкер таѓайындалады.

Daniel Grudzień – Adamed Pharma S.A. ђйымдарындаѓы деректерді ќорѓау жљніндегі ќызметкер.

Љз міндеттерін орындау кезінде, Деректерді ќорѓау жљніндегі ќызметкер жеке деректері љњделетін адамдардыњ ќђќыќтары мен бостандыќтарыныњ ќорѓалуын ќамтамасыз етеді. Сондыќтан, љњделетін жеке деректеріне ќатысты кез келген мѕселе бойынша деректер субъектілері тиісті ќђќыќтарѓа сай деректерді ќорѓау жљніндегі ќызметкермен хабарласа алады.

Деректерді ќорѓау бљлімініњ ќызметкері не істейді?

Деректерді ќорѓау бљлімініњ ќызметкері ђйымдаѓы деректерді љњдеу дѕлдігін тексереді. Оныњ міндетіне сонымен ќатар деректерді љњдеудегі ыќтимал дѕлсіздіктер туралы кез келген есеп беру џшін байланыс нџктесі ретінде ѕрекет ету кіреді. Егер сіз кез келген Adamed компаниясы тарапынан жеке мѕліметтерді ќорѓауѓа ќатысты сіздіњ ќђќыќтарыњыз бђзылѓан деп ойласањыз, деректерді ќорѓау жљніндегі маманмен байланысуѓа болады. Кез келген ќђќыѓыњызды пайдаланѓыњыз келсе, деректерді ќорѓау бљлімініњ ќызметкерімен байланысуѓа болады.

Атап айтќанда, мыналарѓа ќђќылысыз:

 1. Жеке мѕліметтеріњізге кіруге,
 2. Жеке мѕліметтеріњізді тџзетуге,
 3. Жеке деректеріњізді љшіруге («ђмытылу ќђќыѓы»),
 4. Жеке мѕліметтеріњізді љњдеуді шектеуге,
 5. Деректердіњ тасымалдануына,
 6. Сіздіњ жеке деректеріњізді љњдеуге ќарсылыќ білдіруге,
 7. Автоматтандырылѓан шешімдерді ќабылдау нысаны, оныњ ішінде профильдеуге,
 8. Жеке деректердіњ бђзылѓандыѓы туралы хабарлау.

Сіздіњ сђрауыњыз ќалай љњделеді?

Сіз сђранысты деректерді љњдеу жљніндегі ќызметкер арќылы немесе тікелей деректерді ќорѓау ќызметкеріне жібере аласыз. Сіздіњ сђрауыњыз тез арада ќаралады. Егер сіздіњ сђрауыњызды љњдеу бір айдан асса, сізге жеке хатта жауап беру мерзімін ђзарту туралы хабарлама жіберіледі. Жауап беру кџні сђраныстыњ кџрделілігіне немесе берілген сђраныстардыњ санына байланысты ђзартылуы мџмкін.

Егер сђраныс сізге аныќтауѓа мџмкіндік бермесе немесе тџсініксіз болса, деректерді ќорѓау бљлімініњ ќызметкері сђраныс жіберілген сѕттен бастап бір ай ішінде ќосымша аќпарат беруді сђрайды.

Егер љтініш электрондыќ пошта арќылы жіберілсе, одан ѕрі хат-хабарлар мџмкіндігінше электрондыќ пошта арќылы жіберіледі. Олай болмаѓан жаѓдайда, сіздіњ љтінішіњізді ќарау ѕдісі сізге жазбаша тџрде хабарлама келіп тџскенін растайтын тапсырыс тџріндегі хатпен жеткізіледі.

Љтініштер тегін ќаралады. Алайда, егер љтініш негізсіз болса немесе бірнеше рет берілсе, жеке деректерді баќылау жљніндегі ќызметкер сђранысты љњдеудіњ, хабарлаудыњ немесе талап етілген операцияларды орындаудыњ ѕкімшілік шыѓындарын ескере отырып, ѕділ аќы алуы немесе сђрауды љњдеуден бас тартуы мџмкін.

Деректерді ќорѓау жљніндегі маманмен ќалай байланысуѓа болады?

Деректерді ќорѓау жљніндегі маманмен байланысуѓа болады:

 • эл.поштамен: iod@adamed.com
 • Жеке деректерді баќылау жљніндегі ќызметкердіњ поштасына жазбаша хат жолдау арќылы.