Cookie саясаты

Cookie файлдары дегеніміз не?

Cookie файлдары – бђл сандыќ деректер, атап айтќанда мѕтіндік файлдар, вебсайт пайдаланушысыныњ терминал ќђрылѓысында саќталады жѕне олардыњ маќсаты пайдаланушыныњ вебсайтќа кіруін ќамтамасыз ету болып табылады. Cookie файлдары ѕдетте љздері бастапќыда жасалѓан сайттыњ атауын, берілген терминалдыњ жарамдылыќ мерзімі менбірегей нљмірін ќамтиды. Вебсайт пайдаланушысыныњ терминал ќђрылѓысындаѓы Cookie файлдарын саќтау жѕне оларѓа ќол жеткізу џшін жауапты тђлѓа – Adamed Pharma S.A. компаниясы. Оныњ тіркелген мекенжайы: Pieńków, ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów.

Cookie саясаты

Cookie файлдары не џшін ќолданылады?

Cookie файлдары пайдаланушыныњ вебсайтты ќолдануына ќатысты мѕліметтерді жинау џшін пайдаланылады. Атап айтќанда, cookie файлдары келесі функцияларды ќолдайды:

  1. пайдаланушы вебсайттыњ ѕрбір ішкі бетіне кірген сайын пайдаланушы аты мен ќђпиясљзді ќайта-ќайта енгізбеуі џшін пайдаланушы сеансын саќтайды (пайдаланушы жџйеге кіргеннен кейін);
  2. пайдаланушыныњ ќалауына ќарай вебсайттыњ мазмђнын баптау жѕне оны пайдалануды оњтайландыру; cookie файлдары сізге пайдаланушыныњ жеке ќалауына сѕйкес кљрсетілген бетті љзгертуге мџмкіндік беретін вебсайт пайдаланушысыныњ терминал ќђрылѓысын аныќтауѓа мџмкіндік береді.
  3. вебсайттыњ ќђрылымы мен мазмђнын жаќсарту џшін оныњ ќалай ќолданылатынын тџсінуге кљмектесетін статистикалыќ мѕліметтерді жинау;

Cookie файлдарыныњ ќандай тџрлері ќолданылады?

Вебсайт cookie файлдарыныњ екі негізгі тџрі пайдаланады: уаќытша сеанс cookie файлдары жѕне тђраќты cookie файлдары. Сеанс cookie файлдары –терминал ќђрылѓысында пайдаланушы жџйеден шыќќанѓа, вебсайттан шыќќанѓа немесе шолѓыштан шыќќанѓа дейін саќталатын уаќытша файлдар. Тђраќты cookie файлдары пайдаланушыныњ терминал ќђрылѓысында cookie файлында кљрсетілген мерзім ішінде немесе cookie файлы жойылѓанѓа дейін саќталады.

Вебсайтта cookie файлдарыныњ келесі тџрлері ќолданылады:

  1. «негізгі» cookie файлдары, онсыз вебсайт белгілі бір ќызметтерді ђсына алмайды; бђѓан вебсайтта аутентификацияны ќажет ететін ќызметтерді ђсыну џшін пайдаланылатын тџпнђсќалыќ растама cookie файлдары кіреді;
  2. вебсайтты пайдалану туралы ѕртџрлі аќпаратты жинау џшін ќолданылатын «ќолданыс» cookie файлдары;
  3. вебсайтќа пайдаланушы тањдаѓан параметрлерді «есте саќтауѓа» жѕне пайдаланушыныњ интерфейсін ќалау бойынша реттеуге мџмкіндік беретін «ќызметтік» cookie файлдары.

Cookie файлдарын саќтау жѕне оларѓа ќол жеткізу ѕдісін ќалай љзгертуге болады?

Кљптеген жаѓдайларда Интернетті (шолѓышты) ќарау џшін пайдаланылатын баѓдарламалыќ ќђрал cookie файлдарын ѕдепкі параметр бойынша пайдаланушыныњ терминал ќђрылѓысында саќтауѓа мџмкіндік береді. Вебсайт пайдаланушылары cookie файлдарыныњ параметрлерін кез келген уаќытта љзгерте алады. Атап айтќанда, бђл параметрлерді шолѓыш параметрлерінде cookie файлдарыныњ автоматты ќолданылуына тыйым салынатындай немесе пайдаланушыныњ ќђрылѓысында cookie файлдары саќталатындыѓы туралы ескертетіндей етіп љзгертуге болады. Cookie файлдарымен жђмыс істеудіњ ѕртџрлі режимдері туралы толыќ аќпаратты шолѓыштыњ параметрлер терезесінде кљруге болады. Вебсайт операторы пайдаланушыларѓа cookie файлдарын пайдалануѓа ќатысты шектеулер вебсайттаѓы кейбір ќызметтерге ѕсер етуі мџмкін екендігін хабарлайды. Cookie файлдары туралы ќосымша аќпарат алу џшін www.wszystkoociasteczkach.pl сілтемесіне љтіњіз немесе шолѓыш мѕзірініњ «Аныќтама» (Help) бљлімін ќарањыз.»