Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe RFP 15060 – BIOCON – Przegląd sprzętów laboratoryjnych

W związku z realizacją projektu pt. „Biokoniugaty przeciwnowotworowe nowej generacji”, objętego dofinansowaniem w ramach Programu INNOMED, działając na podstawie §7 ust. 4 Umowy o dofinansowanie nr INNOMED/I/8/NCBR/2014 Beneficjent - Adamed Pharma S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie poniżej zdefiniowanego przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zapytania:

1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa realizacja poniższych usług d w okresie trwania projektów tj. do dnia 31 grudnia 2019 r. na warunkach określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym. Szczegółowe informacje są dostępne w opisie przedmiotu.

Lp. Nazwa Opis produktu Zakres oferty
1 Przegląd aparatu QIAxcel- Qiagen Numer seryjny: SN 5259 1
2 Przegląd termocyklera GeneAmp PCR System 2700, Applied Biosystems (ABI) Numer seryjny: 270S1112905 1
3 Przegląd licznika komórek CountessII AMQAX1000 Numer seryjny: A2216-185A-0089 1
4 Filtry do aparatu LightCycler 480 II Numer katalogowy: 04686128001 2
5 Lampa do aparatu LightCycler 480 II Numer katalogowy: 04686136001 1
6 Przegląd i konserwacja mikroskopu Eclipse TS 100   1
7 Przegląd i konserwacja mikroskopu Eclipse Ti-u   1
8 Przegląd Bioanalyzera 2100 -Agilent Numer seryjny: DE 72902653 1

 

2. Miejsce dostawy zamówienia: ADAMED PHARMA S.A. Pieńków, Mariana Adamkiewicza 6A,05-152 Czosnów.

Warunki udziału w postępowaniu:

1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Dostawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu spełnienia tego warunku Dostawca zobowiązany jest do przesłania wraz z ofertą podpisanego Oświadczenia o braku powiązań (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest bezpłatna rejestracja w systemie Platformy Zakupowej eB2B https://adamed.eb2b.com.pl oraz wczytanie dokumentów rejestrowych (KRS, EDG).

Dodatkowe informacje znajdują się poniżej w sekcji: Informacje dotyczące udziału w postępowaniu.

Termin i sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

1. Termin składania Ofert 08.11.2019, godz. 23.59. Termin może ulec zmianie, o czym wszyscy Dostawcy zostaną poinformowani poprzez e-mail z Platformy Zakupowej.

2. Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

4. Oferta powinna być sporządzona w pliku arkusza kalkulacyjnego, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego w formie excel. Oferty bez wypełnionego Załącznika nr 2 nie będą rozpatrywane.

5. Dodatkowo Oferent może przygotować również ofertę w swoim formacie.

6. Ofertę wraz z wymaganymi Załącznikami należy złożyć w Platformie Zakupowej Adamed pod adresem https://adamed.eb2b.com.pl lub mailem aleksandra.chlopek(at)adamed.com.

7. Dostęp do Platformy Zakupowej Dostawca uzyskuje poprzez proces rejestracji i weryfikacji istnienia firmy. W tym celu należy uzupełnić podstawowe informacje takie jak: kraj, NIP, kod pocztowy, dane kontaktowe, itp.

8. Oferta Dostawcy winna być sporządzona w języku polskim lub angielskim, w sposób czytelny, elektronicznie.

9. Oferta powinna zawierać minimum następujące informacje: nazwę i adres Dostawcy, numer zapytania ofertowego, cenę (PLN lub EUR), termin realizacji (czas potrzebny na dostawę podany w dniach), Ilość (zakres oferty, ilość przedmiotów zawartych w ofercie, podany w postaci liczby całkowitej), termin płatności.

10. Jeśli ceny w ofercie będą wyrażone w EUR to zostaną one przeliczane przy zastosowaniu kursu 4,3117 PLN/EUR, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

11. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

12. Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:

12.1. wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert,

12.2. zmienić ofertę – powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”.

Kryteria wyboru i sposób oceny złożonych ofert:

1. Zamawiający ma prawo odrzucenia oferty złożonej przez Dostawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lub jeśli oferta jest niezgodna z niniejszym zapytaniem.

2. Kryteria wyboru ofert:

a. Cena netto (PLN), waga kryterium - 60% całościowej oceny.

b. Termin realizacji (deklarowany czas potrzebny na dostawę, wyrażony w dniach) - 30% całościowej oceny.

c. Termin płatności - 10% całościowej oceny.

3. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o w/w kryterium i ustaloną punktację:

Kryteria

Waga [%]

Sposób oceny zgodnie z wzorem

Cena

60%

cena netto oferty najniższej / cena netto oferty badanej x 100 x waga% = ilość punktów

Termin realizacji

30%

najkrótszy czas / czas oferty badanej x 100 x waga% = ilość punktów

Termin płatności

10%

termin z oferty badanej / najdłuższy termin x 100 x waga% = ilość punktów

 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.

5. Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. W przypadku uzyskania równej punktacji dla co najmniej dwóch ofert Zamawiający spośród ofert z równą najwyższą końcową ilością punktów dokona wyboru oferty bardziej korzystnej, gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko. W tym celu Zamawiający ma prawo wezwać Oferentów, których oferty uzyskały najwyższą końcową ilość punktów o uzupełnienie oferty poprzez podanie wskazanych przez Zamawiającego informacji dotyczących oddziaływania przedmiotu oferty na środowisko. Termin na uzupełnienie oferty zostanie określony przez Zamawiającego, jednak nie może być on krótszy niż 3 dni robocze od otrzymania wezwania.

Wybór Wykonawcy i sposób ogłaszania:

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Informację o wynikach postępowania Zamawiający umieści na stronie www.adamed.com.pl, a także wyśle do każdego Oferenta, który złożył swoją ofertę.

Warunki umowy

1. Dopuszcza się możliwość udzielenia wybranemu Oferentowi zamówień uzupełniających, które są zgodne z przedmiotem niniejszego zamówienia podstawowego, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości tego zamówienia.

2. Zamawiający w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotu postępowania zawrze umowę ramową z wybranymi Dostawcami. Celem postępowania jest ustalenie warunków dotyczących zamówień, jakie mogą być realizowane przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy ramowej, w szczególności cen, czasu dostawy oraz zakresu zamawianych przedmiotów. Na podstawie umowy ramowej Zamawiający nie zobowiązuje się do zakupu określonej ilości produktów od wybranego Dostawcy. Zamawiający dokona zakupu produktów od wybranego Dostawcy jedynie w sytuacji, gdy w okresie obowiązywania umowy ramowej powstanie u Zamawiającego potrzeba ich nabycia. Realizacja dostaw będzie przebiegała na podstawie sukcesywnie składanych zamówień wg bieżących potrzeb Zamawiającego.

3. Oferowane w ramach postępowania produkty muszą być fabrycznie nowymi, nie przeterminowanymi oraz oryginalnymi produktami producenta.

4. W sytuacji, gdyby w specyfikacji użyta została nazwa konkretnego produktu (marki) Zamawiający w odniesieniu do tych pozycji dopuszcza składanie ofert zawierających produkt (markę) równoważną. Przez produkt (markę) „równoważną” należy rozumieć odczynniki o właściwościach nie gorszych niż wskazane w Zapytaniu Ofertowym. Dostawca w celu potwierdzenia jakości produktów (marek) równoważnych załączy do oferty stosowne dokumenty (specyfikację jakościową, świadectwo kontroli jakości, certyfikat analizy lub inne równoważne dokumenty), z których w sposób niebudzący wątpliwości wynika, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych. Wszelkie ryzyko związane z udowodnieniem „równoważności” spoczywa na Dostawca. Dostawca jest zobowiązany wykazać, iż oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

5. Zamówienia będą przekazywane Dostawcy e-mailowo i za pomocą Platformy Zakupowej w każdy dzień tygodnia.

6. Dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą na koszt Dostawcy do siedziby Zamawiającego, w imieniu, którego zamówienia składać będą wyznaczone przez Zamawiającego osoby. Nie jest wymagane podpisywanie potwierdzenia dostarczenia zamówienia. Osoba będzie dokonywać potwierdzenia odbioru elektronicznie w Platformie Zakupowej Adamed.

7. Faktury zbiorcze będą generowane na podstawie poszczególnych dostaw, które dostawca oznaczy w systemie lub na podstawie elektronicznych potwierdzeń odbioru użytkowników Zamawiającego. Dostawca otrzyma dostęp do Platformy Zakupowej Adamed gdzie będzie mógł wygenerować odpowiednie zestawienie na podstawie, którego będzie wystawiać fakturę.

8. Zamawiający wymaga innych ważnych parametrów oferty:

(a) Terminu płatności preferowany: 60 dni; 

(b) Terminu ważności oferty: 90 dni;

(c) Gwarancja cen: minimum 12 miesięcy od podpisania umowy.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu Dostawca przed zawarciem umowy lub w trakcie jej obowiązywania.

10. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

10.1. za opóźnienie w terminie realizacji przedmiotu zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, o ile opóźnienie nie wynika z winy Zamawiającego,

10.2. z tytułu nieprawidłowej realizacji zamówienia,

10.3. z tytułu niekompletnego wykonania zamówienia.

Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji usługi.

11. Dostawca ponosi wszystkie ewentualne koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

12. Złożenie oferty oznacza akceptację przez Dostawcę warunków zawartych w Zapytaniu ofertowym.

Dodatkowe informacje dotyczące udziału w postępowaniu

1. Zapytanie Ofertowe jest dostępne na Platformie Zakupowej Grupy Adamed na stronie: https://adamed.eb2b.com.pl

2. Login oraz hasło potrzebne do zalogowania się do Platformy Zakupowej zostaną przekazane Dostawcom przez Operatora drogą e-mailową.

3. Wymagania techniczne. W celu bezproblemowej pracy z Platformą Zakupową eB2B https://platforma.eb2b.com.pl/. Użytkownik powinien posiadać co najmniej następujące możliwości techniczne:

a. komputer PC lub MAC z procesorem 1GHz lub szybszym i minimum 512 MB RAM,

b. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1Mb/s,

c. przeglądarka internetowa w najnowszej wersji. IE 9.0+ lub Mozilla Firefox 24+ lub Chrome 26+lub Safari 5+,

4. Postępowanie zostanie powtórzone jedynie w wypadku niemożliwości jego przeprowadzenia  z winy Operatora lub Zamawiającego. Problemy techniczne po stronie Dostawców nie będą miały wpływu na bieg postępowania.

5. Dokumenty należy umieszczać na platformie https://adamed.eb2b.com.pl/ w sekcji Załączniki przedmiotowego postępowania. Rozmiar kompletu wczytywanych dokumentów nie może przekroczyć 7MB. Dokumenty formacie PDF (skan) wczytywane do systemu muszą być odpowiedniej jakości minimum 180 dpi, czarnobiałe (umożliwiające bezproblemowe odczytanie treści zawartej w dokumencie).

6. Przed przystąpieniem do postępowania zaleca się zapoznanie z instrukcją obsługi Platformy Zakupowej dostępnej w zakładce Instrukcje po zalogowaniu.

7. Terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz konfiguracja każdego z etapów postępowania będzie przedstawiona w Platformie Zakupowej i może  ulegać zmianie o czym wszyscy zainteresowani Wykonawcy będą niezwłocznie powiadamiani drogą e-mailową przez system.

8. Pomoc techniczna podczas postępowania. Podczas postępowania wykonawca może skorzystać z pomocy technicznej pod numerem telefonu: +48223783970, +48222584861, +48224281928.

Szczegółowa instrukcja obsługi, zawarta jest w zakładce, „Mój profil / Pomoc”.

Postanowienia ogólne

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

2. W przypadku unieważnienia postępowania o zamówienie wykonawcom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

3. Złożenie wniosku o rejestrację w postepowaniu lub oferty jest równoznaczne z przyjęciem bez zastrzeżeń wszystkich warunków postępowania.

4. Odstąpienie przez Zamawiającego od zawarcia umowy w przypadku zawiadomienia wykonawcy o wyborze jego oferty nie może być podstawą roszczeń poniesionych kosztów udziału w postępowaniu.

5. W toku dokonywania oceny złożonych wniosków Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich dokumentów.

6. Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich wymaganych elementów, Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach wezwać Wykonawcę do jego uzupełnienia.

7. Zamawiający rezerwuje prawo do nagrywania dźwięku podczas spotkań technicznych z dostawcami. Przesłanie oferty będzie traktowane jako udzielenie zgody na nagrywanie spotkań.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, w przypadku, gdy cena zaoferowana przez Wykonawcę przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zamówienia.

9. Warunki zmiany umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku ziszczenia się konieczności zmiany wskazanego w ofercie/umówionego zakresu robót wynikającej z:

9.1. koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia,

9.2. konieczności lub techniczno-ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych,

9.3. konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych,

9.4. ograniczeń finansowych po stronie Zamawiającego powodujących konieczność ograniczenia zakresu prac ujętych w ofercie,

9.5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą będą dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Współpraca i komunikacja w trakcie przygotowania odpowiedzi

1. Wszelkie pytania należy składać za pomocą Platformy Zakupowej zakładka Pytania/Odpowiedzi przedmiotowego postępowania lub mailem: aleksandra.chlopek(at)adamed.com do dnia końca dnia 06.11.2019r.

2. Wszelkie odpowiedzi będą udzielane Wykonawcom za pomocą Platformy Zakupowej zakładka Pytania/Odpowiedzi przedmiotowego postępowania.

3. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami w poniedziałek-piątek w godzinach 08:00-16:30 jest: Aleksandra Chłopek [aleksandra.chlopek(at)adamed.com.pl]

Załącznik 1 (pobierz)

Załącznik 2 (pobierz

 

Wróć do listy zapytań ofertowych