Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe nr RFP 15777 – ABI DR – AKCESORIA LABORATORYJNE

Pieńków, 10.03.2020

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy w ramach projektu pt. „Rozwój leku onkologicznego w zmniejszonej dawce przy użyciu nowoczesnych technologii” (nr POIR.01.01.01-00-1025/17) w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działając na podstawie §12 ust. 6 umowy o dofinansowanie projektu Adamed Pharma S.A.. informujemy, że zamówienie zostanie udzielone firmie ANCHEM Plus Mariusz Malczewski, która przedstawiła najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę.

Wyniki z postępowania