Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe nr RFP 15487 – Wykonanie Badań In Vitro Admed (Administration, Distribution, Metabolism And Elimination)

Pieńków, 03.03.2020

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy na wykonanie badań IN VITRO ADME, na potrzeby realizacji projektu pt. „Opracowanie innowacyjnego leku do terapii zakażeń pochwy” POIR.01.01.01-00-0294/17, objętego dofinansowaniem w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działając na podstawie §13 ust. 2 pkt. 2 umowy o dofinansowanie informujemy, że zamówienia dla poniższych pozycji zostaną udzielone firmie Selvita S.A., ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, która złożyła ofertę częściową na poniższe pozycje:

  1. Wyznaczenie współczynnika LogD Badanie wiązania z białkami osocza dla 4 gatunków
  2. Określenie klirensu wewnętrznego z wykorzystaniem mikrosomów wątrobowych dla 4 gatunków
  3. Identyfikacja metabolitów in vitro
  4. Ocena przepuszczalności związku z wykorzystaniem linii komórkowej Caco-2

Uzasadnienie wyboru: oferta przedstawiona przez firmę Selvita S.A., zdobyła największą ilość punktów w ocenie ofert.

Dla poniższych pozycji: Postępowanie pozostaje nierozstrzygnięte – brak ofert

1.5. Charakteryzacja cytochromu P450

1.5.1. inhibicja
1.5.2. inhibicja zależna od czasu (time-dependent inhibition)
1.5.3. indukcja
1.5.4. fenotypowanie
1.5.5. raport z badania w języku angielskim

1.6.Inhibicja transporterów komórkowych

 

Wróć do listy zapytań ofertowych