Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe nr RFP 15381 – TER – Badanie zawartości glinu metodą ICP-OES

Pieńków, 16.03.2020

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy wykonania badań zawartości glinu metodą ICP-OES, przeznaczonych do realizacji projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie nowatorskiego leku złożonego w politerapii chorób układu sercowo-naczyniowego wraz ze współistniejącymi czynnikami ryzyka” (nr POIR.01.01.01-00-0188/18) realizowanego w ramach Konkursu 2/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” duże przedsiębiorstwa i konsorcja przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działając na podstawie §12 umowy o dofinansowanie projektu informujemy, że zamówienia zostaną udzielone firmie Analytical R&D, która przedstawiła najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę.

Wyniki z postępowania