Opracowanie i wdrożenie pakietu leków kardiologicznych nowej generacji

Tytuł projektu „Opracowanie i wdrożenie pakietu leków kardiologicznych nowej generacji”
Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie czterech leków stosowanych w terapii schorzeń układu sercowo-naczyniowego: dwóch opartych na pojedynczych substancjach aktywnych klopidogrelu w dawce 300 mg i telmisartanie oraz dwóch preparatów złożonych zawierających amlodypinę z telmisartanem i amlodypinę z ramiprilem.
Program wsparcia Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013 w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz Działania 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.
Nazwa beneficjent Adamed Sp. z o.o.
Wartość projektu 6 013 000,00 zł
Wartość dofinansowania 1 503 250,00 zł
Okres realizacji projektu 01.12.2009-30.06.2014