Komunikaty

Zaproszenie do udziału w postępowaniu mającym na celu wyłonienie dystrybutorów

18 lipca 2022

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU MAJĄCYM NA CELU WYŁONIENIE DYSTRYBUTORÓW,

z którymi współpracować będzie ADAMED PHARMA S.A. w obszarze sprzedaży produktów leczniczych przeznaczonych docelowo do sprzedaży na rzecz świadczeniodawców w celu realizacji świadczeń gwarantowanych (dalej jako: Szpitale)

 

Adamed Pharma S.A. uprzejmie zaprasza podmioty prowadzące hurtownie farmaceutyczne i prowadzące sprzedaż do Szpitali do wzięcia udziału w wewnętrznym postępowaniu prowadzonym przez spółkę.

Celem tego postępowania jest wybór nieograniczonej liczbowo grupy hurtowni farmaceutycznych, które nabywałyby od Adamed Pharma S.A. produkty lecznicze w celu ich dalszej odsprzedaży do Szpitali, aby zapewnić nieprzerwaną ciągłość dostaw produktów leczniczych i zabezpieczyć potrzeby pacjentów w całym kraju.

Pojęcia „świadczeniodawcy” i „świadczeń gwarantowanych” używane w niniejszym postępowaniu (w tym w niniejszym zaproszeniu) są jednolite z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.).

Współpraca z wyłonionymi dystrybutorami dotyczyłaby całego portfolio Adamed Pharma S.A. t.j.: produktów leczniczych o różnych kategoriach (OTC, RX), w tym refundowanych, wyrobów medycznych, suplementów diety i kosmetyków (więcej na: https://www.adamed.com/produkty).

Adamed Pharma S.A. stosuje wobec kontrahentów jednolite warunki umowne i handlowe, w związku z czym wzór umowy o współpracy stanowić będzie jeden z dokumentów udostępnianych zainteresowanym podmiotom przed złożeniem ofert. Jego zmiany są dopuszczalne wyjątkowo, jedynie w drodze negocjacji, i będą musiały być uzasadnione obiektywnymi przesłankami związanymi z odmienną sytuacją   danego kontrahenta lub ich grupy/kategorii.

Okres współpracy z wyłonionymi w postępowaniu dystrybutorami obejmowałby lata 2023 – 2027.

Postępowanie odbędzie się w oparciu o obiektywne i ekonomicznie uzasadnione kryteria, których odzwierciedleniem są pytania zawarte w kwestionariuszu ofertowym. Aby otrzymać kwestionariusz ofertowy oraz wzór umowy o współpracy bardzo prosimy o odesłanie wypełnionej i podpisanej umowy o zachowaniu poufności (w dwóch egzemplarzach), będącej załącznikiem do niniejszego zaproszenia.

Udział w postępowaniu nie jest obowiązkowy, ale skutkować będzie brakiem możliwości współpracy z Adamed Pharma S.A. w ww. okresie w zakresie sprzedaży produktów oferowanych następnie świadczeniodawcom w celu realizacji świadczeń gwarantowanych.

Dostarczone przez Państwa w kwestionariuszu ofertowym informacje i dokumenty będą podstawą oceny Państwa statusu i po analizie pod kątem obiektywnych oraz pożądanych z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania rynku kryteriów - decyzji o nawiązaniu współpracy. Ww. analiza zostanie przeprowadzona z należytą starannością, ocenianą według standardów przyjętych dla profesjonalistów. Adamed Pharma S.A. nie przewiduje nieracjonalnego, sztywnego limitowania liczby kwalifikujących się kandydatów.   Liczymy na to, że niniejsze postępowanie pozwoli nam na wyłonienie 10-15 podmiotów, które łącznie w sposób ekonomicznie zasadny zagwarantują nieprzerwane i zupełne zaspokajanie zapotrzebowania pacjentów Szpitali w całym kraju na Produkty z portfolio Adamed Pharma S.A.

Uzupełnione i podpisane odręcznie albo podpisem kwalifikowanym w rozumieniu Rozporządzenia eIDAS (a nie zaufanym) podpisem elektronicznym umowy o zachowaniu poufności prosimy odsyłać na adres:

Linia.szpitalna@adamed.com (dla wersji podpisanych elektronicznym podpisem kwalifikowanym)

Zaś w przypadku wersji podpisanych odręcznie w dwóch egzemplarzach na adres:

Adamed Pharma S.A.

Linia Szpitalna

Ul. M. Adamkiewicza 6a

05-152 Pieńków, gmina Czosnów

 

Niezwłocznie po podpisaniu umów ze strony Adamed zostanie Państwu odesłany jeden egzemplarz umowy o zachowaniu poufności wraz z kwestionariuszem ofertowym i wzorem umowy o współpracy. W przypadku, gdy zechcą Państwo te dokumenty otrzymać drogą elektroniczną bardzo prosimy o wskazanie adresu email w liście przewodnim załączonym do egzemplarzy umów o zachowaniu poufności. W przypadku otrzymania umów drogą elektroniczną (dla wersji podpisanych podpisem kwalifikowanym) odpowiedź zawierająca formularz ofertowy oraz wzór umowy o zachowaniu poufności zostanie odesłana na adres, z którego otrzymano umowę o zachowaniu poufności.

Zakładając, że wypełnienie kwestionariusza ofertowego i analiza wzoru umowy są procesami czasochłonnymi termin odesłania umów o zachowaniu poufności upływa w dniu 19 sierpnia 2022 (data wysłania listu pocztą polską lub kurierem).

Po otrzymaniu kwestionariuszy ofertowych oraz wzorów umów ewentualne dodatkowe pytania prosimy przesyłać na adres: Linia.szpitalna@adamed.com

Termin końcowy przesyłania zapytań to 10 września 2022.

Kwestionariusze ofertowe należy przesyłać na adres Linia.szpitalna@adamed.com do dnia 16 września 2022 roku do godziny 16.00. Kwestionariusze i uzupełnienia wysyłane w późniejszym terminie będą uznane za niebyłe. Nie ma możliwości poprawiania ani uzupełniania przesłanych kwestionariuszy.

Komisyjny proces oceny ofert planowany jest w 40-42 tygodniu roku 2022.

Po dokonaniu oceny ofert i wyborze kontrahentów każdy z oferentów zostanie pisemnie poinformowany o rozstrzygnięciu i jego podstawach oraz zostanie zaplanowany proces zawierania umów, który chcielibyśmy zakończyć w listopadzie 2022 roku tak aby rozpocząć współpracę z wybranymi podmiotami od 1 stycznia 2023 roku.

Ciesząc się na myśl o współpracy z poważaniem

Linia Szpitalna Adamed Pharma S.A.

 

 


Załączniki:

Umowa o zachowaniu poufności do pobrania w wersji dla:

- podmiotów zarejestrowanych w KRS - pobierz

- podmiotów zarejestrowanych w CEiDG - pobierz

- spółek cywilnych - pobierz